Mlynář může ještě jinak nasypat.
(německé rčení)

mlýn U Kulhánků

mlýn U Kulhánků
91/317
317/II
Samoty
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 9' 23.2'', 14° 11' 42.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Kulhánků, Žahourů, Vaňkovský, Dobiášovský, Jančurovský mlýn, nepřístupný veřejnosti.
Blanice
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn Kulhánků (dříve Žahourů)
Od roku 1956 zde hospodařilo JZD Vodňany a přestavělo mlýn na sýpky a stáje pro chov hovězího dobytka. Také nová bytovka přibyla, sice v netypickém slohu, ale takto to bylo rychlejší, dala to doba. V restituci dostala mlýn zpět rodina Suchých, která jej řádně prodala novému majiteli. K bydlení se v současné době využívá pouze bytovka, ostatní budovy jsou v klidu. Celý objekt je údajně v majetku peněžního ústavu a čeká na nového majitele. Jistě by mu slušelo lepší využití, a to se přímo nabízí. Příjemné by bylo něco ve stylu Louckého mlýna, ale to se musíme nechat překvapit a přát si pro Kulhánků mlýn brzkou renovaci.

http://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/subj/31-tipy-na-vylet/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/4-expozice-muzea/texty/102-nemelem,-nemelem-%28serial%29/texty/32-nemelem-nemelem-3.-dil

V roce 1837 vlastnil mlýn Pimperle Josef. (RŠ)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Poslední mlýn na vodňanské vodě (po proudu),  zván Jančurovský nebo Dobiášovský

1513 patřil K.Kutinové a po ní Jakubu Kutinovi

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Za třicetileté války Jančurovský a Loucký mlýn zničeny

proti obnovení mlýna kladli odpor majitelé protivínského a radčického panství, jejichž pozemky mlýn obklopovaly

podle dohody z 22.5.1637 musel nadále mlynář odvádět 15 grošů ročního platu do Radčic a na Protivín dodávat v pátek ryby

1649 Jan Podhorský

1654 berní rula Dobiáš Vaněk, mlýn o 2 kolech, k němuž patří 20 strychů polí

15.10.1657 Jančurovský mlýn koupil Kašpar, syn Tobiáše Vaňka

29.5.-9.7.1660 Tobiáš Vaňkovic jinak Drtina se spolu s dalšími mlynáři účastnil stavby nových stavidel na mlýnské stoce u pazderny, za což dostal 20 zl. a pivo pro čeládku

1677 Matěj Drtina spolu se svým bratrem Kašparem Drtinou zvaným Vaněk z Košíkovskéhp mlýna se sumou 5 zl.15 kr. jednou provždy vykoupili z povinnosti dávat oběd kantorovi

28.9.1684 mlýn zakoupil od svého nastávajícího tchána Matěje Vaňka Urban Fidler

1710 Dorota Fidlerová, mlýn měl dvoje složení a troje stoupy

1732 po zemřelém Urbanu Fiedlerovi zdědil František Fidler (23.6.1742 byl již mrtev)

1760 Václav Kulhánek s manželkou Kateřinou

20.9.1771 odkázal Tobiášovský mlýn čp. 91 v ceně 2800 zl. synu Janovi a dceři provdané za Valentina Majera

1771-1799 Jan Kulhánek s manželkou  Kateřinou

5.9.1796 mlynářův syn Vojtěch povolán do Josefova do domobrany

15.4.1799 v závěti odkázal mlýn čp. 91 v ceně 6000 zl. synu Vojtěchovi, dluhy činily 1855 zl.

19.4. však závěť změnil a vše odkázal manželce

1799 se vdova Kateřina provdala za vdovce a mlynáře Jana Břeského a odstěhovala se k němu, vedení mlýna předala synu Vojtěchovi, mlýn, chalupa a stodoly oceněnny na 6000 zl., 16  jiterpolí na 3055 zl.

3.2.1802 Vojtěch Kulhánek prodal mlýn o 3 složeních a 4 stoupách za 11400 zl. (z toho závazky 5432 zl. 55 kr.) Vojtěchu Drastíkovi

1806 Voljtěch Drastík prodal mlýn s pilou Tomáši Řídkému, mlynáři z Českých Budějovic za 28.000 zl. (hptově zaplatil 15.594 zl. 15 kr., zbytek tvořily převzaté závazky)

11.5.1816 prodal mlýn Václavu Žahourovi a jeho manželce Rozálii z Koškovského mlýna za 42.000 zl.

1829 Václav Žahour zemřel, do dospělosti syna Josefa mlýn svěřen vdově Rozálii, oceněn na 5343 zl. konv.m. (2250 zl.podíly dvou dětí, zbytek kapitálie

1831 Rozálie Žahourová (49 let) s dětmi Josefou (18 let) a Josefem (8 let), mlýn ostarává tovaryš František Kinsteter

1845 Josef Žahour (1823-1886) se oženil s Kateřinou (1829-1903), dc. Františka Řídkého, mistra řeznického z Vodňan

1857 stála ještě chalupa čp. 92, bydlela zde nádeníka Jana Bízka

5.5.1886 Josef Žahour zemřel, mlýn převzal syn Václav (1854-1917), zůstal svobodný. 

1890 ve mlýně pracuje mlynářský pomocník František Král ze Škvořetic, 2 čeledíni a 2 děvečky. Chová se zde 18 ks hovězího dobytka a 20 prasat

