Hlava jako věrtel – starostmi plná.
(české přirovnání)

Panský, Rybičkův mlýn

Panský, Rybičkův mlýn
226
Pod kostelem
Týn nad Vltavou
375 01
České Budějovice
Týn nad Vltavou
49° 13' 20.2'', 14° 25' 12.1''
Mlýniště bez mlýna
Panský mlýn, založený za Tobiáše z Bechyně koncem 13. stol., 1379 měl již 8 kol, 1795 měl být prodán do soukromého vlastnictví, jelikož ale roku následujícího při požáru města do základu vyhořel, z prodeje sešlo. Prodán až roku 1845 Martinu Rybičkovi, od té doby nepřetržitě v držení rodu Rybičků. 1891 přestavěn a modernizován, zřízena zde elektrárna. 21. května 1962 po napuštění orlické přehrady demolován, elektrárna odstřelena trhavinou.
100 m jižně od kostela sv. Jakuba v Týně nad Vltavou
Vltava
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

vznikl za panství biskupa Tobiáše z Bechyně (1278-1296)

1379 měl již 8 kol, u mlýna pila a soukenická valcha, zadní díl nazýván šejdovna

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1600 mlynář Mikuláš

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1620 Radim Bejšovec

1627 pražské arcibiskupství pronajalo mlýn týnské obci, tři kola byla však opuštěná a obec je měla podle smlouvy z roku 1634 "náležitě opravit", nově postavená pila zůstala arcibiskupství, prkna potřebná pro mlýn, pivovar a nové panské budovy se zde mohla volně řezat. Nájem činil 2000 zl. ročně , město muselo navíc odvádět 9 jalovic, 90 kusů skopového a pro arcibiskupskou kuchyni 2 tučné býky, 6 telat, 12 skopců, 2 kopy kuřat. 8 kop vajec, 25 husí, 40 kachen, 2 vepře, 2 míry jablek, 2 pece hrmců a sůl.

1630 "byli vyzváni týnští konšelé, aby Bejšovce potrestali šatlavou pro nedodrženou smlouvu, mlýn měli stavět a zlepšiti na Bejšovcovu škodu"

1648 ukončen nájem týnské obce (čistý zisk totiž činil pouhých 38 zl.), panství nadále dosazivalo vlastní nájemce:

1648 mlýn vypleněn Švédy

1675 Jan Svatý

1677 Bohuslav Kropáček

1683 Karel Poněšický z Poněšic

1693-1699 Jan Novotný 

1709 Vít Řežábek

před 1714 Václav Fousek

před vánoci 1727 mlýn vyhořel

1727-1729 Jiří Zeman

1732-1736 Happe

1736-1739 Jakub Mimra

1739-1744 Václav Valek

1744-1748 František Plaňanský

v I. pol. 18. stol. mlýn opustili z neznámých důvodů soukeníci, zámecká správa se proto zřekla části vltavského proudu nad vodními vraty mlýna ve prospěch postavení samostatné soukenické valchy (postavena po roce 1750 na Malé Straně na poz. čp. 12)

1748-1754 Jiří Valek

1754-1759 Václav Valek

1759-1770 konšel František Plaňanský

1770-1772 Václav Valek (podruhé)

1772-1781 František Plaňanský

1780 Jan Plaňanský

1795 do emfyteutického nájmu převzal Jan Plaňanský

srpen 1795 arcibiskupství se rozhodlo mlýn "pro jeho sešlost a nevýnosnost" trvale prodat

15.12.1795 ve veřejné dražbě koupil mlýn Jan Spur (Sput?) za 3.807 zlatých, hotově složil 1000 zl.

