Kdo má hodně obilí, ten má chovat prasata,
kdo má hodně peněz, má stavět mlýn.
(estonské přísloví)

mlýn Borovice, Skálův, Dürichův mlýn

mlýn Borovice, Skálův, Dürichův mlýn
13
Borovice
295 01
Mladá Boleslav
Borovice
50° 33' 46.5'', 14° 55' 51.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn stojí uprostřed obce na potoku Zábrdka. V současní době majitel provádí rekonstrukci objektu.
Uprostřed obce
Zábrdka
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarším dokladem o existenci mlýna je soupis vsí a jejich obyvatel podléhajících správě cisterciáckého kláštera v Klášteře Hradišti nad Jizerou, který vznikl kolem roku 1400. Seznam osob ze vsi Borovice uvádí Jíru ze mlýna, který platil 4 groše úroku při sv. Jiří a další 4 při sv. Havlovi. Kromě toho musel i robotovat - 3x zorat 16 záhonů, jeden záhon na konopí a řepě a vyplet jeden záhon ptosa a máku. Krom toho odváděl poctou jednu slepici a zaplatil jeden groš soudného o sv. Jiří. (MH)

Další uvedenou osobou ze mlýna je Staněk.  Ten platil 30 grošů úroku při sv. Jiří a při sv. Havlovi a musel také robotovat stejně jako Jíra, ale soudného platil 2 groše. (MH)

 

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V matrice narozených z Mnichova Hradiště z období 1683 – 1738 je k roku 1702 uveden borovický mlynář Jiří Korselt s manželkou Annou. 24. 2. 1702 se jim zde narodila dcera Terezie a o 2 roky později 1. 5. 1704 další dcera Marie Barbora. V roce 1727 je mlynář Jiří Korselt zmiňován jako svědek při křtu a v roce 1731 je zmínka o synovi Samuelovi. Z této doby pochází také popis mlýna v Tereziánském katastru, kde je popsán jako mlýn o 3 kolech, 3 stoupách a pile. (MH)

V 80. setech 18. st. je ve mlýně v Borovici uváděn mlynář Josef Menger s manželkou Benedictou. Dne 4. 12. 1787 je jim zde narodila dcera Barbora. Avšak již 2. 11. 1789 mlynářka Benedicta zemřela a Josef Menger se znovu oženil, a to s Kateřinou Zemanovou. Když se jim 27. 12. 1791 narodila dcera Monika, byl již mlynář několik měsíců mrtev, neboť zemřel 7. 4. 1791 ve věku 38 let. (MH)

V 90. letech 18. st. hospodařil na mlýně mlynář Franz Bendl se ženou Veronikou rozenou Flaminkovou. V letech 1793 – 1798 se ve mlýně narodily 4 děti, 3 synové a jedna dcera. První syn František narozený 27. 1. 1793 patrně brzy zemřel, protože když se jim 17. 1. 1794 narodil další syn, dostal opět jméno František. V únoru 1796 následovala dcera Anna a v listopadu 1798 syn Josef. (MH)

1797 se v mlýně stalo neštěstí, když šestnáctiletý Antonín Jandourek spadl nešťastnou náhodou pod vodní kolo puly a to ho rozdrtilo.

Ve 20. letech 19. st. je na mlýně Jan Heller s manželkou Marií. O Marii je v matrice uvedeno, že byla dcera Josefa Valešenského, mlynáře z panství Hořice. (MH)

Poč. 40. let převzal mlýn Josef Dirych (Dyrich, Dirich), syn měšťana Josefa Dirycha z Kuřích Vod a Kláry roz. Kühnové rovněž z Kuřívod, manž. Kateřina, dcera sedláka Josefa Kabeše ze Skalska čp. 16.

Dne 19. 8. 1847 se zde v rodině mlynáře Josefa Dirycha narodil Josef Václav, později známý jako spisovatel a politik Josef Dürich. V roce 1923 umístili místní obyvatelé na budovu mlýna pamětní desku s tímto textem: „Zde se narodil 19. srpna 1847 Josef Dürich, český mlynář, spisovatel, vynikající těsnopisec a neohrožený slovanský bojovník. Dne 8. května 1915 vydal se tajně za hranice, aby tam s nasazením života a statků pracoval pro osvobození národa.“ (MH)

