Neumí svůj mlýn udržet v chodu.
(holandské rčení)

Suchomelův mlýn

Suchomelův mlýn
31
24
Mlýnská
Tábor
390 01
Tábor
Čelkovice
49° 24' 38.8'', 14° 39' 39.1''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
První záznam pochází z roku 1525. Od roku 1756 v držení rodu Suchomelů. Mlýn stojí na levém břehu Lužnice v Čelkovicích, dnešní čtvrti města Tábor.
900 m jižně od kostela Proměnění Páně v Táboře
Lužnice
nepřístupný

Obecná historie:

Budeme-li věřit dobových vedutám, tak sledovaný mlýn vznikl před rokem 1637. Pak mohl zaniknout, neboť na grafice z roku 1731 není vyobrazen. (Viz Vystřižený list z knihy Jaques Lenfant, Histoire de la Guerre des Hussites et du Concile de Basle. Tome premier. Chez Pierre Humbert, Amsterdam 1731, s. 87, uloženo v SOkA Tábor). Mlýn je následně na I. vojenském mapování a dalších mapách.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

před 1525 Matouš Zářecký koupil od mlynáře Jana mlýn "s právem, těmi metami, jakož sám drže používal a jakož město za právo má" za 375 kop grošů míšeňských

1525, ve čtvrtek před sv. Magdalenou (20. července) pražští přísežní mlynáři Jiřík z Knechtova domu, Jan Zub z Poříčí a Pavel z Kamene provedli zápis o zařízení mlýnů na řece města Tábora: "u Matoušova a Janova mlýnův, pokud jest cech znamenán, aby jez vejš nebyl dělán a pakli by byl vejš dělán, aby byl sňat  a prahy při tom mlejně jednostejné míry aby užívali. A takové prahy budou míti moci i právo výše sobě položiti neb nad ně k míře přidati."

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1528, v pátek po středopostí (20. března) Matouš Zářecký prodal mlýn svému synu Tomášovi "s tím právem i  s těmi mezmi, jakož sám držel a požíval  a jako město za právo má" za 340 kop míšeňských

"toto pak jest obbzvláště vymluveno, kdyby potřebí bylo jezu opravovati, aby Tomáš dával dva dělníky a Matouš od valchy jednoho a na pile, což by potřebí bylo, k valše aby řezal"

1541 Tomáš Zářecký prodal mlýn "z oné strany řeky k Čelkovicům"  Šimonu Hladovcovi

1580 po smrti Šimona Hladovce uzavřeli jeho synové Václav a Jan smlouvu, že mlýn za řekou, dům ve městě, masný krám ad. převezme Václav a Janovi vyplatí 342 kop 30 gr. míš.

 1596 po smrti Václava Hladovce vdova Dorota se synem Karlem prodali mlýn ležící za mostem za řekou pod vsí Čelkovicemi s pilou, stodolou proti mlýnu a dvěma zahradami Bartoloměji Smíškovi ze Sedlčan za 635 kop míšeňských, částka však nebyla splacena a na mlýně zůstala pohledávka

1602 Karel Hladovec prodal pohledávku za 100 kop Janu Muchovi, Jan Mucha se stává držitelem mlýna, je přijat do cechu mlynářského

1629 majitel Jan Mucha, mlýn má 1 kolo, při mlýně 4 strychy polí

1681 Jan Mucha ml. přijat do cechu

1684 Jan Mucha s Pavlem Slabou, mlynářem z Dráchovského mlýna, oba na jednom jezu ležící, si stěžují, "že by se jim od p. Matěje Veselýho, mlynáře mlejna Strakovského, jak zaujímáním žlabův, zvejšení jezů, tak i na něm činěny hrobky, to jest kamenem a rmutem vyzdvihováním a znečišťováním řeky návozy vody zvejšovala a jim oboum skrze zpáteční vodu nemalé vytápění a na jejich živnostech veliké zkrácení činiti mělo"

Vyšetřující komise skutečně zjistila u Matěje Veselého řadu závad a nařídila vše odklidit a tak žalující "žádného více zkrácení a na svých živnůstkách ztenčení trpěti nebudou"

1738 mlýn má 3 složení, Jan Mucha platí 4 kopy a 51 krejcarů císařské daně

mlýn mlel pro levobřežní obce - Horky, Větrovy, Slapy, Malšice, Lom, Libějice, Radimovice u Želče, Dražičky, Čenkov. Želeč ad.

leden 1756 na mlýn se přiženil Matěj Suchomel, z mlynářského rodu

1778 Matěj Suchomel s mlynářem z Dráchovského mlýna z druhé strany jezu si stěžují, že jim Jan Mareda, mlynář z Kamenského mlýna, zadržuje vodu a dlouho ji nepouští, že je vytápí svým zvýšeným jezem a že jim zabraňuje shazovat z jezu ledovou tříšť

1790 po smrti Matěje Suchomela došlo ke sporu, přičemž bylo konstatováno,  že kněz není povinen doprodit mrtvolu z místa, mimo farnost ležícího

mlýn převzal syn Josef Suchomel

1845 po smrti Josefa Suchomela připadla 1/2 mlýna synu Václavu Suchomelovi a druhá polovina jeho manželce Karolině roz. Permové z Turovce

Mlýn byl r. 1877 za mlynáře K. Suchomela nabízen v dražbě za 7246 zl. (RR)

1893 po smrti Václava Suchomela převzal mlýn syn Bohumil Suchomel s manželkou Kateřinou roz. Přívozníkovou z Turovce

1901 zemřel Bohumil Suchomel, mlýn nadále vede vdova Kateřina 

1911 postaveny nové stáje a stodola

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1919 postaveno nové obytné stavení

1929 postavena nová kolna

1930 Kateřina Suchomelová

1931 mlýn přebírá syn Bohumil Suchomel

1933 - 1. dubna 1942 starosta Čelkovic (poté sloučeny s Táborem)

1935-1938  vystavěn jez s vorovou propustí

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

Okresní úřad v Táboře /oddělení vyživovací a cenové/ (pep)
Č.j.27429/vyživ/1941 V Táboře 22. prosince 1941

Všem obecním úřadům a mlýnům.

