Když myš sedí v moučném pytli,
myslí si, že je samotný mlynář.
(holandské přísloví)

mlýn U Párisů

mlýn U Párisů
6
11
Nedvězí
257 44
Benešov
Rabyně
49° 48' 29.3'', 14° 27' 52.7''
Mlýn s vodním kolem
Mlýn, který nepochybně znají téměř všichni milovníci Menzlových filmů. Hrál totiž ve filmu na Samotě u lesa. Vedle této skutečnosti můžeme s radostí napsat, že se zde zachovala druhá jediná tyčová stoupa (na původním místě) v ČR. Vedle toho jsou zde pozůstatky polouměleckého složení. Jedná se tedy o naprosto unikátně zachované zařízení starého českého mlýna.
Mlýn počátekem 21. stol. zpustl, poloviční zříceninu zakoupil podnikatel Ladislav Šedivý, který ji brutálním stylem rekonstruoval, přestavěl a modernizoval.
mlýn leží v severní části obce Nedvězí, nedaleko zdejší tvrze
Třeblová
nepřístupný

Obecná historie:

1542 se mluví o mlýnu v souvislosti s tvrzí a vsí Nedvězí 1557 se vyřizovalo dědictví tvrze a vsi Nedvězí, k čemuž patřil mlýn 1609 koupila od bratří Chobotských z Ostředka statek Nedvězí se 2 mlýny Dorota Hodějovská z Harasova a připojila jej ke Konopišti 1623 bylo panství Konopiště Hodějovským zabaveno za jejich účast na stavovském povstání. Dominium koupil Albrecht z Valdštejna. 1683 připadlo Nedvězí k Lešanům. Mlýn byl panský a vrchnost jej pronajímala kolem 1750 měl mlýn pronajatý Vojtěch Černý a to zřejmě dědičně. Zápis v pozemkové knize odkazuje na „starou knihu“, která se pravděpodobně nedochovala. 1767 Černého dcera Anna se provdala Pavla Zvěřinu, který si mlýn pronajal. 1785 Koupil mlýn k svému dědičnému užívání Václav David za 800 zlatých. Tato suma náležela vdově Anně Zvěřinové. Mlýn byl na nestálé vodě s jedním složením (jedno kolo). Kvůli nestálé vodě musel mlít pouze v době příznivého stavu vodní hladiny na rybníku. Ve mlýně se mlel slad: „Vácslav David nový držitel i potomky jeho povinný budou vodu, cokoliv v tý nádržce neb rybníčku beze škody hráze nadržeti se mohlo pro semletí sladu panského zanechati.“ Václav David byl sice svobodný, ale jednoho potomka musel dát do poddanosti, jako protislužbu za umožněnou koupi mlýna. 1793 koupil mlýn Václav Fendrich, mlynář ze Slaného od Václava Davida za 1970 zlatých. Z mlýna se vrchnosti odvádělo 10 kop míšenských grošů, ve žních v nedvězském dvoře 6 dní pěší roboty. Zápis o této transakci potvrzuje, že ve mlýně se mlel slad do zdejšího pivovaru. Při mletí musel mlynář dávat pozor, aby neodebral více vody a neohrozil tak panské ryby. Mlynář se také musel starat o okraj (hráz) zvaný chobot na straně mlýna. 1798 Václav Fendrich prodal mlýn se vším příslušenstvím Janu Starkovi za 1900 zlatých 1801 prodal Václav Fendrich mlýn manželům Václavovi a Markétě Menclovým 1808 ujal mlýn Václav Mencl 1837 vyženil mlýn František Párys, který si vzal Marii, dceru Václava Mencla. V rukou rodu Párysů zůstal mlýn až do 20. století. po 1850 zápis ve vodní knize: IA - VLTAVA Číslo položky: 60 Místo, majitel: Nedvězí č. 11, politická obec Rabyně Tento mlýn leží na rybníku panství Lešany – Nedvězský rybník Horní mlynář – 0 Dolní mlynář Žiška v „Lohu“ [myšleno v Luhu] Současný majitel Josef [později přepsáno na František] Paris Užívání vody a zařízení k tomu čelící: Voda pohání 1 mlýnské kolo. Z rybníka teče příkopem do vodní nádrže, z které vede roura široká 37 cm, která ústí do strouhy, skrze kterou teče voda na kolo. Průměr tohoto horem poháněného dřevěného kola s 2 lopatkami je 7 metrů. Průměr mlýnského kamene je 81,6 cm. Normální známka neexistuje / [později doplněno:] Normální známka stanovena 10.10.1883. Poznámka: 11 54/19