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

Počátkem 40. let 19. st. převzal mlýn Josef Dirych (psáno také Dyrich, Dirich, později Dürich) s manželkou Kateřinou. Josef Dirych pocházel z měšťanské rodiny Kuřívod, Kateřina byla dcera sedláka Josefa Kabeše ze Skalska. V letech 1842 – 1853 se jim ve mlýně narodila 5 dětí, Antonie Marie 1842, Josef Václav 1847, Marie Magdalena 1849, Karel 1851 a Štěpán 1853.  Syn Josef Václav se stal významnou osobností známou jako spisovatel Josef Dürich. Dirychovi vlastnili mlýn do roku 1859, kdy se přestěhovali do Kláštera Hradiště nad Jizerou, kde 1. ledna 1860 převzali mlýn čp. 37.  Důvodem přestěhování byla pravděpodobně tragická smrt jejich syna Karla, který zemřel 12. 5. 1854 po nešťastném pádu pod vodní kolo ve mlýně. (MH)

12. 5. 1854 po nešťastném pádu pod vodní kolo ve mlýně zemřel syn tehdejšího mlynáře Josefa Dirycha Karel. (MH)

Po Dirychových převzal mlýn podvicmanovský mlynář Josef Skála s manželkou Marií rozenou Kotrmanovou. Josef Skála pocházel z mlynářské rodiny z Podhory, byl synem tamního mlynáře stejného jména a jeho ženy Františky rozené Mitlenerové. Počátkem 60. let je zde uváděn mlynářský stárek z Bakova Prokop Kuna, který si vzal za manželku dceru Josefa Skály Františku. V roce 1867 mlynář Josef Skála zemřel na tuberkulózu ve věku 51 let, jeho manželka Marie ho ze stejného důvodu následovala v roce 1874 ve věku 60 let. Mlýn po něm převzal jeho syn Emanuel narozený 16. 6. 1852 v podvicmanské mlýně.  Za něj, v roce 1878 u mlýna zasadili normální znamení. 18. 9. 1878 se k tomu účelu sešla úřední komise a byl sepsáno protokol, kde je popsána tehdejší podoba mlýna. (MH)

V roce 1904 převzal mlynářskou živnost Emanuelův syn Josef Skála. Okresní úřad v Mnichově Hradišti mu vydal živnostenský list 25. 7. 1904. V tomto roce také proběhla rekonstrukce mlýna, při které vodní kola nahradila horizontální Francisova turbína firmy J. Kohout Praha-Smíchov o hltnosti 450 litrů za vteřinu, spádu 4 m a výkonu 18 HP. (MH)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

V roce 1923 byla instalována turbína pro pohon pily od firmy Hübner a Opitz z Pardubic, hltnost 250 litrů za vteřinu, spád 4 m a výkon 10 HP. Poháněla katr o šířce 550 mm, okružní pilu a brus. (MH)

1930 Josef Skála, mlýn a pila

V roce 1932 proběhla revize a normalizace vodního díla. Jako majitelé v té době jsou uváděni Josef Skála a Anna Skálová. Dle popisu nebylo množství vody v Zábrdce pro turbínu o hltnosti 450 litrů dostačující, nebo běžný přítok vody z potoka činil asi 220 – 240 litrů. Proto měl mlýn ještě záložní zdroj energie – parní lokomotivu systému Lanz o výkonu 26 HP, vyrobenou v roce 1918 firmou Heinrich Lanz v Mannheimu. Měla přetlak 10 atmosfér a výhřevnou plochu asi 10m2. (MH)

1938 semleto 1237 q pšenice, 1976 q žita, sešrotováno 124 q krmného obilí

Počátkem roku 1941 převzal od otce mlýn Adolf Skála narozený v roce 1913 s manželkou Marií. Živnostenský list mu byl vydán 16. 5. 1942. Mezi 16. 3. 1944 a 30. 6. 1945 měl od Josefa Skály mlýn pronajatý Václav Novotný z Kláštera nad Jizerou. (MH)

Po válce se Adolf Skála stal na krátkou dobu starostou Mukařova. Stal se ale nepohodlný novému režimu a z vesnice musel odejít. (MH)

 Dodnes je v objektu funkční pila, kterou současný majitel zrekonstruoval. (MH)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Korselt
 • Menger
 • Heller
 • Dürich
 • Skála

Historie mlýna také obsahuje:

1930-1939 - Josef Skála (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

 • reklama, inzerát
částečně adaptován
05 2013
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
  • raná moderna do roku 1920
  • moderní 1920 – 1945
  zděná
  jednopatrový
  Obytná budova mlýna s mlýnicí jsou postaveny do tvaru písmene L.

