Bez kamene mlýn nemele.
(estonské přísloví)

Čertův mlýn

Čertův mlýn
98
Merboltice
405 02
Děčín
Merboltice
50° 41' 55.0'', 14° 21' 44.2''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Bývalý mlýn v obci Merboltice, dnes stavba slouží rekreačním účelům. Je nemovitou kulturní památkou.
Mlýn se nacházel na SV okraji obce.
Merboltický potok
136598
nepřístupný

Obecná historie:

Objekt byl v době josefského katastru ve vlastnictví Josepha Eyselta, v roce 1843 pak je v majetku Florian Röslera. Roku 1925 mlýn držela mlynářka Marie Thöner.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn mohl vzniknout (alespoň zčásti) v 18. století.

1930 Josef Böhm

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Majitelem mlýna od počátku 20. stol. byl Josef Thöner, který padl ve 2. sv. v. na východní frontě. Po roce 1946 byli členové jeho rodiny odsunuti. 

 

1. ledna 1947 byl mlýn přidělen fondem národní obnovy v Praze Zdenku Součkovi za 10 tisíc Kč.

 

Ve mlýně se však již před 2. sv. v. nemlelo a později byla většina vnitřního mlýnského zařízení rozprodána. Tehdy tu zůstaly větší a těžší kusy, jako mlýnské kameny, vodní kolo a některé převody.

Dnes už tu žádné mlecí zařízení není, budova slouží k rekreačním účelům. Je chráněnou nemovitou kulturní památkou.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Böhm
 • Thöner
 • Rösler
 • Eyselt

Historie mlýna také obsahuje:

1780 - Joseph Eyselt        

1843 - Florian Rösler 

      - Josef Thöner

1925 - Marie Thöner

1930 - Josef Böhm

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
    roubená+zděná
    vícepodlažní
    Mlýnskou dvoukřídlou budovu tvoří dva provozně samostatné, ale stavebně spojené domy. Nižší patrové křídlo je původní budova mlýna s provozním zařízením, dvoupatrové křídlo menších půdorysných rozměrů je mladší.
    Průčelí roubené části nižší budovy má ze dvou stran dvouosou bohatě zdobenou podstávku. Na středním sloupku podstávky u štítového průčelí je vročení 1799, na sloupku podstávky na vchodové straně je vyryto čp. 98. Vročení může znamenat rok vzniku, ale i pozdější přestavbu či přístavbu mlýna.
    Poloroubený podstávkový objekt pod sedlovou střechou se zděnými hospodářskými částmi byl postaven v pol. 18. stol. s pozdějším mladším dvoupatrovým kratším křídlem s pavlačí na půdorysu písmene L. Štíty a patro mlýna jsou svisle bedněné.

    Objekt se skládá ze dvou komunikačně samostatných křídel – z patrové hlavní budovy s mlýnicí a z krátkého dvoupatrového křídla, kolmo přistavěného k hlavní budově na západní straně. Tato sestava se již objevuje na mapě stabilního katastru z roku 1843, vyznačená žlutou barvou jako spalná.

    Samotný mlýn byl postaven zřejmě již v polovině 18. století, kolmé křídlo je pak mladší. Datace 1799 na sloupku podstávky v čele domu se patrně vztahuje k některé opravě mlýna nebo k jeho rozšíření.

    Poloroubený podstávkový objekt ( zv. Čertův mlýn“ č. p. 98) na půdorysu písmene L stojí na pravobřeží Merboltického potoka, v dolní části vesnické památkové zóny Merboltice, jižně od průjezdní komunikace, směrem na Verneřice.