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

 K roku 1689 dochován inventář vybavení mlýna (v případě Nedvězí se však v prameni hovoří "v Nedvězkých dvou mlejních")

26.3.1696 se Marku Horáčkovi, nájemci mlýna v Nedvězí a jeho ženě Veronice narodil syn Vojtěch

1822 mlynář Matěj Sýkora

František Parys (* 1789), syn Matěje Paryse, mlynáře v Kloudově mlýně u Přibišic (Kožlí čp. +), 1. manželka Marie, dcera Václava Mencla, mlynáře z pod Nedvězí 

16. ledna 1835 na horečku omladnic zemřela Marie Párisová, manželka Františka Párise, 

1838 2. manželka Barbora, roz. Čížková z Benic č. 3

1840 se sem přiženil  František Páris z mlýna u Příbyšic

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

31. října 1863 zemřel František Páris, mistr mlynářský

mlýn přebírá Josef Paris (* 1828) s Annou roz. Snopkovou z Čími 22

29. března 1889 na tuberkulozu zemřel Josef Parys ml. (* 1862), mlynářský tovaryš, syn Josefa Paryse

31.5.1890 když se ženil František Paris, přišla taková bouřka, spojená s průtrží mračen, že se valila voda od Panskéhio rybníka přes dolejší Štěpnici, Přeučilovu zahradu a mlynářův Chobot přímo na hráz rybníka a přes její nižší část přímo na dvůr a dvorem a vraty rovnou na zahradu. Svatebčané, kteří právě v tom největším lijáku přijeli na několika vozech, museli na několik hodin se uschovati i s hudbou do stodoly, která stojí výše, než voda opadla, aby se dosatli do mlýna.

27. září 1895 zemřel Josef Parys st., mlynář na výminku

mlýn přebírá syn František Parys (* 17. července 1856) s manželkou Annou roz. Procházkovou z Chvojínku č. 13

27. srpna 1903 zemřela Anna, vdova po Josefu Parysovi st.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 František Janák

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

2014 zpustlý mlýn zakoupil podnikatel Ladislav Šedivý a zahájil rekonstrukci

2021 rekonstrukce a modernizace dokončena

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Mencl
 • Párys
 • Paris
 • Horáček
 • Sýkora

Historie mlýna také obsahuje:

1696 Marek Horáček (nájemce)

1822 Matěj Sýkora

1815-1863 František Parys (Páris)

