Srdce mu klape jako mlýn.
(ulmské rčení)

Wolfův mlýn

Wolfův mlýn
03E
1, 2
Pěčín
374 01
České Budějovice
Pěčín u Trhových Svinů
48° 48' 45.0'', 14° 40' 20.8''
Mlýniště bez mlýna
Zbytky bývalého mlýna JZ centra vsi. Z původní budovy toho mnoho nezbylo (náhon + odt. kanál, lednice, zbytek pily a zdiva) a přímo na místě nebyl jasný ani původní půdorys celého areálu (k mlýnu vede zleva cesta s orig. plotovými patníky). Na parcele mlýna byl tedy zřejmě postaven rekreační objekt ? (tudíž zřejmě nejde o přestavěnou původní mlýnici - viz. analogie vedle v Klažarech). Sledoval jsem i tok náhonu (3 zbytky srážek), ale bohužel se již stmívalo a začátek náhonu zůstal nenalezen...
jihozápadně centra Pěčína
Svinenský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

"1424 wird Welfl aus Hoid als Unterstundsgeber der Straßenräuber genannt" (Straßenräuber je loupežník, Unterstand = přístřeší, útulek nebo zázemí)
(kronika Pěčín, digi.ceskearchivy.cz/)

1467 se připomíná mlýn. (http://www.tsviny.cz/historie-obce-pecin/d-4372/p1=52)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla

V roce 1534 i 1564 bylo ve vesnici 5 sedláků a 1 mlynář (Šebesta mlynář - http://www.tsviny.cz/historie-obce-pecin/d-4372/p1=52). K mlýnu patřila pole kolem mlýna – směrem na Žumberk.

K roku 1599 se v Pěčíně uvádí jakýsi "Sebastian mlynář" s majetkem o výši 108 kop.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Rody stěhovavých povolání uvádí v Pěčíně k roku 1757 (dle tereziánského katastru) mlýn o 1 vodním kole. Císařský otisk se nedochoval.

K roku 1855 se uvádí Maria KOLLER, dcera Jana Kollera mistra mlynářského v Pěčíně č. 2 a jeho ženy Žofie roz. Hartelové 
http://jihoceske-rody.eu/rody/koller/

Prvním strojem v Pěčíně byla řezačka (Häckselmaschine) ve mlýně. Následoval žentour (Göppel), řezačka řepy (Rübenschneider), široká mlátička (Breitdreschmaschine).
Od Martina Kollera 
roku 1869 koupil mlýn Thomas Wolf v ceně 8000 zl. Byl v zuboženém stavu, takže roku 1872 došlo k přestavbě a modernizaci.
(kronika Pěčín, digi.ceskearchivy.cz/)

sčítání lidu 1890 (digi.ceskearchivy.cz)
č. 1 - Thomas Koller - Schneider = krejčí
č. 2 - Thomas Wolf - Müller, Meister + Katharina Wolf

sčítání lidu 1900 (digi.ceskearchivy.cz)
č. 1 - Thomas Koller - Mühlbesitzer = vlastník
č. 2 - Thomas Wolf + Katharina Wolf

1904 obec Pěčín s osadami Hrádek, Trautmanns 503 obyvatel, 89 domů - mlýn a pila Tomáš Wolf (http://www.tsviny.cz/historie-obce-pecin/d-4372/p1=52)

sčítání lidu 1910 (digi.ceskearchivy.cz)
č. 1 - Thomas Koller
č. 2 - Martin Wolf - Müller, Walburga Wolf

Chytilův adresář udává v Pěčíně k roku 1915 tyto dva mlynáře (neboli "Müller"): Kratochvil Franz a Wolf Martin. (viz. sekce Ikonografie - ostatní)
Podle německé verze adresáře prý byl Wolf ještě tzv. "Holzhandel", tedy obchodník se dřevem. Je proto možné, že u mlýna čp. 1/2 byla zároveň i malá pila.

POZNÁMKA 1

Tento zápis může být lehce zavádějící a může svádět k tomu, že přímo v Pěčíně byly mlýny 2... !

Problém je totiž v tom, že pod Pěčín/Haid tenkrát spadaly ještě dvě další obce a to nedaleká Trautmann/Trutmaň/Mezilesí a Hrádek/Häusless.
Proto byl tento údaj sloučen (i když jde ve skutečnosti o dva mlýny ve dvou různých obcích/osadách).
Dle předchozího pátrání již víme, že Franz Kratochvíl byl mlynářem na vedlejším mlýně v Hrádku (čp. 18, Kratochvíl byl prý poslední mlynář, který na Martinském mlýně mlel, viz. - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/1935-martinsky-mlyn)
Resp. dalo by se také čekat, že pokud by přímo v Pěčíně byly mlýny 2, tak by adresář uváděl mlynáře 3... ?

