Kdo chce mít mouku jistou, musí sám pytel do mlýna přinést.
(německé přísloví)

Jetmarský mlýn

Jetmarský mlýn
18
Skopytce
392 01
Tábor
Skopytce
49° 20' 38.8'', 14° 47' 54.4''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pod obcí Skopytce na Táborsku, v údolí Boreckého potoka stojí pod rybníkem Jetmar budovy bývalého Jetmarskýho mlýna. V soupisu poddaných podle víry z r. 1651 je zde uváděn nepoddaný mlynář Jiřík Jetmar. V r.1717 je matrikami doložen první mlynář z rodu Veselých, Blažej. Rod Veselých žije na mlýně doposud. Budiovy mlýna byly několikráte přestavovány. Poslední modernizace mlýna je z r.1937, ale mlýn pak mlel jen krátce. V r.1941 byl mlýn uzavřen, aby po skončení války znovu obnovil provoz. Pracoval jen krátce, v r.1953 definitivně domlel.
severně
Borecký potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

V "Soupisu poddaných podle víry z roku 1651". Kraj Bechyňsko,  52.Radenín a Choustník – majitel: Zuzana Černínová rozená z Harrasou; ves Skopytce – fol. 10r-11v uveden Jiřík Jetmarský nepoddaný mlynář, 30 roků, katolík s manželkou Annou (29 let) a třemi dcerami sedm, pět a jeden rok.

V soupisu poddaných Velkostatku Choustník z r.1780 uveden Martin Veselý mlynář Jetmar s manželkou Kateřinou apěti dětmi

Mlynář Václav Veselý koupil panský mlýn r.1825 od Voračických z Paběnic se 6ti jitrama pozemků ze 715 zlatých s výhradou, že bude mlýn opravovati, vodu z rybníka používati, ale vrchnost kdykoliv může z rybníka ryby lovit.

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r.1932

V r.1941 mlýn uzavřen.

Po skončení 2.sv.války bylo mletí ve mlýně obnoveno, ale v r.1953 skončil provoz mlýna definitivně.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Jetmar
 • Vodička
 • Veselý
 • Burda

Historie mlýna také obsahuje:

