Ten člověk se točí ve svých zvycích jako osel v olejném mlýně.
(německé přirovnání)

Berní rula

Počátky berně nacházíme v Českém království již ve 12. století, jako výběr daní z lánu. Obecná berně byla daň placená z obdělávané poddanské půdy, řemeslnických dílen, krčem a mlýnů. Panovník ji mohl vypsat pouze v přesně určených případech, jinak musel usilovat o její schválení šlechtickou zemskou obcí. Např. k roku 1327 mlynáři za mlýn na řece platili 16 grošů, na potoce 4 groše. Podkladem pro vyměřování daní byly dlouho pouze soupisy půdy, sestavované na základě písemných přiznání vrchnosti o počtu osedlých (tj. selských usedlostí) na jejich panstvích. Po třicetileté válce si zoufalý stav země a rozpory mezi dosavadními soupisy a tehdejším počtem poddaných vynutily novou evidenci platnou pro celé Čechy. Vznikla berní rula, dokončená roku 1654. Dělená je podle tehdejších krajů a následně panství. Najdeme zde soupis všech obcí a zmínku, zda se v obci nacházel mlýn. Soupis se však týká pouze poddanské půdy (rustikál). Daň se platila rovněž za provozování živnosti a podniků. (Pro kontrolu a úpravu údajů přiznaných v první rule, vznikla roku 1684 tzv. druhá berní rula, používaná do roku 1748).

 

Berní rula je uložena v NA Praha, 1. oddělení. Její originál se nepůjčuje, pouze uvedená revizitace. K dispozici jsou však její edice:

Berní rula, Praha 2003. Obsahuje rejstřík také k dosud nevydaným svazkům berní ruly z r. 1654, s doplněním o soupis poddaných z roku 1651 tam, kde se rula nedochovala. Údaje jsou řazené abecedně dle příjmení.

Berní rejstříky z roku 1544 a 1620, Praha 1953.

DOSKOČIL, K.: Berní rula. Sv. 1. K edici berní ruly. Úvodní pojednání, Praha 1950.

DOSKOČIL, K.: Berní rula. Sv. 2. Popis Čech z roku 1654: souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule, Praha 1953.

Berní rulace: rekonstrukce ztracených částí ruly. Popis Čech z roku 1654, Praha 1953.

Dále díly pro pražská města a kraje: Čáslavský, Hradecký, Kouřimský, Plzeňský, Podbrdský, Prácheňský, Vltavský, Žatecký. Nevydány zůstaly kraje: Bechyňsko, Boleslavsko, Chrudimsko, Litoměřicko, Loketsko, Rakovnicko, Kladsko a Slánsko.

Ukázka edice berní ruly. Viz DOSKOČIL, K.: Berní rula. Sv. 2. Popis Čech z roku 1654: souhrnný index obcí, osad a samot k berní rule, Praha 1953.