Tak pracují stroje, řekl mlynář, který měl jeden stroj,
byl to jeho domácí, který mu nepatřil.
(německé přísloví)

Dolejší, Šeborovský, Slabův, Štěpánkův, Vildův mlýn

Dolejší, Šeborovský, Slabův, Štěpánkův, Vildův mlýn
83
59
Sedlecká
Jistebnice
391 33
Tábor
Jistebnice
49° 29' 13.3'', 14° 31' 39.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Několik desítek metrů od náměstí v Jistebnici, stojí zbytek mlýna s pestře vymalovaným štítem. Štěpánkův mlýn má více než 400 letou tradici. Jako Dolejší mlýn v Jistebnici byl založen před rokem R. 1576 a stal se druhým obecním mlýnem. Postupně jej obec pronajímala více mlynářům, ale problémy s pronájmy ji donutily mlýn prodat. Mlýn byl prodán Matěji Slabovi dne 11.1.1669, kupní cena činila 700 kop míšeňských. V majetku mlynářského rodu Slabů byl až do r.1927, kdy byl za 100.000 Kč prodán manželům Štěpánkovým.
Uprostřed města
Smutná
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

O založení tohoto mlýna obcí Jistebnickou dovídáme se z listu Ladislava st. z Lobkovic, daného r. 1576

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1669 Matěj Slaba koupil, mlýn od města za 700 kop gr. míš.

Obecní kronika města Jistebnice - rok 1927:

"Pan Vilém Berger a pí Marie Brgerová prodali "Slabův mlýn" panu Rudolfu a Josefě Štěpánkovým (mlýn č.p.84 -CHYBA) za 100,000,- Kč, čímž přechází majetek rodu Slabů po letech do cizích rukou."

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl republiky Československé z r. 1930

1925 Vilém Berger

1930 Rudolf Štěpánek

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Obecní kronika města Jistebnice:

Strana 76
Štěpánkův mlýn – zastavení. Téhož roku 1942 byl zastaven provoz a zároveň uzavřen německými úřady mlýn V. Štěpánka jako nerentabilní. Jelikož charakter postiženého byl rázu závistivého a udavačského došlo ke komplikaci s mlýnem Š. Bergera.
Kontrola u Bergerů – V roce 1943 byla provedena na udání náhlá kontrola mlýna u Begerů, z něhož každý, kdo potřeboval, obdržel za slušnou cenu mouku. Mlýn byl cílem mnoha spotřebitelů z širokého okolí. Byli ale takoví hrabivci, že takto získanou mouku prodávali 1 kg za 50 K v sousední vsi. Němci přišli bohužel na soukromé záznamy mlýna o obchodech pro lid a aby proces byl jednodušší vzal veškerou odpovědnost na sebe Štěpán Berger, který 2 léta nezaslouženě ztrávil v Bautzen u Drážďan. Po příchodu Rudé armády, se šťastně vrátil v květnu 1945. Udání bylo učiněno podle doznání V. Štěpánkem, majitelem mlýna v Sedlecké ulici, který byl po revoluci lidovým soudem v Táboře odsouzen k doživotnímu žaláři.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Okresní národní výbor v Táboře
Zn. VIII/1-515.33-1952 V Táboře dne 10. listopadu 1952