1863-1895 Josef Parys

1895- František Parys

1930 František Janák

2014- Ladislav Šedivý

Podle listiny z 6.7.1841 byla tu povinnost zemské a knížecí daně milostivé vrchnosti správně odváděti, stále činže každoročně o pouti o sv. Havlu 11 zl. a 4 kr., šest dní roboty statnou osobou v čase žní vykonávati, z panské vinopalny ročně 12 žejdlíků kořalky (2x po 6) odváděti a 3 strychy dřevěného čistého popele po 12 kr. za strych každoročně do dvora dávati.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na nestálé vodě (10 - 50 l/s)
   mlýnice je součástí dispozice domu
    roubená+zděná
    jednopatrový
    2014-2021 brutálně přestavěn a modernizován
    • skládaný bedněný štít
    • pavlač, balkón
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • prostup pro hřídel vodního kola
    • topeniště, kamna, pec
    • černá kuchyně
    • krbeček
    • schodiště
    • existující torzo obyčejného složení
    Ve mlýně v Nedvězí se nám zachoval skutečný unikát. Za prvé se zde zachovalo torzo českého složení (zbytek hasačertu, mlýnské kameny, železí, převody), ale toto české složení bylo doplněné fukarem a pravděpodobně i výtahem. Fukar se zachoval v levé zadní části mlýnské hranice. Bohužel vzduchové potrubí bylo odřezáno. I způsob jakým byl fukar poháněn je trochu záhadou, ale i tak se nepochybně jedná o páté tzv. poloumělecké složení v Čechách.
    Druhý unikát, který se v mlýnici nachází je na svém místě doposud zachovalá tyčová stoupa. Z ní se zachoval pohon v podobě céví na dlouhé dřevěné hřídeli s hejblaty. Stupy byly čtyři, na každou stoupu byla tři hejblata. Tedy na jedno otočení hřídele stoupa třikrát uhodila. Zachoval se dokonce i mohutný dřevěný štok z dubového dřeva.
    Obě zařízení pohánělo jedno vodní kolo o průměru cca 7 metrů, které bylo na jedné hřídeli s palečním kolem o přibližném průměru 3,6 m. Hlavní lícní paleční kolo pohánělo stoupu a druhé menší paleční kolo čelní. Toto menší paleční kolo pohánělo přes tři pastorky - mlýnské složení, krátkou hřídel se dvěma dřevěnými řemenicemi a transmisi do vedlejší dílny.
    Unikátnost zařízení podtrhuje jedinečně zdobená mlýnská hranice.
    Žádná položka není vyplněna
    Dochovaný
    • stoupa
    Popis viz výše.
    • vantroky
    • akumulační nádržka
    • lednice
    Vodní kolo poháněla voda z větší akumulační nádrže do které si mlynář pouštěl vodu z výše položeného rybníka.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    VýrobceJosef Kudrna, Kunžak
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,072 m3/s, spád 6,75 m, výkon 4,2 HP
    V několika následujících letech by zde mělo vzniknout vodní kolo na vrchní vodu.
    V případě tohoto mlýna se opět ukázala snaha mlynářů o maximální výkon mlýna. Někdy v minulosti byla totiž zvětšena lednice pro vodní kolo, které mělo dokonce 7 m v průměru. Bohužel při tomto vylepšení byla narušena statika mlýna.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavDochovaný
    VýrobceJosef Kudrna, Kunžak
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,072 m3/s, spád 6,75 m, výkon 4,2 HP
    V několika následujících letech by zde mělo vzniknout vodní kolo na vrchní vodu.
    V případě tohoto mlýna se opět ukázala snaha mlynářů o maximální výkon mlýna. Někdy v minulosti byla totiž zvětšena lednice pro vodní kolo, které mělo dokonce 7 m v průměru. Bohužel při tomto vylepšení byla narušena statika mlýna.
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    dvojnásobná
    • pískovcový kámen | Počet: 6
    • AutorVáclav Šmerák a kol.
     NázevNové toulky mezi Vltavou a Sázavou
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 74-75
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorVáclav Šmerák a kol.
     NázevNové toulky mezi Vltavou a Sázavou
     Rok vydání2014
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 74-75
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 17
     AutorHana Höschlová
     NázevSmoljakův mlýn ze Samoty u lesa: Parádní rekonstrukce! To by Kemr koukal!
     Rok vydání2022
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníBlesk, 23.1.2022
     Odkazhttps://www.blesk.cz/clanek/celebrity-ceske-celebrity/701346/smoljakuv-mlyn-ze-samoty-u-lesa-paradni-rekonstrukce-to-by-kemr-koukal.html
     Datum citace internetového zdroje01 2022

     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Lešany
     Název archiválieInventář vybavení dvorů, pivovaru a mlýnů
     Evidenční jednotkaKarton
     Inventární číslo, signatura1083
     Místo uloženíSOA Praha
     Název fonduVelkostatek Lešany
     Název archiválieInventář vybavení dvorů, pivovaru a mlýnů
     Evidenční jednotkaKarton
     Inventární číslo, signatura1083

     Přepisy smluv s mlynáři:


     Vs Lešany, i.č. 413, fol. 602

     Contract na mlejn v Nedvězí
     někdy Vojtěcha Černýho, bývalýho sládka
     nedvězskýho, po ňom Pavel Zvěřina

     Anno 1767. Stalo se porovnání mezi dědici po neb.
     Vojtěchovi Černým, poněvadž Anna, manželka téhož
     Pavla Zvěřiny, jedinká dcera po témž neb. Vojtěch.
     Černým v poddanosti Capitulární zůstala, ostatní ale
     dědicové všechni dílem svobodný, dílem v cizí poddanosti
     pozůstávali, protož tento mlejn od Mil. Vrchnosti
     dle obzvláštního decretu Sub dato 10. July 1767 přisouzený
     byl s tím obmezením, aby ostatní dědičové podle
     určeného termínu náležitě spokojený a vyplacený
     byli podle předešlého šacuňku v starý knize
     vypsaného za sumu 200 kop míš. grošů