12.3.1796 ještě před schválením prodejní smluvy mlýn při velkém požáru města vyhořel, arcibiskupství tudíž muselo Spurovým dědicům složenou částku (1000 zl.) vrátit

při obnově mlýna zabrána část sousedního spáleniště čp. 180 (později čp. 225)

30.1.1799 panství postoupilo emfyteutickým právem obnovený mlýn Vojtěchu Draždíkovi za 6000 zl., hotově složil 2000 zl., zavázal se k ročnímu úroku 100 zl. a odvodu naturálií  (124 měr žita, 40 měr pšenice a 14 měr ječmene)

za mletí sladu pro panský pivovar dostával půl vědra piva pro sebe a půl vědra pro ostaní spolupracovníky

za prvního lososa zaslaného do arcibiskupského zámku dostával vědro piva a dva zlaté 20 krejcaru, za každého dalšího 1 zl. 10 kr.

mlýn měl 4 složení, 5 stoup, pilu a 18 měr polí

10.2.1802 podle nové emfytetické smlouvy převzal mlynář jan Ehrlich za 8.000 zl., roční úrok 112 zl. a naturálie

1807-1809 Matěj Drasdík

1809-1810 Ignác Svoboda

1810-1816 Vojtěch Žižkovský s manželkou Barborou

1816 mlýn koupil Jan Čaloun z Milotic za 22.300 zl.

1822 Kašpar Loula (zastupující Františka Čalouna), za mlýn složil 7050 zl.

1822 Ladislav Fackenberg s manželkou Julianou

1843 emfyteutickým právem Jáchym Rybička, měšťan z Českých Budějovic s manž. Marií, dc. mlynáře Tomáše Samce z Podmosteckého mlýna v Týně, 2. března 1843 požádal o týnské měšťanství a živnostenský list

1845-1856 plným vlastníkem Martin Rybička (1819-1856, od 1843 měšťan týnský) s manž. Josefou, dcerou správce pivovaru v Č. Budějovicích

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1856 po smrti Martina Rybičky se k vdově Marii Kateřině Rybičkové přiženil František Neruda, mlynářský mistr z Hluboké

1876 zdědil Rybičkův syn František (*1853)

1880 se oženil s Annou Sýkorovou z Protivína

1885 ve výboru občansko-řemeslnické Besedy v Týně

1891 mlýn radikálně přestavěl a zřídil zde elektrárnu

19.12.1902 v půl sedmé ráno mlýn zaplaven při dřenici, zničeny veškeré zásoby obilí

na konci roku 1905 zahájen jednání s městem ohledně zřízení městské elektrocentrály, mlýn prohlédli zástupci firmy Křižík z Prahy

1912 Fr. Rybička nabízí městu pronákem mlýna o síle 45 HP za 6500 K, nájem na 30 let a předkupní právo pro případ prodeje mlýna, zavazuje se zřídit 2 tutbíny o výkonu 90- 100 HP a záložní naftový motor 35-40 HP

30. května 1912 František Rybička zvolen týnským starostou, po dvou letech se ale funkce vzdal a vrátil se k mlynařině

26. 9. 1913 uzavřena smlouva s městem, stal se výhradním dodavatelem ellektřiny, k 1.12.1913 má být elektrocentrála připravena

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1921 syn Jan Rybička

1930 mlýn a elektrárna, majitel František Rybička

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Zmínka o majiteli mlýna a vodní elektrárny Janu Rybičkovi - místní udavač Emil Pisinger v roce 1940 na jeho místo dosadil Františka Blümla. Na Rybičku bylo učiněno udání, že tajil zásoby 160 metráků kovu a nafty. V únoru 1943 byla elektrárna zabavena - během toho se Rybička dopustil protiněmeckého výroku a v říjnu 1943 si pro něj přijelo gestapo. Jan Rybička byl poté vězněn v Budějovicích, Terezíně a Buchenwaldu. Zde údajně zahynul při náletu, protože prý neslyšel varovné sirény. (PK via Jan CIGLBAUER, Hrdelní případy Mimořádného lidového soudu České Budějovice 1945-1948. Potrestání kolaborantů, udavačů a válečných zločinců z Českobudějovicka, Jindřichohradecka a Českokrumlovska, Praha 2018, s. 352 a 355.)

