Z mlynářského desatera
9. Nepožádáš od mlynáře více nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.