Všichni jdou se svým pytlem do mlýna.
(benátské přísloví o smrti)

mlýn ve Stráži nad Ohří

mlýn ve Stráži nad Ohří
1
Stráž nad Ohří
36301
Karlovy Vary
Stráž nad Ohří
50° 20' 23.1'', 13° 3' 9.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Architektonicky pozoruhodný mlýn z I. pol. 19. stol. se zachovalým technologickým vybavením - uměleckým složením. V srpnu 2019 došlo k jeho prohlášení za kulturní památku.
425 m severně od kostela sv. Michaela Archanděla ve Stráži nad Ohří
Pekelský potok
1999997114_0001
přístupný po domluvě

Historie mlýna obsahuje událost z období:

28. června 1858 Václav a Klára Grundovi

1877 je již zanesena velká zděná budova s přístavkem nad mlýnským náhonem, kde bylo nepochybně umístěno vodní kolo, v současné pozici, ostatní dvě budovy spalnými konstrukcemi byly ještě zachovány. 

10. listopadu 1899  Karel Grund, který právo nabyl podle odkazu z 27. července 1896

15. října 1915 zdědila Anna Grundová

prosinec 1928 mlýn koupil Emil Günther.

4. srpna 1930 vypracovala v Přerově na Moravě firma Moravsko-slezská továrna na stroje Martinek & Calábek projekt pro osazení spirálové Francisovy turbíny pro Rudolfa Günthera

1930 mlýn a pila, Emil Jünther (!)

16. prosince 1941 byla jedna čtvrtina připsána Anně Güntherové a další čtvrtina Aloisi Güntherovi. 

23. března 1943 mlýn zakoupil František Glaser s manželkou Annou Glaserovou

1946 národní správa - maželé Holšvendovi z Volyně

1951 mlýn znárodněn

1955 zemřel p. Holšvenda

1999 zemřela pí. Holšvendová

2018 od dědiců zakoupil Jaroslav Gabriel, zařídil památkovou ochranu a zahájil rekonstrukci

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Grund
 • Günther
 • Jünther
 • Glaser
 • Holšvenda

Historie mlýna také obsahuje:

1858 Václav Grund

1896  Karel Grund

1915 Anna Grundová

1928 Emil Günther

1941 Alois Günther

1943 František Glaser

1946-1955 Holšvenda

1951 Čs. stát

1955-1999 Holšvendová

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  01 2020
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   Mlýn č.p. 1 ve Stráži nad Ohří představuje významnou stavbu, která je ukázkou tradičního mlýna uměleckého složení z roku 1930 se starším jádrem z poloviny 19. století. Zděný objekt s mlýnicí i obytným zázemím má podobu charakteristickou pro jihozápadní část regionu přináležející původně do Žateckého kraje, oblasti kolem Klášterce nad Ohří. Jedinečně je dochována jak dispozice, tak i jednotlivé stavební detaily, včetně velké pece bývalé pekárny v prostoru původní dymníkové kuchyně.
   Mlýn č.p. 1. ve Stráži nad Ohří byl v současné pozici postaven zřejmě v polovině 19. století. Na indikační skice i císařském otisku stabilního katastru z roku 1842 jsou zde zachyceny drobnější objekty vyznačené žlutě (ze spalného materiálu), rozmístěné do třístranného dvora. Samotný mlýn je vyznačen až za mlýnským náhonem na parcele č. 81/2, patřící dnes k č.p. 2.
   Jedná se o jednopatrový dům na obdélném půdorysu, svým šířkovým průčelím orientovaný k průběhu ulice, štítem směřujícím k cestě k osadě Peklo. Obvodové konstrukce jsou vyzděny z lomového, jen mírně smíšeného zdiva s cihelnými záklenky. Vstupní průčelí je pětiosé, vstup do domu je zasazen do střední osy, vlevo od něj je do druhé osy (od jihu) vložen vstup do mlýnice. Fasáda s hrubou strukturální omítkou je pročleněna plochou mezipatrovou římsou a na nároží rustikovanými lizénami. Okna v přízemí jsou obdélná se segmentovým záklenkem, lemovaná hladkými vpadlými paspartami. Okenní výplně jsou dřevěné, zasazené před špaletu, čtyřkřídlé, členěné v horní třetině na kříž. Okna v patře jsou obdélná, rámovaná hladkou vpadlou paspartou, doplněná hladkou zalamovanou římsou. Výplně jsou dřevěné, zasazené před špaletu, trojkřídlé, členěné do T. Dvě původní okna v pravé části domu v patře byla nahrazena novodobým dvoukřídlým a trojdílným oknem. Boční severní štítové průčelí je trojosé, přičemž v pravé (severní dvorní) části domu je zasazen dřevěný obchodní výkladec s nůžkovými mřížemi. V levé (jižní) části domu v patře byla dvě okna zazděna, zbyl po nich pouze otisk a zalamovaná nadokenní římsa. Štít je oddělen vodorovnou hladkou lizénou spojenou s profilovanou korunní římsou. Dvě obdélná okna ve spodní části štítu i menší okno ve vrcholu štítu, rámovaná hladkou paspartou, si zachovala starší okenní výplně zasazené před špaletu, dřevěné dvoukřídlé a členěné na šest tabulek. Samotný štít je lemován hladkým vpadlým lemem. Jižní štítové průčelí je v přízemí plné z lomového kamenného zdiva, s připojeným přístavkem dnes již v torzálním stavu, kde bylo umístěno mlýnské kolo. Druhotně sem byla vložena spirálová Francisova turbína, která se z větší části zachovala. Štít je vyzděn z cihelného zdiva, ve spodní části dvě obdélná okna, ve vrcholu štítu jedno menší obdélné okno. Výplně v jednom z oken dřevěné, zasazené za špaletu, dvoukřídlé členěné na kříž na čtyři tabulky, druhé okno novodobé s luxfery. Střecha sedlová je krytá eternitovými šablonami černé barvy s lemováním hřebene, boků štítů i úžlabí. Nad hřeben vyrůstá poměrně mohutný komín s ústupky. K severní, dvorní části domu je připojen dvoupodlažní přístavek z cihelného zdiva, fasáda je řešena obdobně, jako u předního domu, s hrubou strukturální omítkou doplněnou hladkou mezipatrovou římsou. Okna obdélná, výplně dřevěné zasazené za špaletu. Střecha je pultová, nasazená ke korunní římse domu. Vstup do domu je osazen dřevěnými dvoukřídlými dveřmi v asymetrickém provedení, s proskleným nadsvětlíkem se třemi lištami. Dveře mají ve dvou třetinách výšky vpadlou kazetu s výplněmi z fošen kladenými diagonálně (stromečkový způsob), v horní třetině s prosklenou tabulkou, doplněnou profilovanou římsičkou. Zasazené jsou na zapuštěné hladké závěsy do dřevěné trámkové zárubně. Vedlejší vstup do mlýnice má zasazené jednokřídlé dveře, dřevěné, ve spodních dvou třetinách výšky členěné třemi vpadlými kazetami s dekorativním seříznutím hran a horní prosklenou částí na střední sloupek. Klika typu Elegant. Krytý spojovací můstek mlýna a hospodářského objektu je opláštěný dřevěným bedněním, prosvětleným dvojicí obdélných oken s dvoukřídlými výplněmi, členěnými na šest tabulek. Můstek je krytý sedlovou stříškou s falcovaným plechem. O druhotném osazení spojovacího můstku svědčí část původního okna v patře mlýnské budovy se zachovanou nadokenní římsičkou. (NPÚ)