1947 mlýn již mimo provoz, do budovy umístěna pletárna firmy Damian Fiedler a spol. z Vejprt

1948 mlýn znárodněn

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1949 sloučen s Jihočeskými mlýny, později Jihočeskými mlýny a pekárnami n.p.

21. května 1962 mlýna dosáhlo vzdutí přehrady Orlík, mlýn i přilehlé hospodářské budovy demolovány, betonová část elektrárny odstřelena trhavinou

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Rybička
 • Bejšovec
 • Svatý
 • Kropáček
 • Poněšický
 • Novotný
 • Řežábek
 • Fousek
 • Zeman
 • Happe
 • Mimra
 • Valek
 • Plaňanský
 • Spur
 • Draždík
 • Drasdík
 • Ehrlich
 • Svoboda
 • Žižkovský
 • Čaloun
 • Fackenberg
 • Blüml
 • Sput
 • Drazdík

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  02 2018
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    jednopatrový
    Patrová mlýnice měla pěkný novorenesanční štít s čučky.
    Mlýn měl dvě budovy - přední na pravé straně stavidel (umělecký mlýn) a zadní po levé straně stavidel (český mlýn), mezi oběma budovami se nacházel vodní náhon s 5 žlaby a 5 stavidly.
    Před mlýnem stála pila.
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      1379 měl 8 kol
      1799 čtyři složení
      1902 6 kol na spodní vodu v náhonu s 5 žlaby a 5 stavidly
      pro český mlýn: 4 kola ve 2 žlabech:
      1. žlab:
      1) prům. 1,3 m pohání čpičák
      2) prům. 4,8 m pohání žitnou stolici
      2. žlab:
      3) prům. 4,85 m pohání francouzskou stolici
      4) prům. 5,5 m pohání francouzskou stolici
      3. žlab jalový
      4. žlab:
      5) prům. 4,2 m pro pohon pily
      5. žlab (nejširší, vznikl spojením dvou dřívějších užších žlabů)
      6) prům. 6,25 (největší), pohání umělecký mlýn:
      1 žitná dvoupárová stolice
      2 šrotové stolice
      1 dvoupárová porculánka
      francouzský kámen
      loupačka
      Zaniklý
      • pila
      • stoupa
      • výroba elektrické energie
      • valcha
      koncem 14. stol. pila a soukenická valcha
      1627 pila nově postavena
      pol. 18. stol. soukenická valcha zde zrušena a odstěhována
      1799 5 stoup a pila
      1913 ve mlýně zřízena městská elektrárna
      elektrárna postavena na místě vodních kol mezi přední a zadní mlýnicí, odstraněna pila a lednice pro kola, 2 turbíny pohánějí mlýn (15 HP) a 2 generátory na střídavý proud
      1924 elektrárna zkolaudována, turbíny na společné hřídeli pohání 1 třífazový genetátor 45 kW, 2. generátor 25 kW rezervní. mohl být poháněn naftovým motorem
      1930 mlýn a elektrárna
      • jez
      • stavidlo
      společný jez i pro valchu na protějším břehu, při levé straně vorová propusť
      1902 6 kol na spodní vodu v náhonu s 5 žlaby a 5 stavidly, náhon se nacházel mezi oběma budovami
      pro český mlýn: 4 kola ve 2 žlabech:
      1. žlab:
      1) prům. 1,3 m pohání špičák
      2) prům. 4,8 m pohání žitnou stolici
      2. žlab:
      3) prům. 4,85 m pohání francouzskou stolici
      4) prům. 5,5 m pohání francouzskou stolici
      3. žlab jalový
      4. žlab:
      5) prům. 4,2 m pro pohon pily
      5. žlab (nejširší, vznikl spojením dvou dřívějších užších žlabů)
      6) prům. 6,25 (největší), pohání umělecký mlýn
      1913 zrušena lednice a žlaby, v dolní části zabudovány 2 betonové kašny pro turbíny a jalový žlab, kryté valenou klenbou z dusaného betonu
      jez na Vltavě zatopen v květnu 1962 po vzdutí Orlické (resp. od 1991 Kořenské) přehrady
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis08 2013: dosavadních 6 kol vyměněno za 2 Francisovy turbíny typu Expres s vertikálními hřídeli