19.1.1917 Václav Žahour zemřel, mlýn zdědil bratr František z Kamenného mkýna ve městě

1930 František Žahour

2.11.1931 František Žahour předal mlýn synu Václavovi (1903-1967)

na mlýně žil stárek s mládkem, hospodyně a kuchařka, 2 služebné a kočí

10.3.1936 přišel mýn do nucené dražby, zakoupil ho švagr (manžel Julie Žahourové, dc. Václavova bratra Josefa Žahoura z Kamemmého mlýna) Václav Mann, zahájil rekonstrukci, Václav Žahour odešel na Kamenný mlýn k bratrovi

1947 koupil Karel Mayer z Hliněného mlýna pro svoji dceru Jarmilu, provdanou za Jaroslava Suchého, profesora na zdejší rybářské škole

1948 o žních povolán Jaroslav Suchý na vojenské cvičení, manželka donucena nabídnout mlýn zemědělské organizaci

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1950 mlýn zastaven, postupně  převzalo JZD, které ponechalo jen turbínu jakožto MVE, mlecí stolice demontovalo, vybouralo podlahy a 1962 přeměnilo mlýn na sýpku s kapacitou 50 vagonů obilí

1951 maželé Suchý donuceni se z mlýna vystěhovat

1965 před mlýnem postavena panelová bytovka pro zaměstnance JZD

1967 Václav Žahour zemřel na náslédky loupežného přepadení

po výsytavbě nového sila s kapacitou 300 vagonů zůstal mlýn prázdný

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1990 restituován třem dcerám Jarmily Suché, které kjek prodaly, poté vystřídal několik majitelů

2011 prázdný

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Pimperle
 • Kulhánek
 • Žahour
 • Vaněk
 • Dobiáš
 • Vančura
 • Kutina
 • Podhorský
 • Drtina
 • Fidler
 • Fiedler
 • Drastík
 • Řídký
 • Mann
 • Mayer
 • Suchý

Historie mlýna také obsahuje:

1513 K. Kutinová

Jakub Kutina

1649 Jan Podhorský

1654 Dobiáš Vaněk

1657 Kašpar, syn Tobiáše Vaňka

1660 Tobiáš Vaňkovic jinak Drtina 

1677-1684 Matěj Vaněk - Drtina 

1684-1710 Urban Fidler

1710-1732 Dorota Fidlerová

1732-1742 František Fidler 

1760-1771 Václav Kulhánek 

1771-1799 Jan Kulhánek  

1799 Kateřina Kulhánková 

1799-1802  Vojtěch Kulhánek

1802-1806 Voljtěch Drastík

1806-1816 Tomáš Řídký

1816-1829 Václav Žahour 

1831-1845 Rozálie Žahourová 

1845-1886 Josef Žahour 

1886-1917 Václav Žahour 

1917-1931 František Žahour

1931-1936 Václav Žahour

1936-1947 Václav Mann

1947 Karel Mayer

1947-1951 Jaroslav Suchý

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   průmyslový areál
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
    V přízemí bylo 5 velkých obytných místností, při přestavbě na sýpku zlikvidováno. Stodola a stáje zbořeny.
    1965 před mlýnem postavena bytovka ze škvárových panelů.
    Mezi okny býval pamětní nápis na žulové desce z roku 1771 s cenami mlýnských produktů, dnes ztracený.
    Chalupu u mlýna čp. 92 naposledy připomínána 1857.
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • klenba
    • krov
     Mlýnská hranice je deponována ve Vodňanském muzeu
     4 válcové mlecí stolice v 50. letech demontovány a odvezeny do šrotu
     Žádná položka není vyplněna
     1710: 2 složení a 3 stoupy
     1802: 3 složení, 4 stoupy a pila
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1710: 3 stoupy
     1802: 4 stoupy
     1802, 1806 pila
     1874 pila s jedním kolem
     • stavidlo
     • náhon
     • jalový žlab
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • turbínový domek
     1874 vodní kniha: leží na pravém břehu stoky, která ve vzdálenosti 45 metrů před mlýnem od pravého břehu Blanice počíná a 50 metrů pod ním zase ústí. Má tři obyčejná složení se třemi ve dvou vedle sebe ležících 1,24 a 1,23 m širokých žlabech umístěnými koly na spodní vodu. Je tu pila s jedním kolem. Potřebná voda ke hnaní mlecích strojů se bere z Blanice, jejíž hladina k docílení většího spádu pro mlýn jezem je opatřena, který ve vzdálenosti 2,3 m od pravého břehu má 3,87 m široký průplav. Rozdíl mezi vrchní a spodní vodou je 1,2 m.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Popis11.6.1913 povoleno zřízení
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,8 m3/s, spád 0,82 m, výkon 6,56 HP
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     Popis11.6.1913 povoleno zřízení
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,8 m3/s, spád 0,82 m, výkon 6,56 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Popis1654: 2 kola
     1874: 3 kola pro mlýn,1 kolo pro pilu
     Typdynamo
     StavDochovaný
     Popisgenerátor pro MVE
     Typdynamo
     StavDochovaný
     Popisgenerátor pro MVE
     Historické technologické prvky
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
     Rok vydání2011
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 64-74
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
     Rok vydání2011
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 64-74
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 41

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     14.1.2015 20:27 uživatelem No.666

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 10.9.2017 18:10
     Radomír Roup (Radomír Roup) 24.6.2018 09:59
     doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 10:09