Nevycházej se zlým na cestu nebo s nepřítelem do mlýna.
(estonské přísloví)

Hrnčířův mlýn

Hrnčířův mlýn
94
Osvobození
České Meziříčí
517 71
Rychnov nad Kněžnou
České Meziříčí
50° 17' 6.7'', 16° 2' 54.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn připomínaný k roku 1598, zůstal až do roku 1848 majetkem vrchnosti (hrabat Colloredo) a byl pouze pronajímán. Teprve poté odprodán mlynáři Františku Šefelínovi. Naposledy se zde vystřídaly čtyři generace rodu Hrnčířů, 1950 ukončen provoz.
Koncem června 2017 byla schválena demolice mlýna, následným rychlým jednáním z iniciativy pana Vlastimila Šimka se však podařilo zahájit jednání ohledně prohlášení za kulturní památku a převod mlýna na Společnost ochránců památek ve východních Čechách, která započala práce na jeho záchraně. V mlýně by měla vzniknout expozice mlynářství a místní historie.
350 m od kostela
Dědina
nepřístupný

Obecná historie:

Mlýn v Meziříčí je poprvé připomínán k roku 1598 v urbáři opočenského panství. Je uváděn jako panský, nájemcem byl mlynář Pavel Šnorař. V roce 1740, když si mlýn najímal František Matyáš, byl obnoven. Po zrušení poddanství koupil v roce 1848 mlýn za 8 000 zlatých František Šefelín. Roku 1862 od Františka Šefelína mlýn koupil Jan Hrnčíř ze Lhoty u Nahořan za 22 000 zlatých. Rodina Hrnčířova vlastnila mlýn ještě v 50. letech minulého století, kdy se přestalo mlít.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1598 první zmínka v urbáři panství Opočenského:

Pavel Šňorař z mlejna ouroka svatojánského 31 grošů III. den, ouroka svatohavelského 29 grošů III. den. Mandalena mlynářka s rolí VII prutů, ouroka svatojiřského XVIII 1/2 grošů, ouroka svatohavelského XVIII 1/2 gr.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1651 soupis obyvatel podle víry:

Václav Havlanský, mlynář, 32 roky starý, nekatolík, jest ale naděje k zejskání k víře katolické. Dále v mlýně Jakub, bratr mlynáře, 13 roků starý a Dorota, děvka, 21 roků stará

1655 zápis v urbáři:

V té vsi jest mlejn jeho excelence o třech kolách moučných, z kteréhož vychází platu stálého vejmelného: pšenice 6 korců, směsnýho 122 korce 2 věrtele, vepřů panských vykrmiti 5, na kteréž se platí do důchodu 50 tolarů rýnských. V témž mlýně mlynářem jest Václav Havlovský, 34 léta, Lidmila žena jeho 20 let, Rozina dcera 8. Václav syn 1 1/2a Tobiáš syn 6 neděl

1714 mlynář Filip Matyáš mele na 3 složeních a vydělává ročně 350 zlatých

1738 Franc Matyáš

1740 postavena dnešní budova (resp. alespoň její jádro)

1744 mlynář Václav Chocenský

1788 mlynář Václav Král, manžel vdovy po Janu Matyášovi

1806 Jan Maršán Chocenský

1812 František Šefelín

 

1848 František Šefelín kupuje mlýn od panství za 8.000 zl.

1862 od F. Šefelína (který se odstěhoval do Hronova) kupuje Jan Hrnčíř ze Lhoty Nahořanské za 22.000 zl.

1893  Karel Hrnčíř, předseda společenstva mlynářů, člen mnoha spolků,  1897 zakládající člen a 1899 po schválení stanov 1. starosta meziříčského Sokola

cvičení Sokola zpočátku pořádána na zahradě mlýna,kde byla mj. též instalována hrazda

k mlýnu náleželo 5 ha pozemků

1922 celková rekonstrukce mlýna na pšeničné mletí

1939 Oldřich Hrnčíř

výkon mlýna 150-200 q týdně

1950 v důsledku nemoci provoz zastaven, živnost zrušena, Oldřich Hrnčíř odešel pracovat do výroby

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

po 2000 pozemky náležející k mlýnu včetně mlýna samotného odprodány nadnárodní společnosti Tereos TTD a.s., nový majitel však o mlýn nejeví zájem

mlýn rychle chátrá, z bezpečnostních důvodů alespoň zazděna okna

bývalý starosta Českkého Meziříčí p. Panenka zde zamýšlí ve spolupráci s cukrovarem vybudovat muzeum, od záměru však bylo záhy upuštěno, jelikož cukrovar věnoval veškeré finance na opravu historického cukrovaru v Dobrovicích

28.6.2017 zastupitelstvo obce odhlasovalo návrh majitele cukrovaru na demolici Hrnčířova mlýna

o záchranu se pokouší p. Vlastimil Šimek, o situaci informována Společnost ochránců památek ve východních Čechách (SOPVČ)