R. 1651 - Zuzana Černínová, rozená z Harasova, majitelka panství Radenín, Choustník


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn - s historickými hodnotami
  06 2018
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • moderní 1920 – 1945
   zděná
   jednopatrový
     • zcela bez technologie aj.
     OPIS.
     Protokol sepsaný v obci Skopytci dne 27. července 1882 komisí c.k.okres.hejtmanství Táborského za přítomnosto podepsaných.
     Věc jest vynesením c.k.okres.hejtmanství v Táboře ze dne 17. července 1882 č.jed. 8292 na dnešní den ustanovené zaražení cejchu (normálního znamení) a určení stálého bodu u mlýna čp.18 v Skopytci.
     K tomu jednání byli uvedeným vynesením všichni zájemníci, pomezníci a majitelé hořejšího a dolejšího vodního závodu obesláni, z nichž se dostavili: ředitel panství Choustník Gustav Hlava, starosta obce Skopytce Jan Pavliš, hořejšího mlynáře není a dolejší jest mnoho vzdálen v Dlouhé Lhotě.
     Za přítomnosti těch vyšetřilo a vyjednalo se co následuje:
     Mlýn, stoupy rybník č.parc.529 přináleží vlastnictvím dle pozemkové knihy tento hraběti Karlu Auerspergovi a mlýni stoupy manželům Václavu a Barboře Veselým.
     Voda se přivádí na mlýn a stoupy žlábkem z rybníka č.parc.526.
     Mlýn zřízen jest na vrchní vodu a žene se 1 kolem, které měří v průměru 3,87 m a jest kruhem 0,79 m široké.
     Vpouštěcí stavidlo nalézá se v rybníce č.parc.526 nad žlábkem a jest 0,22 metrů vysoké 0,22 metrů ve světlosti široké a má okrouhlý tvar U.
     Jalový splav čili žlab nalézaje se v rybníce č.parc.526 na levé straně žlábku a sestává z 3 stavidel, z nichž jest:
     1. 1,39 metrů vysoké a 1,19 metrů ve světlosti široké,
     2. 1,39 „ „ „ 1,17 „ „ „ „
     3. 1,39 „ „ „ 1,15 „ „ „ „
     (mezi krajními sloupy měřen jest splav 3,73 m široký)
     Největší výška vody, do které lze při tomto vodním zřízení vodu vydržovati, určena jest výškou jalových stavidel dnešního dne nestejnou nalezenou a prostřední výškou určenou.
     Tato výškě vody byla vwe smaslu nařízení ministeria orby, vyfaného po usnesení se s ministry vnitra, práv a obchodu dne 20. září 1872 č.53 zemsk. Zákoníku (§§1., 2. a 3. následujícím způsobemnaznačena:
     V samorostlé skále do rybníka č.parc.526 sahající vytesala se vodorovná čára na plochém sklonu v stejné výšce s povrchem stavidel jalového splavu.
     Čára jest 0,50 m dlouhá a 0,05 m hluboká a nad ní vprostřed kolmá čára, vedle které nalevo písmena KA a napravo 1882 jsou vytesána.
     Prostřední bod čáry cejchové jest vzdálen od jihovýchodního rohu mlýnského stavení 21,2 m, od středu vpouštěcího žlábku (stavítka) 14,00 m a od sloupku na pravé straně jalového splavu 8,30 m. Veškeré čáry natřou se černou barvou.
     Na to se nivelovalo, čímž se nabyly následující míry:
     Výška latě uprostřed povrchu prostředního stavidla jalového 1,000 m
     Výška latě na prahu splavu jalového vlevo 2,155 m
     Výška latě na prahu splavu jalového vpravo 2,200 m
     Výška latě na dnu žlábku v rybníce 1,750 m
     Dle toho leží práh jalového splavu 1,177 metru, pravím: Jeden metr a stosedmdesátsedm milimetrů a dno žlábku 0,750 metrů, pravím: sedmsetpadesát milimetrů pod cejchovou čárou.
     Když nikdo z přítomných neměl co poznamenati neb namítat, byl protokol skončen a podepsán.
     Šafařík mp c.k. Okresní komisař
     G. Hlava mp
     Kodon mp c.k.stav.přír.
     Jan Pavliš mp starosta
     Václav Veselý mp
     Žádná položka není vyplněna
     Výměr z 26.4.1937 (VÝPIS)
     Podáním ze dne 7. března 1937 zažádal Václav Veselý mlynář ve Skopytcích čp.18 o vodoprávní zjištění rozsahu vodního oprávnění mlýna čp.18 ve Skopytcích a živnostensko-právní povolení k přestavbě mlýna.
     ...Voda na mlýn přiváděna jest z rybníka č.parc.526 betonovým krytým žlabem o světlosti 24x21 cm. U vtoku do žlabu je zřízeno uzavírací stavítko. Od výtoku betonového žlabu vede se voda dřevěným žlabem o světlosti 38x28 cm na kolo.
     ...Jediné vodní kolo zřízeno jest na horní dopad vody, jeho vnější průměr jest 4,15 m,světlá šířka kola mezi věnci 0,685 m, radiální hloubka lopatek 0,22 m.
     ...U mlýna byl zřízen nový fix. Jest to železný nivelační roubík s hruškovou hlavou, který byl zapuštěn do štítové zdi budovy výměnku mezi okenní římsy.
     … Vlastník mlýna čp.18 ve Skopytcích předložil k úřednímu schválení projekt na přebudování mlýnské provozovny, jež záleží v podstatě ve zvýšení světlosti středního patra a podkroví.
     ...Až dosud nalézají se ve mlýně tyto hlavní mlýnské stroje:
     Válcová stolice jednopárová, žitná 300x500 mm, která se používá též pro mletí pšenice, dále jeden francouzský kámen průměr 33“ z provozu vyřazený, dále český kámen o průměru 31“ používaný ke šrotování, loupací stroj a drobné stroje čistící, vysévací a dopravní.
     • stavidlo
     • vantroky
     • rybník
     • odtokový kanál
     • lednice
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     VýrobceNeznámý
     PopisVodní kolo zřízeno na vrchní vodu, jeho vnější průměr jest 4,15 m,světlá šířka kola mezi věnci 0,685 m, radiální hloubka lopatek 0,22 m.Spád vody 4,76 m, výkon kola 6 ks.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     VýrobceNeznámý
     PopisVodní kolo zřízeno na vrchní vodu, jeho vnější průměr jest 4,15 m,světlá šířka kola mezi věnci 0,685 m, radiální hloubka lopatek 0,22 m.Spád vody 4,76 m, výkon kola 6 ks.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     • pískovcový kámen | Počet:
     • AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Tučapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-t-tucapy
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Tučapy
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-t-tucapy
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Choustník
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-ch-choustnik
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro obec Skopytce čp.18
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_tabor-1869-soudni_okres_sobeslav-s_s-skopytce
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 12
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevKronika obecní
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/kroniky-soka_tabor-kroniky_obecni-s_s-skopytce
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorSedláčková Helena, Zahradníková Magda
      NázevSoupis poddaných podle víry z roku 1651
      Rok vydání1991
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníBechyňsko, sv. 1-3
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorSokA Tábor
      NázevVodní kniha I str.236, vložka čísl.139
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018
      AutorSokA Tábor
      NázevFond OÚ Tábor, Sbírka listin a plánů ke vložce vodní knihy č.139
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje2.7.2018

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      20.6.2013 16:11 uživatelem veselikim (Václav Jelínek)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 23.6.2018 19:25
      pepino 12.6.2019 18:08