Voda odnesla celý mlýn
a ty se ptáš kde je vantrok.
(asyrské přísloví)

Sovovy, Odkolkovy mlýny

Sovovy, Odkolkovy mlýny
503/2
503,504,527-III.
U Sovových mlýnů
Praha - Malá Strana
118 00
Hlavní město Praha
Malá Strana
50° 5' 1.9'', 14° 24' 31.5''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Na místě Sovových mlýnů je uváděn první pražský mlýn ze 14. století v gotickém slohu, později přestavován renezančně. V roce 1855 se jednalo o komplex tří mlýnů. Současná podoba historické budovy je z 2. poloviny 19. století, kdy byl mlýn přebudován z mlýna vodního na mlýn parní. Po nedávné rekonstrukci je v Sovových mlýnech umístěna galerie moderního umění.
Uprostřed města
Vltava
39549 / 1-877
veřejně přístupný

Obecná historie:

Objekt se nazývá podle renesančního mlynáře Václava Sovy z Liboslavě (případně po majiteli z 19. století Františku Odkolkovi). Renesanční stavba vznikla v roce 1589, v 19. století došlo k velkým přestavbám v klasicistním a po velkém požáru roku 1867 v novogotickém stylu. Po požáru také mlynář Odkolek přeměnil provoz na moderní parní mlýn. V roce 1896 došlo k dalšímu požáru po kterém již provoz obnoven nebyl. Vyhořelou část mlýna rodina (dcera Františka Odkolka a její choť Ladislav Pinkas) prodala roku 1920 pražské obci, ale obytnou část nadále využívala až do roku 1950. Poté budovy využívala Československá akademie věd, stav se ale postupně zhoršoval. Od konce 20. století se začala o budovy zajimat Nadace Jana a Medy Mládkových a k razantní přestavbě a adaptaci na galerijní budovu došlo roku 2002.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Název mlýna je podle Václava Sovy, který mlýn koupil v roce 1478. Ten zde vystavěl dům, zřídil mlýny, hamr s brusírnou, pilu vápenici, soukenickou a jirchářskou valchu pro činění koží a další provozovny. Ke všemu patřil hospodářský dvůr a zahrady.

V. V. Tomek píše, že naproti nynějšímu ostrovu Střeleckému stály na malostranském břehu mlýny poplatné mělnickému proboštství. Koupí od starších poplatníků nabyli je pro sebe již někdy na začátku XIV. stol. (před rokem 1325) „rytíři Svatojanští od chrámu Panny Marie konec mostu", avšak prodali je zas pod plat r. 1393 Augustinu Apothekáři, měštanu staroměstskému. A v témže díle Tomkových „Dějin" se píše, že r. 1393 mlýny ty, které se později nazývaly Sovovy (čp. 111-503) náležely klášteru sv. Jiří. (RR)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Dále se majitelé střídali. Podle nich byl mlýn nazýván Severínovský, Kosořský.

* * *

Po husitských válkách se mlýnů těch zmocnila obec, avšak propadly r. 1547 konfiskaci za odboj Pražanů proti Ferdinandu I. Z Čelakovského se dovidáme, že po r. 1561 byly skoro všechny mlýny obcím Pražským vráceny a zůstaly v držení obecnim pak skoro po dvě století. Staré Město však r. 1574 vedle nabyté držby mlýnů přikoupilo ještě k vůli Staroměstské vodárně mlýny Sovovské na Malé Straně, jež byly zřízeny r. 1478 se svolením obce Staroměstské a obdržely jmeno po držiteli Václavovi Sovovi z Libichova. Obec nadále mlýny pronajímala. Od r. 1562 se mlýny nazývaly Severinovy. (RR)

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Ve mlýně se narodil významný hudebník Josef Mysliveček. Více viz

V roce 1795 koupil mlýny Vojtěch Vavřík. Jeho dcera Barbora se provdala za roudnického mlynáře Františka Trödla. Mlýn dědí jeho sestra Marie Trödlová. Roku 1840 přišel do Sovovského mlýna nový mlynářský František Serafín Odkolek, za něhož se Marie Trödlová provdala. Nastává rychlý rozvoj mlýna, přikupuje se další budova a provádějí se přestavby a nástavby.

* * *

Pozdější zprávy o Sovových mlýnech se datují z r. 1675 u příležitosti, kdy rada Menšího Města Pražského žádala Staroměstské, aby jí postoupili „mlejny Sovovské s oné strany řeky na gruntech staroměstských k vyzdviženi vodárny". Avšak Staroměstští to odepřeli, pravíce, že se to nemůže stát pro podstatné příčiny, protože „ty mlejny Sovovské tak nyní řečené, kdežto předešle toliko sama huť byla a Venclikovská slula, od předkův našich k tomu konci koupené jsou, poněvač času letního pro sucho a malé vody, ležíce z oné strany řeky, voda takměř všechna zmizela, a vodárna Staroměstská jíti a vodu do Starého Města hnáti nemohla." „Proto vystavili naši předkové," dokládali Staroměstští, „ty mlejny s velkým nákladem, mezi nimiž jez také se nachází, aby časem letním, když malé vody jsou, ty Sovovské zastavili a sem na tuto stranu k vodárně naší voda se hnáti mohla; kdež časem týž mlynář Sovovský několik pořád téhodnův jak s pilou, tak i se mlejny státi musí a vodu k vodárně naši naháněti, a kdyby, což se státi nemůže, tam vodárna a zde zase druhá na jednom jeze byla postavena, musilo by Staré Město Pražské letního času, kdež se nebezpečenství ohně jest obávati, býti bez vody, čehož oni páni Pražané Menšího Města Pražského dobrým svědomím žádati nemohou." Na to, že by mohla Malá Strana bez vody být ohrožena ohněm, se ovšem Staroměstšti neohlíželi. Dále se v listu tom praví: „Kteréžto také mlejny před dvěma sty lety i více páni křižovníci Maltézští míti chtěli, a o ně předkové naši těžký a na leta se vztahující soud trpěti musili; avšak přece při soudu zemském větším to, že na gruntech staroměstských jsou a leží a bez nich pro vodárnu svou býti nemohou, právi zůstali, takže ti od jurisdikce Starého Města Pražského dependující břehové a na nich mlejny i domové s oné druhé strany řeky i sama také řeka od ouřadu mostu Pražského odcizovati se nedá, neb per consequens i k řece purkmistr a rada Menšího Města Pražského by sobě právo potomné přivlastňovati chtěli, k čemuž my na místě obce žádným způ sobem povoliti nemůžeme."(RR)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

