Mlynáři se perou - padá sníh.
(české rčení)

Hanušův mlýn

Hanušův mlýn
34
Těšovice
383 01
Prachatice
Těšovice u Prachatic
49° 3' 6.5'', 14° 1' 16.5''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Hanušův mlýn (v minulosti též papírna, hamr, olejna a pila) čp. 34 stojí u mostu přes Blanici. Dům je přízemní, s jednoduchým křídlovým etážovým štítem, dle Mareše - Sedláčka snad renesančním, završeným čučky. Za obytným domem na jižní straně bývalá lednice - nyní turbínová strojovna. Naproti domu hospodářské stavení, v čele brána s rovným překlladem. Před domem předzahrádka s cihelným oplocením. Mlýn byl poškozen při povodni v roce 2002.
Blanice
26460 / 3-3790
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Podle Václava Březana, kronikáře rožmberského byl mlýn stavěn léta páně 1592 za hejtmana na Prachaticích Zigmunda Turnovského.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Postaven před 1654 jako panský, později zřízena pila

1735 správa panství Prachatice-Volary prodala emfyteuticky mlýn Josefu Hanušovi, majiteli mlýna pod Zábrdím

1749 4 vodní kola, 3 stoupy a olejna

listopad 1761 mlynář Jakub Kandl surově napadl a těžce zranil na hlavě Marianu Draxlovou, protože mlela v jiném mlýně

1780 Lukáš Hanuš (1751-1811) s Marií (1761-1809), dc. Jana Peška, sedláka z Těšovic čp. 24, 1809 vstoupil do mlynářského cechu v Husinci

1782 prachatický panský hospodářský úřad a těšovická obec uzavřely smlouvu o zřízení česlic u mlýna a dvou skladů dřeva na obecní pastvině pro potřebu panství 

1798-1801 ve mlýně valchař Jan Filip s manž. Annou

4.6.1808 odprodal horní část mlýna o rozsahu 3 3/4 sáhu, kde se nacházela valcha a olejna, uvnitř se nalézající technické zařízení a další okolní pozemky, za 1000 zl. Wolfgangu Wurscherovi ku zřízení papírny. Společně se měli dělit o vodu na satávající 2 vodní kola. Vrchnost dala souhlas, přislíbila dodat stavební dříví a každoročně dodávat po vodě 50 sáhů palivového dříví. Papírník bude ročně odvádět činži 25 zl. ve dvou splátkách na sv. Jiřía a sv. Havla a bude povinen pro sebe a svoji čeleď odebírat pivo z prachatického panského pivovaru. 1812 již byla papírna v provozu.

1811 mlýn převzal syn František Hanuš (1785-1826) s manž. Anežkou (1791)

21.4.1817 papírnu převzal syn Karel Wurscher (1794-1857) s manž. Františkou (1805-1885)

červenec 1821 od obce za 100 zl. odkoupeny pozemky ku stavbě obytné budovy, stáje a sýpky pro papírnu

srpen 1827 papírna na 7 let pronajata Janovi a Františce de Angelisovým za roční nájem 160 zl.

1828 se vdova Anežka provdala za Jana Čuznu, mlynáře z Libějovic (1799)

Matěj Hanuš (+1859), ml. bratr Františka s manž. Annou roz. Hopfliungerovou (+1876), dc. sedláka ze Starých Prachatic

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1848 papírna pronajata Františku Schreferovi za 180 zl. ročně

syn  (1882-1944), 1905 se oženil s Annou, dc. Bartoloměje Pártla, mlynáře z Budkova

František Hanuš (1830-1899) s Evou (1853-1909), dc. Prokopa Petrácha z Těšovic

tříletý syn František tragicky zemřel následkem pánu pod mlýnská kola

9.2.1857 po smrti Karla Wurschera papírnu převzal syn Bedřich Wurscher s Marií, dc. Jana Jirouška, sedláka z Výrova