Dle "nové/staré" koncepce popsané v článku dole na webu PKhistory (poznámka2) se měl v Pěčíně údajně nacházet ještě další mlýn a to v severní části obce na dnešní parcele 2/1 - podle kolegy JS mělo jít právě o onen Wolfův mlýn. Ten samý fakt mi pak potvrdila i usedlice přímo na místě...
Ovšem při pohledu na katastrální mapu nevede k parcele 2/1 žádný náhon a ani v terénu se mi ho v 11/2016 nalézt nepodařilo.
K pravděpodobnějšímu místu Wolfova mlýna (na pc. 15, 17/1 a 17/2) ovšem prokazatelně v terénu náhon i odvodní kanál vede.
Tudíž se zdálo pravděpodobné, že místem Wolfova mlýna bude právě tato jižní lokalita... (?)

Pěčínská kronika nám pak udává, že budovy mlýna byly č. 1 a 2.
Je pak otázkou, kde v Pěčíně, kde dnes stojí sotva polovina původní zástavby, tyto čp. stály...
Na otisku stabilního katastru (http://archivnimapy.cuzk.cz) sice vidíme budovy s číslem 1 a 2 (což odpovídalo té severní variantě Wolfova mlýna popsané v článku, ale viz. výše), ovšem prý podle kolegy MW se prý nemusí jednat vůbec o čísla popisná.
Nedávno se mi do rukou dostal velmi zajímavý gen. vývod p. Františka Vilíma - "Předci Františka Vilíma a jeho sestry Pavlíny z Karlových Varů - díl III a IV, Předci Bohuslavy Bendové z Trhových Svinů", kde je dosti podrobný popis Pěčína a jeho dřívějšího stavu před poválečným vysídlením. Podle popisu jednotlivých čp. a směru číslování se zdálo, že č. 1 a 2 skutečně odpovídalo tehdy "jižní variantě".
Vilím pak ve své práci uváděl, že na mnoha parcelách po zničených usedlostech v Pěčíně pak začaly vnikat nové (rekreační) objekty. To zřejmě byl i případ jižního (Wolfova) mlýna, kdy skutečně vypadá, že nejde o přestavěnou původní mlýnici, ale o nový objekt na staré parcele (resp. základech mlýnice a lednici) - tj. i zdá se stejná analogie u sousedního mlýna v Klažarech ?
pozn. Z toho samého zdroje také pocházela zmínka, že v roce 1534 i 1564 byl ve vesnici 1 mlynář, kdy ke mlýnu patřila pole kolem mlýna směrem na Žumberk - což je jižní směr a odpovídalo by to.
Podle kolegy MW jsou asi jedinou možností, jak by se skutečný stav dal archivně ověřit, výpisy z tereziánského katastru. Tím by se dalo vyfiltrovat, které pozemky skutečně tehdy patřily mlynáři Kollerovi a porovnat to s mapou stabilního katastru...

Akt. 9/2017 - Dle posledního dostupného infa je jistý již onen "jižní" mlýn v Pěčíně a to Wolfův na této kartě (to se konečně potvrdilo dle doplněné mapy stabilního katastru z roku 1874 http://vodnimlyny.cz/upload/media/2306/70458.JPG - dříve nebyla online digitalizovaná spodní část otisku).
Tedy konečně definitivní důkaz o lokaci mlýna na jihu obce ! :), usedlost byla dříve o něco menší očividně + výborně je zde také vidět celý náhon a odtokový kanál... (samozřejmě myšlenku druhého severního mlýna v Pěčíně neodsuzuji, ale řekl bych, že nemá reálné zakotvení v mapových podkladech ani v terénním průzkumu :) )

sčítání lidu 1921 (digi.ceskearchivy.cz)
č. 1 - Thomas Koller - krejčovský mistr (Schneidermeister)
č. 2 - Martin Wolf, Walburga Wolf - Müllerei, Müllereimeister (mlynářský mistr)

Stav 1930
Pěčín č. 2, Walburga Wolfová, mlýn a pila, 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP
Tedy dá se očekávat, že WW byla vdovou po svém muži mlynáři a převzala hospodářství, jako se to dělo i jinde ?

pozn. zdroj Seznam a mapa vodních děl RČS, OFŘ České Budějovice, sešit 2, s. 28 - udává se zde v Pěčíně také pouze jeden mlýn čp. 2 - tj. stejný případ jako u Chytilova adresáře výše ?