12.9.2017 podán návrh na prohlášení objektu za kulturní památku

16.9.2017 společnost Tereos TTD a.s. (předseda ing. Oldřich Reinberger) nabízí bezplatný převod objektu na nového majitele, který jej bude rekonstruovat

8.11.2017 zahájeno správní řízení o prohlášení za kulturní památku

9.11.2017 představenstvo společnosti Tereos TTD a.s. potvrzuje, že je ochotno odprodat objekt mlýna za 1,- Kč, za předpokladu, že Tereos TTD a.s. nebude do jeho rekonstrukce vkládat vůbec žádné prostředky a veškeré náklady ponese nový majitel, který nebude oprávněn objekt dále převádět a SOPVČ do určitého termínu veřejně představí záměr renovace a následného využití mlýna

V opraveném mlýně by měla vzniknout expozice mlynářství a regionální historie, rovněž by zde měla být zřízena pamětní síň zdejšího rodáka - 23. královéhradeckého biskupa ThLic. Karla Otčenáška.

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hrnčíř
 • Šňorař
 • Havlanský
 • Havlovský
 • Matyáš
 • Chocenský
 • Král
 • Maršán
 • Šefelín

Historie mlýna také obsahuje:

nájemci:

1598 Pavel Šňorař

1651-1655 Václav Havlanský (Havlovský)

1714-1738 Filip Matyáš

1738-1744 František Matyáš

1744-1788 Václav Chocenský

1788-1806 Václav Král

1806-1812 Jan Maršán

1812-1848 František Šefelín

majitelé:

1848-1862 František Šefelín

1862-1893 Jan Hrnčíř

1893-1939 Karel Hrnčíř

1939-1950 Oldřich Hrnčíř


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • podpis mlynáře
 • reklama, inzerát
 • razítko
dochován bez větších přestaveb
05 2012
  venkovský
  mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • baroko do roku 1800
  • klasicismus do roku 1850
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  zděná
  jednopatrový
  Kamenné zdivo silné až 1 m, střecha v minulosti kryta šindelem.

  Mlýn byl patrně již od poloviny 18. století koncipován jako patrový, neboť dle písemných pramenů měl tři vodní kola, z nichž jedno sahalo až do patra. Další stavební změny proběhly určitě v souvislosti se změnou mlýnské technologického vybavení z obyčejného složení na umělecké v 70. letech 19. století, např. osazení sedlového bedněného vikýře. Dochované technologické vybavení pochází z konce 19. až první třetiny 20. století. Konstrukce střechy s vaznicovým krovem odpovídá přelomu 19. a 20. století. Kolmo k podélnému průčelí mlýna přiléhá menší přístavek z počátku 20. století pro Francisovu turbínu vyzděný z cihel, pod nímž protékal mlýnský náhon a který nahradil krytou lednici dřevěné konstrukce s vantroky.

  Přízemí vyzděné z opukového lomového zdiva bude pravděpodobně pocházet z poloviny 18. století, kdy probíhaly stavební úpravy mlýna. Této době odpovídá i provedení valené klenby s pětibokými výsečemi v obytné části mlýna. Nelze však úplně vyloučit variantu, že mlýn nebyl obnoven kompletně, ale že z předchozí stavby mohla nějaká část objektu zůstat zachována.