1863 papírnu si pronajal Michal Netsch (1836)

1868 nájemce papírny Josef Bär

1872-1878 papírník Josef Viktora

1875 manželé Hanušovi vystavěli svým nákladem kapličku u těšovického mostu (v říjnu 1961 z komunikačních důvodů zbořena)

1879-1882 výroba papíru ukončena, Wurscherovi odprodali její objekty zpět rodině Hanušů

únor 1882 Franišek Hanuš žádal o povolení zřídit v čp. 36 (bývalá papírna) hamernickou dílnu, měla být dokončena do 1.4.1883, i přes námitky Františka Wurschera z čp. 40 a hamerníka Martina Nachlingera  schváleno

1909 syn Josef Hanuš, 1905 se oženil s Annou (1886), dc. Bartoloměje Partla, mlynáře z Budkova 

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

synové Jan a Josef Hanušovi muslei narukovat na frontu, Jan byl zajat a vstoupil do ruských legií, oba se ale vrátili

Mlýn uveden v Seznamu vodních děl Republiky československé z r.1930

2.2.1930 Josef Hanuš se stal zakl. členem odboru Národní jednoty Pošumavské Těšovice - Běleč

1932 zakládal místní sbor dobrovolných hasičů

1932 mlýn poškozen rozvodněnou Blanicí, odnesena zásoba dříví, pobořena zeď, zatopeny chlévy

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1947 převzal syn Jaroslav (1910-3.2.1960) s manž. Růženou

1948-1949 instalována turbína

znárodněn jako poslední mlýn v okolí, n.p. Jihočeské mlýny

1964 ukončeno mletí

1965 Jihočeské mlýny nabídly mlýn do vlastnictví MNV Těšovice, 6.8. rada MNV schválila, avšak k tomu nedošlo

do mlýna nastěhováni nájemníci (1965 rodina Jaroslava Mikoláše do tzv. Vuršovny čp. 40, rodina Františka Krebse 1966 přímo do mlýna za měsíční nájem 15 Kčs)

1977 zaslepen a částečně zasypán náhon, zrušen jez

1986 MNV Těšovice upozornil MěNV v Prachaticích na špatný stavební stav památkově chráněného  Hanušova mlýna s tím, že majitel i přes několikeré upozornění nezajistil nápravu, komise zjistila, že objekt je od r. 1962 ve vlastnictví n.p. Mlýny a těstárny Pardubice, avšak již dlouho je mimo provoz a neobýván, proto je ve špatném stavu (poškozenou střešní krytinou zatélá, některá okna vybourána, poškozené vchodové dveře od náhonu umožňují neoprávněný vstup, z předního štítu opadala omítka a vyklání se směrem ke střeše atd.). Mlýny a těstárny odpověděly, že na opravu nemají možnosti ani finanční prostředky a že Agrostav Těšovice i OSP Prachatice opravu odmítly z důvodu nedosytaku stavební kapacity. Jedná se tudíž o "přebytečný národní majetek", ktrerý několikrát nabízely k převodu, avška žádná státní organizace neprojevila zájem.

prosinec 1986 od Mlýnů a těstáren převzal Agrostav Pardubice, připravuje přestavbu na sklad v přízemí sytodoly, garáží a stájí s tím, že dřevěné části tam budou bez poškození rozebrány a uloženy. Střecha bude nově pokryta, štít nahozen vápennou omítkou, okna a dveře doplněny atd.

prosinec 1987 vydáno stavební povolení, do konce roku 1989 se však téměř nic neudělalo.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

2002 - mlýn těžce poškozen povodní, voda dostoupila až ke stropu místností v přízemí, stoupala až do chvíle, než se protrhl ucpaný most, po povodni musel být objekt staticky zajištěn stažením ocelovými táhly a trhliny ve zdivu vyplněny betonovou injektáží