V roce 1850 je založena firma "František Odkolek". V této době se mlýnu říkalo Odkolkovský.

1855 majitelé:

čp. 503 a 527/III.  Trodler František, dědicové, resp. Odkolek

čp. 504/III. Legler Jindřich

V roce 1865 F. Odkolek přikupuje další dům, ve kterém zřizuje pekárnu. Mlýn nechal novogoticky přestavět a vybavil ho moderním parním mlýnem.

Budova v r. 1896 částečně vyhořela. (30. ledna 1896 - RR).

Při požáru zasahovaly hasičské sbory: sbor pražský, sbor smíchovský, sbor karlínský, sbor vinohradský, sbor holešovický, sbor libeňský, sbor bubenečský a vojenská požární hotovost všech pražských pluků č. 88, č. 73, č. 28, č. 91 a č. 22. K požáru se dostavili mimo jiné také místodržící hrabě Thun, dvorní rada Jiří Dörfl, velicí plukovník Reiche, starosta měst pražských p. Gregor Čeněk , jeho náměstek dr. Srb, městští radní pánové Vendulák a Parůžek, členové ochranné stanice s předsedou p. Suchým, celá řada důstojníků a úředníků atd. Škoda byla podle znalců odhadována na více než 300.000 zlatých, ale závod byl naštěstí dostatečně pojištěn u pojišťovny „Riunione Adriatica di Sicurtà”. Budova byla rekonstruována teprve v roce 2000 pro Museum Kampa.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti

Od roku 2001 je zde galerie moderního umění.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sova
 • Vavřík
 • Trödl
 • Odkolek
 • Mysliveček
 • Trodler
 • Legler

Historie mlýna také obsahuje:

1478 - Václav Sova

1795 - Vojtěch Vavřík

František Trödl

1840 - František Serafín Odkolek

1855:

čp. 503 a 527/III.  Trodler František, dědicové, resp. Odkolek

čp. 504/III. Legler Jindřich

2001 - galerie moderního umění.

Hlavni mlýnská budova, jedna z nejtypičtějších budov pražských, utrpěla pohromu velikou. Mlýn tento stojí zde od nepamětných dob. Již dávno je majetkem staré pražské rodiny Odkolkovy, v které tato živnost přecházela z člena na člena. Posledním mužským majitelem byl nedávno zesnulý, stejné co občan i odborník vážený p. Jindřich Odkolek. Po jeho smrti ujala sе správy závodu slečna Zdenka Odkolková. Závod sám byl jeden z největších svého druhu v Praze, spojuje v sobě průmysl mlynářský se závodem pecnářským, jehož výrobky v Praze v četných filiálkách se těší dobré pověsti.
—Národní politika, 30.1.1896, s. 2


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  10 2008
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • 1945 – současnost
   zděná
   vícepodlažní
   V 90. letech 20. století byl mlýn zrekonstruován pro potřeby galerie
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • kamenické prvky předbělohorské
   • okno
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1855 celkem 7 mlecích složení.
    503 a 527/III. 5 složení
    504/III. 2 složení, z toho 1 přistrkávací
    Zaniklý
    • pila
    1855 1 střídavá pila v čp. 504/III.
    • jez
    1855 2 vodní žlaby
    čp. 503 a 527/III. 2 vlastní žlaby
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1855 celkem 6 kol
    503 a 527/III. 4 kola
    504/III. 2 kola
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1855 celkem 6 kol
    503 a 527/III. 4 kola
    504/III. 2 kola
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet:
    • AutorInternet
     NázevKampa
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     NázevKampa
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     NázevFr. Odkolek - Historie
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.odkolek.cz/historie.html
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     AutorInternet
     NázevSovovy mlýny
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.praguecityline.cz/pamatky/sovovy-mlyny
     Datum citace internetového zdroje5.11.2012
     Autorkol.
     NázevPamátný spis o udržování vltavských jezů v příčině vyvazení emfiteutických mlýnů Pražských
     Rok vydání1855
     Místo vydáníPraha
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorkol.
     NázevTechnické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - III. díl P - S
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 280-281
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorWikipedie
     NázevSovovy mlýny
     Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Sovovy_ml%C3%BDny
     Datum citace internetového zdroje08 2023

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     28.9.2012 21:59 uživatelem Helena Špůrová

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 15.3.2019 09:18
     Radomír Roup 3.7.2018 20:38
     doxa (Jan Škoda) 21.8.2023 11:48