Hlavní kolo pohání mlýn.
(francouzské přísloví)

Kamenný mlýn

Kamenný mlýn
42/130
130/II
Barvířská
Vodňany
389 01
Strakonice
Vodňany
49° 8' 59.2'', 14° 10' 39.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Žahourů, Řepišů, Vodičkovský, Polákovský, Kamenný mlýn.
Nejstarší z vodňanských mlýnů s první zmínkou k roku 1473.
Na SV konci historického jádra města
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je poprvé zmiňován k roku 1473, kdy jej obec prodala Zdeborovým synům Petrovi a Janovi za 125 kop. 

Roku 1477 s nimi uzavřela smlouvu, v níž jim dala mj. za úkol pečovat o most pod pilou u jejich mlýna a dále: "...držitelé budou ročně dávati obci 8 džberů žita, po 4 na sv. Havla a sv. Jiří, sousedům budou dovážeti slad a mlíti, za to dostanou 2 groše nebo 14 peněz berných." Ročně odváděli 32 groše královského úroku a 13 kop městského platu. Povinnost chovat 2 vepře pro obec byla zrušena, z kupní ceny jim bylo sleveno dlužných 5 kop. Na pile musí každý rok seřezat zdarma 4 kmeny pro obec. O jez před odboučkou náhonu se mají starat společně s mlynářem z Hliněného mlýna.

1500 Bartoš

1510 Jakub z Plzně

1511 Jan z Týna

1514 Matěj Šimkův z Netolic

1515 Hronek z Písku

Hrůnová

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1544 Vít Houser

Václav

1545 Jan z Přehořova

1548 Petr

1554-1563 Pavel Kropáček

1540 oceněn na 330 kop

Václav Boubín, držel Kamenný mlýn a mlýn U valchy

1575 Kamenný mlýn prodal Kryštofu Chrastskému, měl dát závdavku 300 kop, dal 100 kop v hotovosti a 200 kop jistotu podepsanou Zikmundem Malovcem a Bartolomějem Čejkovským. Splátky však neplatil a na obecních platech a královských daních dlužil 28 kop 42 grošů. Dále dlužil rytíři z Kojotova 180 kop a Zikmundu Malovci 107 kop.

Mlýn měl 4 kola, 3 funkční složení (ze 4. ležel před mlýnem hřídel), k mlýnu náležela 3 jitra louky.

1576 mlynář Vít Brychů

Adam Skála, nájemce Jan Solar

1607 Matěj Skála ze Zhoře s manž. Reginou Kamenným mlýnem v hodnotě 1100 kop uhradili větší část ceny (1500 kop) za Řepišovský (Martinců) mlýn vdově po matěji Řepišovi Markytě a její dceři Evě, provdané za Václava Poláka

 

23.11.1629 mlýn o 3 kolech v ceně 900 kop převzal po matce Evě Polákové syn Jan Polák. Odvádí ročně po 7 stryších žita nebo mouky na školu a špitál.

1674 Jiří Vodička (1665 se přistěhoval do Vodňan)

23.5.1674 povodeň vytvořila strž na mlýnském náhonu, jelikož mlynáři neměli prostředky na opravu, slíbila pomoc obec, poslala sem křtětické sedláky, aby naváželi drny, ti však rozmáčený břeh ještě víc rozjezdili a práce provedli nedbale, takže za rok museli mlynáři Vodička a Jan Fišer z Hliněného mlýna opravovat břehy znovu.

1680 při velkém suchu trpěly mlýny nedostakem vody a musely dlouhou dobu stát, mlynáři proto žádali obec o slevu z berní a platů, byla jim odpuštěna polovina (15 kr. denně)

Jiří Vodička a Kašpar Vaněk z Kožkovského mlýna (čp. 90) byli zvoleni za cechmistry mlynářského cechu

1681 třeboňský správce příkře vymáhal zanedbané platy z Kamenného a Hliněného mlýna od roku 1623

1698 Vodňany postihlo 17 povodní za rok

mlynáři z Kamenného a Hliněného mlýna žádají o povolení ku zřízení pil, bylo jim sděleno, že u mlýnů sice dříve pily stály , nyní by však překážely komunikaci, bylo jim proto 6.5.1729 vykázáno místo u dolejšího stavu pod městem zvané V rechlích ku zřízení nové pily. Za toto povolení museli obci odvádět několik prken ročně.