2009 mlýn opět zaplaven, tentokrát do výše 15 cm

2012 Jaroslava Hrnečková (Vuršovna) a Marcela Těsnohlídková (mlýn), vnučky Jaroslava Hanuše

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Hanuš
 • Kandl
 • Čuzna

Historie mlýna také obsahuje:

1735 Josef Hanuš

1761 Jakub Kandl 

1780-1811 Lukáš Hanuš

1811-1828 František Hanuš

1828 Jan Čuzna

Matěj Hanuš 

-1899 František Hanuš

1899-1909 Eva Hanušová

1909-1944 Josef Hanuš 

1944-1947 Anna Hanušová

1947-1960 Jaroslav Hanuš

 

1900 (sčítání lidu) - Hanušová Eva, nar. 1850, vdova

1910 (sčítání lidu) - Hanuš Josef, nar. 1882, syn předešlé

1921 (sčítání lidu) - Hanuš Josef, nar. 1882, syn předešlé

1939 - Josef Hanuš (RR)

 Zdroje:

1900 - https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1sifbte&menu=3&id=634543&page=67

1910 - https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1sigbte&menu=3&id=635419&page=74

1921 - https://digi.ceskearchivy.cz/DA?doctree=1sikbtc&menu=3&id=635673&page=67

 /MŠr./

Václav Březan: ŽIVOTY POSLEDNÍCH ROŽMBERKŮ II, Svoboda Praha 1985
Strana 508
LÉTA PÁNĚ 1592
/Těšovický mlýn/ Toho roku těšovický mlejn byl stavín za hejtmana na Prachaticích Zigmunda Turnovského.

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 2, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství České Budějovice/Důchodkový kontrolní úřad Prachatice
Název toku: Blanice
Obec, čp. : Těšovice 34
Podnikatel: Jos. Hanuš
Druh živnosti: mlýn
Počet a druh vodních motorů: 1 kolo na svrchní vodu
Normální výkon v ks: 6

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Třístranný uzavřený areál mlýna. Vlevo mlýnice s pozdně renesančním průčelím, štít má v patě po stranách pilířky s čučky, střední část s dvojicí sehgmentových oken je vymezena pilastry s dalšími čučky. Polokruhový nástavec vrcholí dalšími čučky.

    HISTORICKÝ VÝVOJ
    budova mlýna z počátku 17. století, ostatní objekty pozdější