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Koller
 • Wolf

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    Lze tvrdit, že z původní podoby toho opravdu mnoho nezbylo a přímo na místě nebyl tehdy jasný ani původní půdorys celého areálu. Zbytky mlýna jsou dnes zřejmě zastavěny rekreačním objektem. Zleva se dá po betonových schůdcích sestoupit pod úroveň terénu, vpravo je původní zeď s dveřmi zřejmě do bývalého sklepa statku (lednice mlýnice). Vlevo jsou dále zbytky zdí s relikty střešních kulatin (pila ?).
    Dispozici areálu si můžeme představit dnes již pouze podle otisku mapy (nově i stabilního katastru - viz. ikonografie), leteckých snímků z 50. let a katastrální mapy. Na severní straně objektu (směrem k silnici) vidíme možná zbytek brány (?).
    Je zajímavé, že dle dobových podkladů se zdá, že stávající stav je pouze zbytkem mnohem většího areálu. Mlýn je zobrazen již na I. vojenském mapování z let 1763-1787. Podle mapy z r. 1895 byl také vlevo od mlýna poměrně velký rybník a na mapě to vypadá, že byl i retenční ? To ovšem neodpovídá nálezům z terénu, kdy náhon jde víceméně typickou cestou a vyrovnává převýšení a zároveň dává potřebný vodní spád. Je tedy pravděpodobné, že náhon přiléhal přímo ke hrázi. Na klasické mapě z roku 1929 je mlýn rovněž vyznačen. Dle mapy topo s52 a kontaminace ještě v 50. letech celý areál uzavřeného půdorysu stál vcelku. Mapa v měřítku 1:10 000 dokonce zobrazuje onen již suchý náhon a odvodní kanál.
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • dveře
    • schodiště
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     Zaniklý
     • pila
     * pila - zmínka 1904 + zápis v Chytilově adresáři z roku 1915 + je přímo zmíněn jako "mlýn a pila" v Seznamu z roku 1930
     • náhon
     • vantroky
     • odtokový kanál
     • lednice
     Sledoval jsem náhon (nalezeny 3 zbytky srážek) ,ale bohužel se již stmívalo a začátek náhonu zůstal nenalezen. Je zajímavé, že náhon je dokonce zakreslen v dnešní mapě a to dokonce jako "zavodněný". Přitom již dávno neslouží svému účelu, je suchý a před bývalým mlýnem i zasypaný. Na mnoha místech náhonu jdou znát i zbytky valu náhonu vyztužené kameny. Od mlýna směrem k potoku/silnici je dosud dobře čitelný odvodní kanál. Asi po 20 metrech se strouha napojuje opět na Svinenský potok a společně s ním prochází pod silnicí pod klenutým mostkem.
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1930 - 2 kola na svrchní vodu, průtok 0,145 m3/s, spád náhonu 4m, výkon 5 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorŠtěpán, L. – Křivanová, M.
     NázevDílo mlynářů a sekerníků v Čechách I
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 156
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorŠtěpán, L. – Křivanová, M.
     NázevDílo mlynářů a sekerníků v Čechách I
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 156
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevRody stěhovavých povolání
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesněnímlýny na novohradském panství v Tereziánském katastru 1757
     Odkazhttps://sites.google.com/site/mlynarsti/mlynari/jihocesky-kraj/novohradsko/novohradsko_tk
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevChytilův adresář
     Rok vydání1915
     Místo vydání
     Další upřesněnístrana 32 a 33
     Odkazhttp://chytiluv-adresar-1915.wz.cz/index.html#cb-okres
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevFB Mlýny a mlynáři, Mills and millers
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://www.facebook.com/pages/Ml%C3%BDny-a-mlyn%C3%A1%C5%99i-Mills-and-millers/550637078280142?fref=ts
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníOFŘ České Budějovice, sešit 2, s. 28 (DKÚ N. hrady)
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autor
     NázevKronika obce Pěčín
     Rok vydání1927
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazdigi.ceskearchivy.cz
     Datum citace internetového zdroje

     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura
     Místo uložení
     Název fondu
     Název archiválie
     Evidenční jednotka
     Inventární číslo, signatura

     Mapové podklady
     http://kontaminace.cenia.cz/
     http://archivnimapy.cuzk.cz
     kramerius.cbvk.cz
     http://mapire.eu/en/
     cuzk.cz
     mapy.cz

     článek zde + stará koncepce poznání (viz. sekce Historie - poznámka 2):
     http://www.pkmodely.estranky.cz/clanky/trhovosvinensko--i-vojenska-historie---/vodni-stavby-na-trhovosvinensku-x.---mlyny-v-pecine.html

     Doprovodná galerie z 12/2013 + 11/2016
     http://peterth.rajce.idnes.cz/Mlyny_v_Pecine

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Ostatní

     Vytvořeno

     8.4.2014 20:12 uživatelem pkhistory (Petr Kozel)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 7.4.2017 21:26