      1) hltnost 4400 l/s, výkon 40 HP pohání umělecký mlýn
      2) hltnost 6600 l/s, výkon 60 HP pohání dynamo
      1930: 2 turbíny Francis
      1) hltnost 6,6 m3/s, spád 0,9 m
      2) hltnost 4,4 m3/s, spád 0,9 m
      celkový výkon 50 HP
      Typturbína Francisova
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis08 2013: dosavadních 6 kol vyměněno za 2 Francisovy turbíny typu Expres s vertikálními hřídeli
      1) hltnost 4400 l/s, výkon 40 HP pohání umělecký mlýn
      2) hltnost 6600 l/s, výkon 60 HP pohání dynamo
      1930: 2 turbíny Francis
      1) hltnost 6,6 m3/s, spád 0,9 m
      2) hltnost 4,4 m3/s, spád 0,9 m
      celkový výkon 50 HP
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis1379 měl 8 kol na spodní vodu
      1627 3 kola opuštěná
      1902 6 kol na spodní vodu v náhonu s 5 žlaby a 5 stavidly
      pro český mlýn: 4 kola ve 2 žlabech:
      1. žlab:
      1) prům. 1,3 m pohání špičák
      2) prům. 4,8 m pohání žitnou stolici
      2. žlab:
      3) prům. 4,85 m pohání francouzskou stolici
      4) prům. 5,5 m pohání francouzskou stolici
      3. žlab jalový
      4. žlab:
      5) prům. 4,2 m pro pohon pily
      5. žlab (nejširší, vznikl spojením dvou dřívějších užších žlabů)
      6) prům. 6,25 (největší), pohání umělecký mlýn
      celková hltnost 15.000 l/s, celk. výkon 54 HP
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Popis11 1920 instalován naftový motor, výkon 70 HP, pohání rezervní generátor
      02 1921 povolení k provozu
      2 nádrže:
      1) 16 hl v podlaze u motoru
      2¨54 hl ve vedlejší místnosti
      1941 naftový motor 90 HP shledán zbytečně silným, měl být nahrazen 20 HP
      Typnaftový motor
      StavZaniklý
      Popis11 1920 instalován naftový motor, výkon 70 HP, pohání rezervní generátor
      02 1921 povolení k provozu
      2 nádrže:
      1) 16 hl v podlaze u motoru
      2¨54 hl ve vedlejší místnosti
      1941 naftový motor 90 HP shledán zbytečně silným, měl být nahrazen 20 HP
      Typdynamo
      StavZaniklý
      Popis1914:
      1 třífazový genetátor 45 kW
      2. generátor 25 kW rezervní
      Typplynosací motor
      StavZaniklý
      Popis1939 dřevoplynový motor 15 HP s plynovou stanicí
      10 1941 odstraněn jelikož se neosvědčil, prodán na Benešovy mlýny v Týně
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 02 (České Budějovice), s. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 02 (České Budějovice), s. 38
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJosef Klempera
      NázevVodní mlýny v Čechách V.
      Rok vydání2002
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 85-87
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMartina Sudová - Lubomír Procházka
      NázevVltavotýnský poutník
      Rok vydání2007
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněnís. 122-125
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMartina Sudová - Lubomír Procházka
      NázevVltavotýnsko (Zmizelé Čechy)
      Rok vydání2007
      Místo vydáníPraha - Litomyšl
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorJaroslava Pixová
      NázevKdyž Vltava zpívala I., Od Týna po Rejsíkov
      Rok vydání2022
      Místo vydáníPutim
      Další upřesněnís. 77 - 95

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Obrazy

      Historické fotografie a pohlednice

      Vytvořeno

      14.2.2018 10:36 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 15.2.2018 19:14
      Radomír Roup (Radomír Roup) 23.6.2018 10:15
      pkhistory (Petr Kozel) 21.2.2019 14:04