  Na štítu mlýna je v kruhu datace - 1921, omítka mlýna je ozdobena vodorovným pásem mezi přízemím a prvním patrem.\n

  V roce 1904 za mlynáře Josefa Skály proběhla rekonstrukce mlýna, při které vodní kola nahradila horizontální Francisova turbína firmy J. Kohout Praha-Smíchov o hltnosti 450 litrů za vteřinu, spádu 4 m a výkonu 18 HP. (MH)


  V roce 1923 byla instalována turbína pro pohon pily od firmy Hübner a Opitz z Pardubic, hltnost 250 litrů za vteřinu, spád 4 m a výkon 10 HP. (MH)


  Zděná budova postavena 1921, z dřevěné části, kde bylo v přízemí bydlení a v I. patře skladiště mouky a otrub dnes zbyly je zbytky návodní zdi. Rovněž tak již nestojí dřevěné skladiště, kde se v přízemí skladovalo obilí a v patře mouka. Naposledy bylo v roce 2013 odstraněno patro pilnice - dřevěná konstrukce pobitá prkny se sedlovou střechou, zbylo jen zděné přízemí.
  • malovaná výzdoba fasád a štítů
  • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   1720: 3 složení a 3 stoupy
   Dle zápisu úřední komise z roku 1878: Mlýn měl 3 mlecí složení a špičák a 4 vodní kola na vrchní vodu. Vedle mlýna byla pila. (MH)
   Dle popisu z konce 30. let 20. st. bylo ve mlýně toto zařízení: V čistírně hranolový vysévač prachový a hrudový od firmy J. Kohout Praha 1700/800 mm (v roce 1940 nahrazen aspiratérem od firmy Josefa Prokopa, typ H), triér od firmy Kohout Prahe 2400/600 mm, loupačka od firmy Kohout Praha 1000/600 mm (v roce 1941 nahrazena loupačkou od firmy Tesařík Palacký o rozměrech bubnu 750/650 mm). Na mletí se používala čtyřválcová stolice s rýhovanými válci Luther Brunšvik 600 x 250 x 250 mm šrotovací, dvouválcová stolice s rýhovanými válci Kohout 650 x 350 mm domílací, dvouválcová stolice s rýhovanými válci Prokop 500 x 300 mm domílací (předchozí dvě stolice byly v roce 1941 nahrazeny jednou čtyřválcovou stolicí s rýhovanými válci firmy Prokop 600 x 300 mm), dvouválcová stolice s porcelánovými válci Záruba 400 x 300 mm, dvouválcová stolice s hladkými válci Kohout 400 x 300 mm k mačkání ovsa, jedno složení francouzských kamenů Kohout o průměru 1200 mm domílací, jedno složení umělých kamenů Kohout o průměru 900 mm na šrotování ke krmným účelům.
   Z vysévacích strojů zde byly hranolové vysévače od firmy Kohout Praha dunstový, mlučný (3 kusy) a třídící, všechny o rozměrech 3700 /700 mm a dvojitá reforma Kohout o šířce 2 x 370 mm. Jako pomocné stroje jsou uvedeny tlakový filtr o 96 hadicích o průměru 150 mm a míchací stroj Kohout ležatý šnekový, rozměry šneku 1400/400 mm na obsah 40 q mouky. K výrobě elektrické energie sloužilo dynamo firmy Motor Gesellschaft Wien bez udání výkonu a jedno rezervní dynamo od firmy Duda o výkonu 2 kW. (MH)
   V roce 1938 se ve mlýně semlelo 1237 q pšenice, 1867 q žita a sešrotovalo 124 q obilí pro krmné účely. (MH)
   Dochovaný
   • pila
   Zaniklý
   • stoupa
   Nezjištěn
   • výroba elektrické energie
   1720: 3 stoupy a pila
   1930 mlýn a pila
   2013 zbořena pilnice
   • stavidlo
   • náhon
   • vantroky
   • normální znamení
   • turbínová kašna
   Dle zápisu úřední komise 18. září 1878: Nad mlýnem existoval 2 stavidla, každé o dvou oknech. Jedno vpouštělo vodu do vantrok a druhé do jalové strouhy. Na vantrokách existovalo 5 stavidel hlavních a 2 vedlejší. 4 hlavní stavidla vpouštěla vodu k jednotlivým kolům mlecích složení (3) a ke špičáku, páté hlavní stavidlo bylo jalové. Jedno vedlejší stavidlo pouštělo vodu k pile, druhé bylo opět jalové. Normový bod se nacházel na louce mezi potokem a jalovou strouhou. Tvořil jej kamenný hranol 70 cm dlouhý postavený v jámě na kovovou desku. Na vrcholu hranolu byla kovová deska s hřebem, opatřená letopočtem 1878 a písmeny E. S., značícími mlynáře Emanuela Skálu. (MH)
   Po instalaci Francisovy turbíny, která nahradila 4 dosavadní vodní kola, byla voda k turbíně přiváděna betonovými vantroky o šířce 2m a výšce 1,1 m. (MH)
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1720: 3 kola
   1878: 4 kola na vrchní vodu
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1720: 3 kola
   1878: 4 kola na vrchní vodu
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   VýrobceJosef Kohout, Praha Smíchov
   PopisV roce 1904 byla instalována horizontální Francisova turbína firmy J. Kohout Praha-Smíchov o hltnosti 450 litrů za vteřinu, spádu 4 m a výkonu 18 HP.(MH)