  V interiéru obytné části se dochovaly zajímavé a na tehdejší dobu pokrokové prvky z 1. poloviny 20. století – koupelna s historickými bateriemi, splachovací záchod s plechovou nádrží, skříňový mrazák apod.
  • pavlač, balkón
  • kamenické prvky barokní a mladší
  • dveře
  • okno
  • vyskladňovací otvor
  • komín
  • vrata, brána
  • klenba
  • krov
  • dveře
  • existující torzo obyčejného složení
  • existující torzo uměleckého složení
  Ačkoli není stavebně-technický stav budovy nejlepší, vnitřní vybavení mlýna se dochovalo téměř kompletně a v dobrém stavu. V přízemí mlýnice se nachází transmise (podkolí) s litinovým věncem s dřevěnými palci. Transmise zajišťovala přenos hnací síly ke strojům. Je zde také zachována mlýnská hranice, která dle zdobné profilace nepochybně náležela ještě ke staršímu českému složení. V dalších podlažích mlýnice jsou z technologie uměleckého složení dále zachovány mlecí válcové stolice v litinových skříních, jahelka, rovinný vysévač, hranolový vysévač, koukolník, čtyřrámečková reforma archaického typu, vzduchový filtr a horní transmise (podstřeší). Přenos zrna a meliva zajišťovaly kapsové výtahy.
  VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
  Popis
  VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
  Popis
  VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
  Popis
  1862:
  3 české kameny
  jahelka na výrobu jahel
  holendr na výrobu krup
  1872 francouzské kameny a Amerikán
  1893 válcová stolice
  xx
  původně vodní kola poháněla hlavní hřídel (tzv. val), následně paleční kolo, pastorek a vřeteno, které otáčelo tzv. běhoun
  1903 po instalaci turbíny byl val nahrazen hlavní řemenicí, která otáčela hřídelí a převáděla sílu pomocí řemenů upevněných na jednotlivé transmise do všech strojů ve mlýně
  xxx
  Za Hrnčířů došlo ke zlomovému momentu v technologickém vývoji mlýna. V roce 1872 bylo osazeno umělecké neboli amerikánské složení, které nahradilo starší, méně dokonalé složení obyčejné, zvané též české. Roku 1893 byla pořízena mlecí válcová stolice a o deset let později byla místo vodních kol na spodní vodu instalována vodní Francisova turbína o výkonu 24 koňských sil. Roku 1906 bylo pořízeno dynamo na osvětlení mlýna a okolních domů.
  Zaniklý
  • výroba elektrické energie
  1906 dynamo na osvětlení mlýna, hostince u Marelů, obchodu A. Machače čp. 93, řeznictví V. Kvasničky čp. 76 a několika dalších okolních domů, mlynář nabídl osvětlení celé obce, byl však odkázán na pozdější dobu
  zbytek obce elektrifikován až 1920
  • náhon
  • lednice
  Mlýnský potok od Opočna tekl původně přes areál dnešního cukrovaru, v místě nové technické brány cukrovaru se stočil k návodní zdi mlýna (obrácené směrem k silu), kde byla umístěna dřevěná lednice s mlýnskými koly. Poté pokračoval přes pozemek dnešní mateřské školy a stočil se směrem do ulice Julia Fučíka, kterou de facto kopíroval. Těsně nad místem, kde se dnes tato ulice poprvé dotýká říčky Dědiny, do Dědiny ústil.
  Typturbína Francisova
  StavNezjištěn
  VýrobceJos. Prokopa synové v Pardubicích
  Popisinstalována 1903
  V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,08 m3/s, spád 3,15 m, výkon 23,25 k.
  Typturbína Francisova
  StavNezjištěn
  VýrobceJos. Prokopa synové v Pardubicích
  Popisinstalována 1903
  V r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 1,08 m3/s, spád 3,15 m, výkon 23,25 k.
  Typvodní kolo na spodní vodu
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popispůvodně 3 kola na spodní vodu (spád pouze 2,1 m), jedno vysoké až do prvního poschodí
  1903 namísto kol instalována Francisova turbína 24 HP
  Typnaftový motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popispořízen 1912, 1920 nahrazen elektromotorem
  Typnaftový motor
  StavZaniklý
  Výrobce
  Popispořízen 1912, 1920 nahrazen elektromotorem
  Typelektrický motor
  StavNezjištěn
  Výrobce
  Popiszakoupen 1920 za 36 000 Kč, výkon 17 HP
  Typdynamo
  StavNezjištěn
  Popisinstalováno 1906 pro vlastní osvětlení, stačilo ale též pro Sál a několik sousedních domů
  Historické technologické prvky
  • ozubená kola, pastorky (průmyslový výrobek)
  • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
  dvojnásobná
  • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
  • Válcová stolice kombinovaná a to 1 pár hladké a 1 pár rýhované válce v litinové skříni
  • čistírenský vysévač | Počet:
  • moučný vysévač | Počet:
  • předvysévač | Počet:
  • 1
   • jednoduchá
   1
   • sací filtr
   • válcová
   • kapsový výtah | Počet:
   • pytlový skluz - interiér | Počet: 1
   • AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 10
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 04 (Hradec Králové), s. 10
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorJosef Hejzlar
    NázevKronika mlýnů na Zlatém potoku II.
    Rok vydání1962
    Místo vydáníNedvězí
    Další upřesněnís. 149-154
    Odkazuloženo v SOkA Rychnov nad Kněžnou
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVlastimil Šimek
    NázevVálcový mlýn K.Hrncire v Českém Meziříčí
    Rok vydání2019
    Místo vydáníDobruška
    Další upřesněníDobrušsky vlastivědný almanach III., s. 57-59
    Odkaz
    Datum citace internetového zdroje
    AutorLucie Bajtalonová
    NázevSpolek ochránců památek opravuje Hrnčířův mlýn
    Rok vydání2021
    Další upřesněníNovinky 11.6.2021
    Odkazhttps://www.novinky.cz/cestovani/clanek/spolek-ochrancu-pamatek-opravuje-hrnciruv-mlyn-40362980
    Datum citace internetového zdroje06 2021

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

    Ostatní

    Vytvořeno

    22.12.2013 19:02 uživatelem doxa (Jan Škoda)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 6.2.2019 20:37
    Radim Urbánek 29.9.2019 22:34
    Radomír Roup 9.11.2016 14:31