   • pavlač, balkón
   • dveře
   • okno
   • topeniště, kamna, pec
   • existující torzo uměleckého složení
   Mimořádnou hodnotou je zejména dochovaná technologie a vybavení mlecího zařízení z roku 1930. Právě celistvost složení mlýna včetně strojního vybavení uměleckého složení činí z objektu unikátní památku, která nemá v severní části Karlovarského kraje obdoby. V areálu jsou navíc zachovány další budovy hospodářského charakteru, které sloužily jako doplňkové vybavení mlýna.
   VýrobceMacháň a spol., Pardubice
   Popis
   VýrobceMacháň a spol., Pardubice
   Popis
   VýrobceBreifeld Daněk i spol., Blansko
   Popis
   1930 celková přestavba na mlýn uměleckého složení. V projektu je zachycen i návrh na osazení nové hřídele, transmise a mlecí soustavy, včetně loupacího stroje. V horním podlaží nad trámovým stropem je pak zakreslena válcová mlecí stolice. Strojní zařízení dodala firma Machan & Co., Maschinenfabrik Pardubice
   Zaniklý
   • pila
   • pekárna
   • výroba elektrické energie
   1930 mlýn a pila
   1930 zde fungovala také pekárna, pro kterou byla upravena nová pec i obchodní lokál s výkladcem a samostatným vstupem z boční uličky.
   • náhon
   • akumulační nádržka
   1930 byla provedena jímací nádrž, česla, potrubí k turbíně, která byla osazena na místě původního vodního kola ve starším zděném a pultovou střechou zastřešeném přístavku u bočního průčelí mlýnu.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930: 2 kola na svrchní vodu
   1) hltnost 0,045 m3/s, spád 5 m
   2) hltmost 0,046 m3/s, spád 5,5 m
   celko vý výkon 3,5 HP
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   Popis1930: 2 kola na svrchní vodu
   1) hltnost 0,045 m3/s, spád 5 m
   2) hltmost 0,046 m3/s, spád 5,5 m
   celko vý výkon 3,5 HP
   Typturbína Francisova
   StavNezjištěn
   Výrobce
   Popis 4. srpna 1930 vypracovala v Přerově na Moravě firma Moravsko-slezská továrna na stroje Martinek & Calábek projekt pro osazení spirálové Francisovy turbíny pro Rudolfa Günthera
   výkon 14 HP
   Žádná položka není vyplněna
   Historické technologické prvky
   • transmisní hřídele s řemenicemi (výrobek průmyslový i řemeslný)
   • francouzský kámen | Počet: 1
    • Válcová stolice s 1 párem rýhovaných válců v litinové skříni
    • periodická
    • válcový
    • jednoskříňový
    1
    • jednoduchá
    1
    • sací filtr
    • větrová komora
    • cyklon
    • válcová
    • šnekový dopravník | Počet: 3
    • kapsový výtah | Počet: 6
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 06 (Chomutov), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 06 (Chomutov), s. 19
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKryštof Havlice
     NázevVodní mlýn ve Stráži nad Ohří získal památkovou ochranu
     Rok vydání2019
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/karlovarsky-kraj/tipy-a-inspirace/vodni-mlyn-ve-strazi-nad-ohri-ziskal-pamatkovou-ochranu/5162/
     Datum citace internetového zdroje01 2020
     AutorNPÚ
     NázevPamátkový katalog
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://www.pamatkovykatalog.cz/mlyn-20625669
     Datum citace internetového zdroje01 2020
     AutorPetr Kozohorský iDNES
     NázevStarý vodní mlýn bude snad zase jednou klapat, věří jeho zachránce
     Rok vydání2019
     Místo vydáníKarlovy Vary
     Další upřesnění
     Odkazhttps://www.idnes.cz/karlovy-vary/zpravy/vodni-mlyn-nadsenec-jaroslav-gabriel-technicka-pamatka-obnova-straz-nad-ohri.A191002_505347_vary-zpravy_ba
     Datum citace internetového zdroje01 2020
     AutorGabriel Jaroslav
     NázevMlýn Stráž nad Ohří
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://sites.google.com/auxilien.cz/mlynstraz/domovská?authuser=0
     Datum citace internetového zdroje14.02.2020

     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválieSložka mlýna č. rejstř. 4627
     Evidenční jednotkakarton č. 418
     Inventární číslo, signaturasign. 4627
     Místo uloženíNárodní archiv Praha
     Název fonduMlynářské ústředí
     Název archiválieSložka mlýna č. rejstř. 4627
     Evidenční jednotkakarton č. 418
     Inventární číslo, signaturasign. 4627

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     13.1.2020 11:39 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.1.2020 18:44
     Radim Urbánek 14.1.2020 21:44