   V roce 1930 měl objekt mlýna a pily 2 Francisovy turbíny s výkonem 12 a 10,5 HP, spád 4 m, hltnost 0,298 m3/s. (MH)
   1932 při revizi uvedeno, že větší turbína má hltnost 450 l/s, ovšem běžný přítok vody ze Zábrdky činí jen 220-240 l.
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   VýrobceJulius Hübner a Karl Opitz, Pardubice
   PopisV roce 1923 byla instalována turbína pro pohon pily od firmy Hübner a Opitz z Pardubic, hltnost 250 litrů za vteřinu, spád 4 m a výkon 10 HP. (MH)
   Typdynamo
   StavNezjištěn
   VýrobceMotor Gesellschaft Wien
   PopisKonec 30. let 20. st - k výrobě elektrické energie sloužilo dynamo firmy Motor Gesellschaft Wien bez udání výkonu. (MH)
   Typdynamo
   StavNezjištěn
   VýrobceMotor Gesellschaft Wien
   PopisKonec 30. let 20. st - k výrobě elektrické energie sloužilo dynamo firmy Motor Gesellschaft Wien bez udání výkonu. (MH)
   Typdynamo
   StavNezjištěn
   VýrobceAlois Duda, Praha Vinohrady
   PopisKonec 30 let 20. st - rezervní dynamo od firmy Duda o výkonu 2 kW k výrobě elektrické energie.(MH)
   Typparní stroj, lokomobila
   StavZaniklý
   VýrobceHeinrich Lanz, Mannheim
   Popisparní lokomobila systému Lanz, výkon 26 HP, vyrobena 1918, přetlak 10 atm, výhřevná plocha 10 m2.
   Typelektrický motor
   StavDochovaný
   Popisvýkon 26 HP
   Historické technologické prvky
   • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
   AutorInternet
   NázevREJSTŘÍK VODNÍCH MLÝNŮ, HAMRŮ, PIL…
   Rok vydání0
   Další upřesněnípovodí Jizery
   Odkazhttp://zabrdka.wz.cz/Rejstrik-mlyny.htm
   Datum citace internetového zdroje22.5.2013
   AutorInternet
   NázevREJSTŘÍK VODNÍCH MLÝNŮ, HAMRŮ, PIL…
   Rok vydání0
   Další upřesněnípovodí Jizery
   Odkazhttp://zabrdka.wz.cz/Rejstrik-mlyny.htm
   Datum citace internetového zdroje22.5.2013
   AutorZdeněk Jodas
   NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
   Rok vydání2015
   Místo vydáníLiberec
   Další upřesněnístr. 246-248
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMinistervo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněníJičín str. 24
   AutorInternet
   NázevKniha Vítěz, který prohrál – Poslanec Josef Dürich
   Rok vydání2009
   Místo vydáníInformační centrum Mnichovo Hradiště
   Další upřesněníčlánek
   Odkazhttp://www.mnhradiste.cz/18-aktuality/mic/690-kniha-vitez-ktery-prohral-poslanec-josef-durich
   Datum citace internetového zdroje6.12.2016
   AutorInternet
   NázevJosef Dürich
   Rok vydání0
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkazhttps://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_D%C3%BCrich
   Datum citace internetového zdroje6.12.2016

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Plány - stavební a konstrukční

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

   Ostatní

   Vytvořeno

   22.5.2013 19:35 uživatelem Helena Špůrová

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 18.11.2017 19:19
   Radomír Roup (Radomír Roup) 15.6.2018 09:46
   doxa (Jan Škoda) 14.5.2024 16:58
   cestovatelka 13.12.2016 12:42