Věc: Námezdní mletí ve mlýnech – konečná úprava

Číslo rejstříku: 1283

Jméno majitele mlýna a bydliště: Suchomel Bohumil, Čelkovice 31, p. Tábor

Přidělení politických obcí: Čelkovice, Slapy. Libějice

Den příjmu obilí a výdeje výrobků: úterý

-------------------------------------------------

Mlynář Bohumil Suchomel pomáhal sousedům černým mletím ap., na konci války se zúčstnil povstání, za což mu prezident udělil medaili "Za chrabrost"

1948 mlýn znárodněn

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

mlýn uzavřen jako neperspektivní

SokA Tábor, Fond ONV Tábor: Výměrem VIII/1-515.33-1952 z 1. srpna 1952 bylo poslednímu mlynáři na Suchomelově Mlýně v Čelkovicích čp.31 Bohumilu Suchomelovi nařízeno vrátit živnostenský list s odůvodněním, že více než 6 měsíců neprovozuje svoji živnost.

1975 zemřel Bohumil Suchomel, vdova nucena mlýn prodat

majitel Ivan Spěvák

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zářecký
 • Hladovec
 • Mucha
 • Suchomel

Historie mlýna také obsahuje:

před 1525 mlynář Jan

1525 Matouš Zářecký

1528 Tomáš Zářecký

1541 Šimon Hladovec

1580 Václav Hladovec

1596 Karel Hladovec

1596 Bartoloměj Smíšek

1602-1629  Jan Mucha

1681-1738 Jan Mucha ml.

1756 Matěj Suchomel

1790 Josef Suchomel

1845 Václav Suchomel

1877 - K. Suchomel (RR)

1893 Bohumil Suchomel

1901 Kateřina Suchomelová

1931-1975 Bohumil Suchomel

1975 Ivan Spěvák


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   městský
   mlýn na velkých vodních tocích (7000 l/s a více)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • baroko do roku 1800
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   zděná
   jednopatrový
   1795 nastavěno patro nebo rekonstrukce krovu (datum na vrcholu krokve)
   1911 postaveny nové stáje a stodolu
   1919 postaveno obytné stavení
   1929 postavena nová kolna
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
   • vrata, brána
     Vodní kniha 1 OÚ Tábor, strana 38, pořadové číslo vložky VK 31 (výpis)
     Využívání vody k hnaní mlýna o 4 složeních k mletí obilí a 2 stoupách na spodní vodu dle právního přiřknutí ze dne 30.prosince 1845 č.3444 a dle skutečnýchn poměrů.
     Vypsání vodních strojů již se rozsah a způsob využívání vody řídí a pořádá:
     dva mlýnské žlaby 46“ š a 52“ vysoké
     jeden žlab na stup 46“ široký a 56“ vysoký
     průměr kol vodních obnáší 6 ½ lokte a šířka 48“
     průměr mlýnských kamenů je od 30 do 36“
     tři kola jednověncová a jedno dvouvěncové, dřevěná
     Voda se nadržuje jezem a vede se stavidly u žlabů mlýnských
     Udržování jezu toho se děje se společně od mlynáře tohoto mlýna „Druhostranského“ jakož i od mlynáře Měšického poněvadž tyto oba mlýna na jednom jezu leží, viz číslo položky 21
     1.žlab mlýnský 110cm široký, 2. 125cm, 3.jalový/slup/ 131,5cm. Průměr prvních kol obnáší 374cm.
     Opevnění břehu na levém břehu Lužnice pod mlýnem – kolaudace 25.8.1918
     5.1.1937 Nynejší držitel Bohumil Suchomel. Projekt země České na rekostrukci vorařské propusti „Měšického“ jezu a přeložení propusti z pravé strany na levou. Stavební lhůta 3 roky od právoplatného výměru.
     1.8.1939 Vorová propust „Měšického jezu byla s dobrým výsledkem kolaudována
     22.3.1943 Rekonstrukce jezu
     Žádná položka není vyplněna
     1738: 3 složení
     1927 přestavěn na válcový
     Dochovaný
     • stoupa
     Zaniklý
     • výroba elektrické energie
     1927 zřízeno dynamo pro vlastní potřebu
     • jez
     společný jez s Měšickým mlýnem
     1929 dřevěné žlaby
     1931 zřízeny kamenné a betonové žlaby
     1935-38 přestavěn a modernizován jez s vorovou propustí
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1629: 1 kolo
     1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 2,05 m3/s, spád 0,74 m, výkon 6,7 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1629: 1 kolo
     1930: 1 kolo na spodní vodu, hltnost 2,05 m3/s, spád 0,74 m, výkon 6,7 HP
     Žádná položka není vyplněna
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 33
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12 (Tábor), s. 33
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách V.
     Rok vydání2002
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 107-111
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevMatriky fary Tábor
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Matriky-Rimskokatolicka-cirkev-T-Tabor
     Datum citace internetového zdroje12.7.2022
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevSčítání lidu pro čp.31 obce Čelkovice
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/Scitani-lidu-SOkA-Tabor-1869-Soudni-okres-Tabor-C-C-Celkovice
     Datum citace internetového zdroje12.7.2022

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     12.11.2012 19:47 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup 3.6.2018 14:31
     doxa (Jan Škoda) 12.9.2018 18:33
     Hračka 30.1.2014 23:51
     pepino 12.7.2022 11:52