    POPIS PAMÁTKOVÉ HODNOTY
    Pozdně renesanční budova mlýna s obytným stavením a hospodářským zázemím. Památkově cenné jsou dochované konstrukce a materiály i dispozice jednotlivých objektů.
    Uzavřená dispozice, obrácená do silnice mlýnicí se štítem, vjezdem a stodolou. Dvůr uzavírá sýpka. Původní pouze budova mlýnice ze smíšeného omítnutého zdiva, podélného půdorysu, se sedlovou střechou z tašek. Uvnitř v obytné části valené klenby s obkročnými nebo proti sobě položenými lunetami a téměř styčnými. Štít s náznaky volut nad bohatě profilovanou kordonovou římsou je vertikálně členěn pilastry, vybíhajícími v čučky, které se opakují na vrcholu a v rozích. Štít má dvě obdélníková okna v dolní části, slepé kruhové v horní. Ve vrcholu mezi pilastříky plastický čtyřlístek. Uvnitř zařízení mlýnice nové. Kolem tvárnicový dekorativní plot.
    Původní jedna velká místnost s valenou klenbou v přízemí v 80. letech 20. stol. přepažena zdí, vedle klenutá menší místnost - býv. kuchyně, výměnek naproti přes dvůr, vchází se do něho po venkovních dřevěných schodech a po pavlači.
    Objekt tzv. Vuršovny těžce poškozen povodní 2002, část stržena vodou, další část musela být zbourána a obojí dnes nahrazeno novostavbou.
    • zdobený zděný štít
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • malovaná výzdoba fasád a štítů
    • pavlač, balkón
    • dveře
    • okno
    • klenba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1749: 4 složení a 3 stoupy
    1900: 1 francouzské a 1 české složení, obě s kameny o prům. 36 palců (91,44 cm)
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    • krupník
    • přádelna
    • hamr
    • olejna
    • papírna
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    1749: 3 stoupy a olejna
    valcha zanikla před 1812
    1812-1882 v provozu papírna
    1882-1883 zřízena hamernická dílna v čp. 36
    1900 pila ve zvláštním odděleném stavení, hamr v hlavním stavení, přadlárna již zaniklá, holandr
    Elektrárna byla v provozu do povodní v roce 2002 které ji silně poškodily a od té doby je mimo provoz
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • jalový žlab
    • odtokový kanál
    • turbínová kašna
    • most, propustek
    • turbínový domek
    1900:
    pro pohon pily: voda se přiváděla z hlavních vantroků 2,24 m širokých
    pro býv. přadlárnu: voda sem přicházela horizontálním otvorem s příklopem ve dnu vantrok
    1977 Mlýny a těstárny konstatovaly, že náhon není již 15 let používán, udržován a opravován, je zanesený, břehy propouštějí vodu a způsobují zamokření okolních pozemků v užívání JZD. Jez na Blanici je v nevyhovujícím stavu a způsobuje překážky při průchodu velké vody.
    ONV v Prachaticích proto uložil Mlýnům a těstárnám náhon zaslepit a jeho část od řeky nejméně v délce 5 m zavézt a jez na Blanici "uvést do neškodného stavu jeho likvidací"
    Typturbína Bánki
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisV roce 1994 uvedena do provozu Bánkiho turbína o výkonu 16 kW
    Typturbína Bánki
    StavDochovaný
    Výrobce
    PopisV roce 1994 uvedena do provozu Bánkiho turbína o výkonu 16 kW
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1900 kolo na svrchní vodu pohánělo hamr
    V roce 1930 měl mlýn jedno kolo na svrchní vodu, průtok 0,19 m3/s, spád 3,7 m, prům. 3,5 m, výkon 6 HP
    1949 nahrazeno turbínou
    Typvodní kolo na spodní vodu
    StavZaniklý
    Popis1749: 4 kola na spodní vodu
    1808: 2 kola
    1900:
    1 kolo na spodní vodu o prům 90 cm pro pohon pily
    3 kola na spodní vodu o prům 3,6 poháněla mlýnská složení a holandr
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    PopisFrancisova kašnová regulační turbína s vodorovnou hřídelí, výkon 27 HP
    13.2.1948 podána žádost o povolení instalace
    červenec 1948 povolení uděleno
    prosinec 1949 zkolaudována
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    AutorCalla
    NázevAtlas zařízení využívajích obnovitelné zdroje energie
    Rok vydání0
    Místo vydání
    Další upřesněníčlánek z intenetu
    Odkazhttp://calla.ecn.cz/atlas/detail.php?kat=1&id=488
    Datum citace internetového zdroje
    AutorVáclav Březan
    NázevŽIVOTY POSLEDNÍCH ROŽMBERKŮ II
    Rok vydání1985
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněníStrana 508
    Datum citace internetového zdroje30.1.2021
    AutorJaroslava Pixová
    NázevNa břehu Blanice - k šumavskému prameni
    Rok vydání2012
    Místo vydáníPutim
    Další upřesněnís. 148-160

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    13.8.2012 21:04 uživatelem Jan Pešta (Jan Pešta)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 14.4.2023 20:56
    Radomír Roup (Radomír Roup) 22.6.2018 10:23
    doxa (Jan Škoda) 18.2.2023 17:35
    Franklyn (Lukáš Racocha) 3.6.2015 22:50
    pepino 30.1.2021 17:34
    srubarski (Michal Šrubař) 31.5.2016 11:59