    Vodní mlýn se skládá ze dvou komunikačně samostatných křídel – z patrové hlavní budovy s mlýnicí a z mladšího krátkého dvoupatrového křídla, kolmo přistavěného k hlavní budově na západní straně. Sedlové střechy jsou kryté betonovými taškami. Hlavní budova obdélného půdorysu má tradiční trojdílnou dispozici s roubenou světnicí vlevo (světnice na neomítané podezdívce z lomového kamene). Světnička, síň a provozní část přízemí jsou zděné, větší část patra (kromě jižní zdi provozní části) je roubená. Vstupní průčelí je obráceno k severu. V přízemí první dvě osy zleva náležejí oknům světnice ve dvou polích podstávky (sloupky, pásky i vaznice zdobené řezbou); tato okna jsou jednoduchá, dvoukřídlá, čtyřtabulková, dělená příčlemi v horní třetině, rámovaná dřevěnými profilovanými šambránami a podokenními římsami. Ve třetí ose zleva se nachází pravoúhlý vstup do síně v trámové zárubni, členěné dřevěnou profilovanou naddveřní římsou na vlastní otvor vstupu a nízký nadsvětlík. Výplní otvoru vstupu jsou jednokřídlé rámové dveře se čtyřmi pravidelnými obdélnými výplněmi; nadsvětlík má skleněnou výplň, členěnou svisle příčlemi na tři pravidelná pole. Ve zděném přízemí provozní části mlýna je vpravo od vstupu do síně jednoduché dvoukřídlé šestitabulkové okno v hlubší špaletě, rámované ostěním (překryto nátěrem) a kamennou podokenní římsou, dále vstup do bývalé mlýnice v trámové zárubni se svlakovými dveřmi. Vpravo od vstupu do mlýnice se nachází další okno (stejné a obdobně rámované jako již popsané okno mlýnice). Zdivo přízemí je omítané, členěné kordonovou římsou bez profilace. Roubená kostrukce patra severního průčelí je obedněná svisle na sráz, v rozsahu světnice s lištami, v rozsahu síně a provozní části bez lišt. Dvě okna horní světnice jsou dvoukřídlá šestitabulková, rámovaná ozdobně vyřezávanými dřevěnými šambránami a podokenními římsami, pod nimiž jsou ještě vyřezávané podokenní lišty. V patře nad mlýnicí se nacházejí dvě obdobná okna bez šambrán. Východní štítové průčelí má v přízemí tři okenní osy, okna vpravo a uprostřed náleží roubené světnici s dvěma poli podstávky (stejně zdobená jako ve vstupním průčelí; levé pole je neukončené – levý sloupek byl přezděn; na sloupku mezi okny bíle vytažená datace 1799); tato okna jsou stejná jako okna světnice ve vstupním průčelí. Na světnici vlevo navazuje zdivo světničky s jedním oknem s podokenní římsou. Konstrukce patra je obedněná na sráz s lištami; bednění je nahoře překryto ozdobně vyřezávaným prknem. Dvě okna patra jsou stejná a stejně rámovaná jako okna horní světnice v severním průčelí. Štít je novodobě bedněný svisle na sráz bez lišt, s nakládacím otvorem. Zdivo jižního podélného průčelí je v levé části v rozsahu mlýnice a síně vystavěné z lomového kamene, neomítané, bez otvorů (krom otvoru po hřídeli mlýnského kola). Při tomto průčelí probíhal mlýnský náhon (v terénu dosud patrný). Západní štítové průčelí: patro je zde v úrovni terénu (tato část domu vystavěna do svahu), k levé polovině průčelí se přimyká přístavba křídla. Viditelná pravá část je zděná, omítaná, se svlakovými dveřmi v trámové zárubni zcela vlevo (při navazující roubené zdi křídla). Viditelná část štítu má obedněnou konstrukci (svisle na sráz s lištami) s jedním drobným okenním otvorem. Východní průčelí křídla (do dvora): nízký přízemek je zděný, omítaný, se dvěma pravoúhlými vstupy (levý vstup s novodobými dveřmi se nachází bezprostředně při hlavní budově) a drobným okenním otvorem mezi těmito vstupy. Roubené první patro je přístupné po vnějším dřevěném žebříkovém schodišti; před vstupem (vlevo v koutě při hlavní budově) se nachází krátká podesta s bedněným zábradlím. Vstup je v trámové zárubni s prkenným obložením, výplní jsou hodnotné rámové dveře. Vpravo od vstupu se nachází dvoukřídlé šestitabulkové okno, rámované dřevěnou profilovanou šambránou a dřevěnou podokenní římsou. V druhém patře je po celé délce tohoto průčelí pavlač s bedněným zábradlím na způsob záklopu, nahoře s profilovaným madlem. Vlevo, nad vstupem do 1. patra, jsou dveře v trámové zárubni, vpravo od nich pak okno (stejné jako v 1. patře). Severní štítové průčelí křídla: ve zděném omítaném přízemku v ose drobné okénko, průčelí je jinak v obou roubených patrech dvouosé, okna jsou stejná a stejně rámovaná jako okna východního průčelí křídla. Štít je novodobě bedněn na způsob záklopu. Západní průčelí křídla: v přízemku tři drobná okna na šířku s kamenným ostěním, v roubeném 1. patře při pravé straně dvě dvoukřídlá šestitabulková okna, rámovaná dřevěnými profilovanými šambránami; ve 2. patře nad těmito okny jsou patrné stojky staršího okenního otvoru. Jižní průčelí křídla (patro v úrovni terénu) je roubené bez otvorů, štít je svisle bedněn na sráz.

    Objekt je jedním z posledních dochovaných roubených merboltických mlýnů, tento dokonce i s reliktem mlecího zařízení. Jedná se o hmotově a půdorysně atypický objekt, dosud dochovaný ve své autenticitě. Památkovou hodnotou stavby tedy zvyšují veškeré dochované zděné, dřevěné a dřevohlinité konstrukce, které vždy byly obnovovány jen pomocí tradičních materiálů a postupů.
    • pavlač, balkón
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     • náhon
     • odtokový kanál
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisMlýn měl jedno vodní kolo na svrchní vodu o průtoku 56 l/s.; spád 5,4 m; výkon 2,6 HP.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisMlýn měl jedno vodní kolo na svrchní vodu o průtoku 56 l/s.; spád 5,4 m; výkon 2,6 HP.
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     Autor
     NázevMerboltice
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.merboltice.cz/
     Datum citace internetového zdroje9. 10. 2015
     Autor
     NázevMerboltice
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://www.merboltice.cz/
     Datum citace internetového zdroje9. 10. 2015
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách VIII
     Rok vydání2003
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnístr. 72-73
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje9. 10. 2015
     Autor
     Název
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://merboltice.stranky1.cz/
     Datum citace internetového zdroje9. 10. 2015
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 10, str. 7
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Vytvořeno

     9.10.2015 20:53 uživatelem Tekla

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 12.10.2015 17:42
     doxa (Jan Škoda) 12.6.2024 00:26
     kolssteyn 6.9.2018 18:27