     Zápis ale v starý knize gruntovní
     Sb fol. 371 obšírně Prothocoliro-
     vaný se vynachází k spatření
     a jest rozvržený takto: totiž
     nápadníkům dětem po neb. Vojtě-
     chovi Černým, a to:
     Terezii Fajtový, sládkový na Peruci 28 k. 34 gr. 2
     Dorotě Kuntzmanový a již po ní 5ti dětem 28 k. 34 gr. 2
     Janovi Černýmu, sládkovi libochov.,
     a již po ňom vdově Marianě, pokudž se někdy
     ohlásí, která prve omylem vypuštěna byla 28 k. 34 gr. 2
     Františkovi, sladovnic. na vandru 28 k. 34 gr. 2
     Barboře Šebánkový, kuchařce u sv. Jana 28 k. 34 gr. 2
     Vojtěchovi Černýmu v Libochovici 28 k. 34 gr. 2
     Pavlovi Zvěřinovi, nynějšímu hospo-
     dáři na témž mlejně podílu manželky
     své Anny přináleží 28 k. 34 gr. 2
     facit 200 k.     fol. 602‘

     Nový Contract Václava Davida, mlynáře
     na mlejn emphytevský pod Nedvězím Nro. 11

     Nro. 11
     Léta Páně 1785 dne 28ho Septembris, jenž jest na den
     Stého Václava mučedlníka, patrona českého, s milostivým
     vrchnost. consensem koupil tento mlejn epmhytevský
     pod Nedvězím ležící s jedním složení na nestálý
     vodě se vším k němu patřícím příslušenstvím a povin-
     nostmi k svému dědičnému užívání Václav David,
     mlynář a člověk svobodný ze Všenory, od Anny, pozů-
     stalý vdovy po neb. + Pavlovi Zvěřinovi a dědicům
     jeho za sumu Osum Set zlatých rejn. pravím, 800 zl.,
     kteréžto suma on kupující vdově Anně a dědi-
     cům jejím na hotovosti zalatil tak, že žádný
     dědic ani ona vdova na témž mlejně nic více     fol. 603


     k pohledávání míti nebudou, pročež i taky nad tou sumou
     složených peněz 800 zl. dostatečně se quittuje.
     Dalejc pak vynachází se při témž mlejně polí, a to:
     nade mlejnem na Chromině pod 2 ½ strycha a zahrada
     na chlívama po 2 věrt., též za bečvářemi na Kordo-
     vým vrchu, porostliny na půdě panský nákladem
     předešlých držitelům vykopaných a na pole zdělaných
     pod 12 strychů, pak loučky k témuž mlejnu jsou taky
     dvě, totiž jedna pode mlejnem, a druhá na Chromině
     nad panským rybníčkem, kteréžto všechno jemu k dě-
     dičnému jeho užívání se zanechává. Však ale
     z užívání téhož mlejna, polí, luk a zahrady týž nový držitel
     mlynář každoročně ouroku stálého 10 kop míšenských
     Milost. Vrchnosti do důchodu panského lešanského na časy
     budoucí a věčný, a to při Stým. Jiří polovic a při
     Stm. Havle druhou polovic bez upomínání odváděti povi-
     nen bude. Neméně vyjímajíc sobě Milost. Vrchnost
     gruntovní obvzláště to, že on Vácslav David nový
     držitel i potomky jeho povinný budou vodu, cokoliv v tý
     nádržce neb rybníčku beze škody hráze nadržeti se mohlo
     pro semletí sladu panského zanechati. Stavení, pak a (i?) mlejn
     na svůj vlastní náklad sobě spraviti dáti a sám dobrým
     hospodářem býti má. Jakož taky jsouce týž nový
     držitel téhož mlejna sice svobodný člověk, však ale ze
     svých synův jednoho za dědice do poddanosti Capitulární
     k témuž panství lešanskému odevzdati zavázán jest.
     Když tehdy často jmenovaný nový držitel téhož mlejna
     všechny předepsaný puncta pozorovati a bedlivě vybejvati
     bude, tak on mocí tohoto Contractu za dokonalého hospodáře
     se podtvrzuje, však ale tento mlejn předjmenovaný bez vůle
     a vědomí Mil. vrchnosti žádnému budoucně prodati se nemá
     a nemůže. Actum na Cancelláři lešanském dne a léta
     svrchu psaného.