Paní
Josefa Štěpánková
Jistebnice čp.83

V ý m ě r
Podle ustanovení §u 1 vl.n.121.43 Sb. zaniká živnostenské oprávnění, není-li živnost v provozu déle než 6 po sobě jdoucích měsíců bez ohledu na to, zda neprovozování bylo oznámeno živnostenskému úřadu či nikoliv. Živnostník je povinen vrátiti živnostenský list nebo koncesní listinu živnostenskému úřadu.
Okresní národní výbor v Táboře rozhoduje, že vládní nařízení č. 121/43 Sb. vyhovuje ústavnímu článku 2 odst. 1. ústavního dekretu prezidenta republiky ze dne 13.8.1944 č. 30/1945 Sb. o obnovení právního pořádku, ježto se ani svým obsahem nepříčí znění nebo demokratickým zásadám čs. ústavy, ani nepatří do skupiny předpisů, jež byly z používání naprosto vyloučeny a lze je tudíž ve Vašem případě právem použíti.
Podle úředního zjištění neprovozujete svoji živnost .................................................................
….........................................mlynářskou, kterou jste vedla vdovským právem...................................
se stanovištěm v Jistebnici čp.83 déle než 6 po sobě jdoucích měsíců a proto Vaše živnostenské oprávnění podle §u 1 vl.nař.čís. 121/43 Sb. zaniklo.
Vzhledem k tomu jste povinen vrátiti do 8 dnů po pravoplatnosti toho to výměru originál živnostenského listu /koncesní listiny/ ze dne 27.11.1945 čís. 26634 čís. 34/45
Neuposlechnutí a nesplnění této povinnosti může býti potestáno podle §u 3 vl.n.č.124/43 Sb.
Potvrzení o vrácení živnostenského listu /koncesní listiny/ bude Vám vydáno po splnění Vaší povinnosti a současně bude oprávnění vymazáno ze živn. rejstříku.
Proti tomuto výměru lze se Vám odvolati do 15 dnů po jeho doručení ke krajskému národnímu výboru v Českých Budějovicích podáním učiněným u okresního národního výboru v Táboře.
Hospodářská referentka:
10.12.52 podpis nečitelný

S tím souvisí i úřední záznam z 23.12.1952:
Úřední záznam
Věc: Rudolf Štěpánek, mlýn, Jistebnice. Zánik živnosti.
Šetřením bylo zjištěno, že shora uvedená živnost je delší dobu mimo provoz, její majitel R. Štěpánek zemřel a vdova Josefa Štěpánková je v Domově pro přestárlé „Charita“ v Táboře.
Živn. oprávnění na mlynářství ze dne 27.11.1945 čj. 26634, čís. rejstříku 34/1945 je proto nutno zrušiti.
Zrušení živnosti budiž označeno v živn. rejstříku řemeslných živností pod pol. 34/45 a v kartotéce živností.
23.12.1952, podpis nečitelný

Obecní kronika města Jistebnice - rok 1958:

Z rozhodnutí lidového soudu v Táboře budovy a veškerý movitý majetek po zemřelém V. Štěpánkvi připadnou zdejšímn MNN (pozemnky převzalo naše JZD). Dědicové odmítají přijmout majetek - má cenu 6.000 kčs a dluhy na něm váznou 16.000 kčs."

 "Na podzim 1970 se začalo se stavbou administrativní budovy a garáží uhelných skladů na místě bývalé Štěpánkovy sádky (jednalo se o nádržku) proti domu č.p.232."

Od roku 2018 je mlýn v majetku Spolku Sedlecká, který se snaží o jeho oživení a zkulturnění. Mlýn byl Spolkem přejmenován na Vildův mlýn, podle jeho posledního obyvatele Viléma ,,Vildy,, Štěpánka. Objekt je přes léto otevřený, jinak po domluvě. Více informací na www.vilduvmlyn.cz, aktuální info fb Vildův mlýn.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sosna
 • Voneš
 • Stárek
 • Karda
 • Šebor
 • Slaba
 • Štěpánek
 • Berger

Historie mlýna také obsahuje:

od postevní mlýna před rokem 1576 do r. 1669 obec Jistebnice

11.1.1669 - 1927 Matěk Slaba a jeho potomci

1927- Rudolf Štěpánek


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    přízemní
    • skládaný bedněný štít
    • malovaná výzdoba fasád a štítů
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • dveře
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • prostup pro hřídel vodního kola
    • dveře
    • schodiště
    • zcela bez technologie aj.
    Podle zápisů ve Vodní knize I, p.č.vložky 143 OÚ v Táboře z konce 80.tých let 19.století se mlýn nazýval Slabů od jaktěživa, držitelem byl Antonín Slaba a provozoval pouze mlynářskou živnost. Mlýn měl dvě složení a stoupy a poháněly jej dvě kola.
    Informace o poslední technologii a stavu mlýna jsou uvedeny ve Vodoprávním výměru OÚ v Táboře z 16.9.1935 a Plánu mlýna pana Rudolfa Štěpánka, mlynáře v Jistebnici č.p. 83, měřítko 1:100. Oba dokumenty jsou uloženy v SOkA v Táboře. V mlýně byla v roce 1935 tato technologie:
    - 1 Prokopova válcová stolice;
    - 1 český kámen průměr 74 cm;
    - 1 loupačka staršího typu;
    - 1 třídič a drobné příslušenství včetně 3m dlouhého válcového vysévače;
    - motorová rezerva - naftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6 HP.
    Oproti roku 1879 v lednici jen jedno kolo
    Žádná položka není vyplněna
    1925: 1 stolice
    Zaniklý
    • stoupa
    • náhon
    • vantroky
    • akumulační nádržka
    • lednice
    Voda se přiváděla náhonem od mlýna č.p.64 a od rybníka Chadimáku do mlynský nádržky. V roce 1935 se voda z nádržky přiváděla do betonových vantrok krytých betonovým poutrubím průměru 40cm. Poutrubí bylo 11,5,m dlouhé. Vantroky byly obezděny betonovou zídkou. Délka vantrok 3,3m, šířka 1,18m, výška 1,15m. Z vantrok se voda vedla dřevěným žlabem na kolo o průměru 4,4m, šířky 0,93m.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 02,144 m3/s, spád 5 m, výkon 6,18 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 02,144 m3/s, spád 5 m, výkon 6,18 HP
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceB. Novák, Mladá Boleslav
    Popisnaftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6HP
    Typnaftový motor
    StavZaniklý
    VýrobceB. Novák, Mladá Boleslav
    Popisnaftový motor f. Novák z Mladé Boleslavi o výkonu 6HP
    Historické technologické prvky
    dvojnásobná
    AutorJUDr. Rudolf Slaba
    NázevStaré mlýny jistebnické
    Rok vydání1924
    Místo vydáníTábor
    Další upřesněníČESKÝ JIH, roč.52/1924, čís. 4, 5, 7, 8
    OdkazSokA Tábor, č.inv.854/52, sign.F2/1924
    Datum citace internetového zdroje21.7.2019
    AutorJUDr. Rudolf Slaba
    NázevStaré mlýny jistebnické
    Rok vydání1924
    Místo vydáníTábor
    Další upřesněníČESKÝ JIH, roč.52/1924, čís. 4, 5, 7, 8
    OdkazSokA Tábor, č.inv.854/52, sign.F2/1924
    Datum citace internetového zdroje21.7.2019
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevMatriky fary Jistebnice
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-j-jistebnice
    Datum citace internetového zdroje21.7.2019
    AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
    NázevSčítání lidu pro čp.83 města Jistebnice
    Rok vydání
    Místo vydání
    Další upřesnění
    Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_tabor-1880-soudni_okres_tabor-j-jistebnice
    Datum citace internetového zdroje21.7.2019
    AutorBohumila Mrzenová
    NázevKdyž něco opravdu chcete, celý vesmír se spojí, aby to klaplo, věří architektka, která se podílí na záchraně historického mlýna
    Rok vydání2020
    Odkazhttps://www.nadacevia.cz/2020/11/11/kdyz-neco-opravdu-chcete-cely-vesmir-se-spoji-aby-to-klaplo-veri-architektka-ktera-se-podili-na-zachrane-historickeho-mlyna-pred-demolici/?fbclid=IwAR2J11i66b8s3uyE-T2wUzCm0Q57YLxpv9IDRBqmRunn3ySbMepZLQWAddg
    Datum citace internetového zdroje11 2020
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 12 (Tábor), s. 35
    AutorČeněk Habart
    NázevSedlčansko, Sedlecko a Voticko
    Rok vydání1925
    Místo vydáníSedlčany
    Další upřesněníDíl. I. - s. 255

    Místo uloženíSOA Třeboň
    Název fondu
    Název archiválieObecní kronika Jistebnice
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signaturahttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&lang=cs&doc
    Místo uloženíSOA Třeboň
    Název fondu
    Název archiválieObecní kronika Jistebnice
    Evidenční jednotka
    Inventární číslo, signaturahttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=3&lang=cs&doc

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Plány - stavební a konstrukční

    Obrazy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    28.9.2015 19:03 uživatelem pepino

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 3.3.2021 19:42
    Radomír Roup 11.6.2018 13:27
    doxa (Jan Škoda) 13.3.2021 00:32