Matěj Vodička uprchl od ženy, ale byl dopaden v Písku

30.1.1783 dědičky po Václavu Vodičkovi vdova Monika (podruhé provdaná Fantomová) a dcera Kateřina Vairová, roz. Vodičková prodaly mlýn Jakubu Petříkovi a jeho manželce Rozálii za 3000 zl. (ve mlýně bydleli již od řijna 1782)

1795 Václav Košák prodal mlýn za 9200 zl. Matěji Jarolímkovi, při mlýně bylo 6 strychů polí a povinnost odvádět ročně 6 strychů žita špitálu

1796 Jarolímek prodal mlýn Josefu Drastíkovi za 9000 zl., u mlýna již 12 str. polí. Nový majitel se zavázal postavit chybějící třetí složení, které u mlýna bývalo, slib však nedodržel.

Roku 1802 mlýn zakoupil od Josefa Drastíka Tomáš Pimperle s manž. Annou, jehož potomci přijali v polovině 19. století příjmení "Řepiš" podle vodňanské mlynářské rodiny, která tento mlýn v první polovině 17. století krátce vlastnila. Toto pojmenování se udrželo dodnes.Tomáš Pimperle přijal závazek obnovit třetí složení, Drastík mohl ve mlýně bydlet ještě půl roku do dubna 1803, než odejde na mlýn u sv. Václava v Písku, učinil totiž s Pimperlem výměnu, ovšem Svatováclavský mlýn měl 4 složení, 4 stoupy, pilu jahelku a zpustlou šlajfernu, nyní hamr, a byl i spolnostmi oceněn na 19.000 zl., kdežto Kamenný mlýn již pouze se 4 str. polí  jen na 12.000 zl. Zbylých 7.000 se proto zavázal splácet po 5000 zl. ročně s 5% úrokem.

1810 manželé Pimperlovi postoupili mlýn s dvěma zahradami a 4 jitry polí v ceně 10.000 zl. synu Františkovi.  Rodiče si vymínili doživotní užívání lpolovice polí, z nichž budou odvádět příslušný podíl daní a platů.

1839 po smrti Františka převzal syn Petr, který se 1846 oženil s Marií Bělohlávkovou z Vodňan. Na mlýn se přistěhovala i její stará matka.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1850 Petr Pimperle se nechal úředně přejmenovat na Řepiš.

Petr Řepiš, jeho synové Jan a František postupně zakoupili Belhovský mlýn (Malomlýnec) v Týně n/V

1879 převzal syn František Řepiš s manž. Marií

1880 zřízeno chybějící 3. složení

1881 prodal mlýn za 22.500 zl. Františku Žahourovi (1858-1933), synu Josefa Žahoura z Kulhánkovského mlýna čp. 91, s manž. Marií (+1924), dc. mlynáře Františka Jirkala ze Sudoměře.

Fr. Žahour zřídil ve mlýně obchod s moukou

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1917 po smrti bratra Václava František Žahour převzal i Kulhánkovský mlýn čp. 91

V roce 1930 byl majitelem mlýna František Žahour, vlastnil 2 mlýny, byl členem obecního zastupitelstva a řady spolků (mj. též Vodního družstva, připravujícího regulaci Blanice) ve Vodňanech.

1931 převzal syn František Žahour ml. (1911) s Růženou roz. Krlínovou (1912-2006), s ní se sem přistěhovala i její sestra Marie

20.3.1933 zemřel Fr. Žahour st.

1.10.1951 mlýn pronajat Hospodářskému družstvu Vodňany

k 1.1.1953 mlý znárodněn předán n.p. Léčivé byliny jako sklad léčivých rostlin, zařízení demontováno a odvezeno, turbíny rozřezány

Rodina přestěhována do hospodářského stavení, kde si zřídila nástavbu, čímž vznikl obytný dům čp. 47

1991 mlýn navrácen v restituci, zůstává však prázdný

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zdebor
 • Pimperle
 • Řepiš
 • Žahour
 • Šimek
 • Hronek
 • Houser
 • Kropáček
 • Boubín
 • Brych
 • Skála
 • Solar
 • Polák
 • Vodička
 • Petřík
 • Košák
 • Jarolímek
 • Drastík

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

1563 inventář mlýna:

železná palice, sochor, skoby, venhák, pilník, kleště, voškrdy, 3 nebozezy, skladní sekera, kosa, 3 žebříky a říčice

 