     Dominik Hufnágl
     h.t. Director

     fol. 603‘

     Sídlo Nedvězí Nro.domu 11

     Contract Václava Fendricha na mlejn Emphiteu.
     pod Nedvězím hořejší nazvaný

     Dnes níže psaného roku a dne jest s povolením Mil. vrchnosti
     mezi Václavem Davidem, mlnářem podnedvězkým
     dědičným držtitelem mlejna nedvězkého hořejšího
     pod Nro. Cons. 11 jakožto prodávajícím z jedné a
     Václavem Fendrichem, mlnářem svobodným z města
     Slaného kupujícím z druhé strany následnovní smlou-
     va trh a prodej nezrušitedlná učiněná a mocí
     Contractu toho uzavřena a stvrzena byla, totiž:
     Předně: Prodal jest on Václav David svůj v roce 1785 od
     vdovy Zvěřinový a dědiců jejich koupenej mlejn
     emphitenoský pod Nedvězím s jedním složením na
     vodě nestálý se vším k tomu mlejnu patřícím pří-
     slušenstvím a povinnostmi, totiž: polma, loukama a
     zahradou za smluvenou sumu Jeden Tisíc Devět set a
     Sedumdesát zlatých, pravím 1970 zl. rejn. hotových
     peněz jemu, Václav Fendrichovi, mlnáři a dědicům
     jeho k dědičnému a pravému užívání, na kteroužto
     sumu neb smlouvu tržní na dvakrát od něj kupujícího
     jemu postupujícímu Václav Davidovi 1400 zl hoto-
     vostně zaplaceno, ostatní ale při obdržení téhož con-
     tractu doplatiti zavázán jest a tím způsobem na
     celou tu sumu tímto contractem vším právo způsobem
     on kupující se quittuje a prázdného činí.
     Za druhé bude mít on nový držitel Václav Fendrich ku mlejnu
     tomu následovní grunty k svému dědičnému užívání
     a to: polí nade mlejne na Chromině pod 2 ½ str.,
     zahradu na chlívama pod 2 v., též za bečvářem
     na Kordovým vrchu i porostlin na panskej půdě, ná-
     kladem předešlých držitelův hned v roce 1721 vykopaných
     a na pole vzdělaných 12 str., pak loučky k témuž mlejnu
     jsou taky dvě , a to jedna pod mlejnem jeho, a druhá na
     Chromině proti panskému rybníku, vše k dědičné-
     mu užívání zanechané.
     Za třetí vymiňuje a zanechává sobě prodávající Václav
     Fendrich David pro sebe všechen dobytek a polní nářadí
     jeho


     fol. 604

     jakož taky z běžnýho roku celej sklizunk obilí, jak
     ozimní, tak jařní, též všeho jinšího nasetého neb sazeného obilního
     druhu, seno i votavu, ajkékoliv se vynacházející ovoce
     v zahradě, tak že jemu kupujícímu Václavovi Fridrichovi
     nic jiného, jen mlejn ten s nářadím mlejnskou(!), prádný
     zůstává, a on sám nový nastupitel pole na zimu sobě
     zdělati a zasíti musí.
     Za 4té jest povinost z mlejna toho, z polí a luk k němu
     k patřících činže neb ouroku stálého každoročně deset
     kop. míš. pravím 10 kop míš. při času S. Havla do dů-
     chodu vrchnostenského skládati, ve žních při dvoře
     nedvězkým 6 dní pěší vybýti a na takovou 1 zl. 12 kr. do
     důchodu zaplatiti, též jemu Vinopalovi ročně 3 str. popela,
     za kterej po 12 kr. obdrží, odváděti.
     Za 5té. Vymiňuje sobě Milostivá Vrchnost gruntovní ob-
     vzláště to, že on Václav Fendrich, též jeho dědicové povinni
     budou a se zavazujou vodu cokoliv se na rybníčku hořej-
     ším příkopu nad mlejnem sladovním bez ublížení a škody
     hráze nadržeti se mocti bude pro semletí panského sladu
     zanechati, též by on mlnář (!) vodu na rybníce nad mlej-
     nem jeho /: do kteréhožto se ryby panský nasazujou a celej
     panskej i s vokrajkem neb chobotem jest a zůstává :/
     tuze nestahoval a tudy rybám pastvu jejich neztenčil.
     Dyby ale časem mlejn ten s případnostma
     jeho k prodaji přišel, tak bez povolení Mil. Vrchnosti
     a vědomím ouřadu Vrch/ého. se to státi nemá a milostivá
     vrchnost sobě vždy přednost v koupi /:daje to, co jiný:/
     zanechává.
     Za 6té bude též povinnost nového držitele téhož mlejna
     Václava Fendricha všechny správy jak mlejnské, tak na
     stavení sám na svůj náklad védsti. Při tom též dobrý
     Boha bojný život védsti a nic víc, než co jemu na polích
     a lukách vyměřováno jest, sobě jakým koliv způsobem ne-
     přivlastňovati.
     Za 7mé Poněvadž nastupující Václav Fendrich všechny zdet
     vyznamenané Puncta pozorovati chce a se zavazuje
     a nic vícej ani z jedný ani z druhé strany k upa-
     matování není, tak Contract tento zavřen a on
     nový jeho za plnomocného a dokonalého dědičného
     držitela téhož mlejna se potvrzuje. Který


     Contract jak od nich dvouch contrahirujicích, též od k tomu
     dožádaných svědkův /:jim bez škodně:/ podepsaný.
     +++ Václav David, prodávající Tomáš Chrastil
     na místě něj dožádaný rychtář lešanský
     Franc ..eltyšl kancelářskej Jakub Padevět
     Wencl Fendrich, kupující rychtář mašťovský
     Pak od vrchnostenského ouřadu stvrzený ke knihám gruntovním
     k vtělením přijatej jest, jenž se stalo v Lešanech dne 1 7bris 1793
     L.S. Johann Pro. Sohrmuth

     Gegen wärtiger Contract wird von obrigketlicher Machts
     wegen in Allen seinen Punctum Anmit in Gnaden Appro-
     biret und in die Grundbücher zur ein Verleibung
     bewilliget. Sig. Prag den 30. 7mbris 793
     Johann Jakub Gothhard Sachsenthall
     Dom. Custos und Inspector
     Jan Alois Svobodník, kanovník
     a spolu inspector

     praes. den 12ten 8bris 793
     Nro. 59

     Já níže podepsaný vyznávám vůbec obvzláště tu, kde
     by toho potřeba ukazovala, že sem já těch dle knihy
     gruntovní netvořský fol. 603, mě na mlejně nedvěz-
     kým eště na doplacení trhové sumy pr. 1970 zl. pojištěných
     majících 570 zl. pravím Pět Set Sedum Desáte zlatých
     dnešního dne a roku od Václava Fendricha náležitě
     na vůbec dobrej minci obdržení, pročež také já
     Václava Fendricha přes ty mě složených Pět Set
     Sedumdesáte zlatých rein. tímto nejlepším způsobu prva
     quittuji a sobě žádný právo ani mě, ani nim dědi-
     cům budoucím na tom hned řečeným mlejně k pohle-
     dávání nezanechávám, ale spokojený sme, aby tato
     quittance na předcházející povolení slavného ouřadu
     Lešanského do kněh gruntovních tam, kde patří bez mí
     další přítomnosti a vůle vtělená býti mohla.
     Ku potvrzeni téhož sem se nejenom vlastnoručně po-
     podepsal a níže psaných svědkův /:jim však bez škodně:/
     též k podpisu dožádal. Jenž se stalo dne 12 8bris 793
     František Zvěřina, rychtář +++ Wenzl David, mlnář
     netvořský, svědek podpisující
     na místě něj k podpisu do-
     Josef Hempl, Mauer Meister žádaný, Franz Jan Hertyrl
     Zeig kancelářskej     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     8.6.2012 21:31 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     veronika 8.6.2012 22:33
     doxa (Jan Škoda) 23.1.2022 22:14
     srubarski (Michal Šrubař) 22.11.2018 09:46
     Jiří Smitka (Jiří Smitka) 31.1.2019 15:14