10. března 1576 inventář mlýna:

při pile plechu není, chybí klika, jak se na ní natahuje, chybějí skoby. Mlýn jest zařízen na tři složení, od čtvrtého hřídel leží před mlýnem. Nějaký pytlík, žebřík, měřice a dva oškrdy. Při mlýně jest šest kamenů, sedmý složen dole.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • středověk
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   vícepodlažní
   Mlýn je dvoupatrový.
   1933 k mlýnu přistavěna další patrová budova, kde byl obchod se smíšeným zbožím a byt.
   Ve mlýně bylo 11 místností (2 bytové jednotky), největší pokoj mě 40 m2.
   28.3.1941 udělil stavební úřad povolení k nástavbě I. patra nad hospodářským traktem, čímž vznikl obytný dům čp. 47
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • malovaná výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
   • klenba
   • zcela bez technologie aj.
   Mlýnská technologie byla demontována po ukončení provozu, prostory mlýnice poté sloužily jako sušárna bylin.
   Žádná položka není vyplněna
   1575: 3 složení funkční, 4. v troskách
   Zaniklý
   • pila
   pila zmíněna již 1477, poté zanikla
   1729 u obce žádáno o povolení pilu obnovit, bylo ale usneseno, že u mlýna sice dříve pila stála, nyní by však překážela komunikaci, bylo proto ku zřízení nové pily vykázáno místo u dolejšího stavu pod městem, zvané V rechlích.
   1796 již pouze 2 složení, mlynář se zavázal 3. složení obnovit, což se však stalo až v roce 1880
   • náhon
   • odtokový kanál
   • turbínová kašna
   • most, propustek
   • turbínový domek
   4.11.1851 Okresní soud ve Vodňanech potvrdil závazek mlýnů krašlovických čp. 25, 26 a 27 a pro mlýny městské a příměstské čp. 98 - Pomejů, 33 - Hliněný, 42 - Kamenný a 71 - U valchy, že každoročně v červenci po skočické pouti mají spustit stoku, která je spojuje, a nechat po 3 dny proudit vodu, aby se stoky vyčistily. Mlynáři z Hliněného, Kamenného a mlýna u Valchy byli zavázáni na společné útraty mlýnskou stoku od společného jezu až k Hliněnému mlýnu vyčistit.
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Popisv roce 1930 měl mlýn 1 turbínu Francis, průtok 0.805 m3/s, spád 0.61 m, výkon 4.97 HP.
   07 1933 pořízena nová turbína ve zděné kašně nákladem 45.000 Kč, stavěla firma Křížek za dohledu J. Busty
   1948 zakoupena a dovezena nová turbína, již nenainstalována
   po r. 1953 obě turbíny rozřezány a sešrotovány
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   Popisv roce 1930 měl mlýn 1 turbínu Francis, průtok 0.805 m3/s, spád 0.61 m, výkon 4.97 HP.
   07 1933 pořízena nová turbína ve zděné kašně nákladem 45.000 Kč, stavěla firma Křížek za dohledu J. Busty
   1948 zakoupena a dovezena nová turbína, již nenainstalována
   po r. 1953 obě turbíny rozřezány a sešrotovány
   Typvodní kolo na spodní vodu
   StavZaniklý
   Popis1575: 4 kola
   1796: 2 kola
   1880: 3 kola
   1920: 1 kolo
   StavZaniklý
   Popis
   StavZaniklý
   Popis
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet: 2
   • AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, str. 41
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12, str. 41
    AutorMuzeum Vodňany
    NázevVodňanské mlýny
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníinternet
    Odkazhttp://www.muzeumvodnany.cz/muzeum-a-galerie/muzeum/expozice/texty/261-vodnanske-mlyny
    Datum citace internetového zdroje21.9.2014
    AutorFrantišek Brzecný
    NázevVýpisové o smlouvě synů mlynáře Zdebora s obcí Vodňanskou r. 1477, strany valchy soukeníkův u Kamenného mlýna.
    Rok vydání1877
    Místo vydáníTábor
    Další upřesněníČESKÝ JIH, Roč.V, číslo 29 z 20.4.1877
    OdkazSokA Tábor, inv.č. 854/V, sign. E2 1876/1877
    Datum citace internetového zdroje17.2.2019
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - Vodňansko
    Rok vydání2011
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 107-122

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Ostatní

    Vytvořeno

    21.9.2014 22:47 uživatelem Franklyn (Lukáš Racocha)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 18.4.2015 21:53
    Radomír Roup (Radomír Roup) 24.6.2018 09:58
    doxa (Jan Škoda) 1.2.2023 10:16
    pepino 17.7.2019 07:31
    No.666 18.1.2015 09:17