Běží jako mlynářský kůň.
(holandské přirovnání)

Protivínský mlýn

Protivínský mlýn
1
11
Na Ostrově
Protivín
398 11
Písek
Protivín
49° 11' 47.5'', 14° 13' 6.1''
MVE postavená na mlýništi bez mlýna
"Písemné zmínky o protivínském mlýnu jsou sice až z druhé poloviny 16. století, ale s určitostí zde byl již dříve,“ píše Antonie Kolafová v Dějinách města Protivína. Již před rokem 1540 měl být u zámku pivovar, mlýn, hospodářské budovy a stáje. Mlynář v panském mlýně byl také povinen šrotovat slad pro pivovar i obilí pro vinopalnu. V r. 1874 měl mlýn šest vodních kol na spodní vodu. Na začátku 20. století kola nahradila Girandotova turbína, kterou později nahradila turbína Francisova. Mlýn ukončil provoz v r. 1951. V současnosti je v areálu bývalého mlýna v provozu MVE s Kaplanovou turbínou
Uprostřed města.
Blanice
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

„Písemné zmínky o protivínském mlýnu jsou sice až z druhé poloviny 16. století, ale s určitostí zde byl již dříve,“ píše Antonie Kolafová v Dějinách města Protivína. Již před rokem 1540 měl být u zámku pivovar, mlýn, hospodářské budovy a stáje. Mlynář v panském mlýně byl také povinen šrotovat slad pro pivovar i obilí pro vinopalnu, která je doložena u protivínského zámku k r.1676.
V r.1516 je v gruntovních knihách uváděn Adam panský mlynář.
V r.1562 při předání protívínského statku císařem Ferdinandem I. Do dědičného vlastnictví Jáchyma z Hradce je v soupisu uváděna tvrz Protivín s pivovarem a mlýnem...
Při předání Protivína r.1598 do rukou rytíře Bohuslava Malovce z Malovic a Dřítni je společně s mlýnem uváděna i pila.
Kolem r.1565 se uvádí mlynář Kunda.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

12.5.1676 při velkém požáru města mlýn vyhořel

na začátku 18.století na mlýně uváděn Viktorin Šedivý

V r.1710 je mlýn na vedutě znázorněn se čtyřmi koly.

8.10.1714 při dalším velkém požáru města shořela pouze pila a sklad prken

1714 vydány artikule mlynářského a pekařského cechu v Protivíně

v r.1737 jeho syn Lukáš Šedivý

V Tereziánském katastru z let 1748-9 se uvádí protivínský mlýn o 6 kolech, 4 stoupách a pile.

dominikální mlýn, mlynář platí ročně 50 zl. činže a odvádí 12 strychů pšenice a 120 str. žita, vrchnost hradí opravy mlýna

8.3.1759 postupuje mlýn synu Matěji Šedivému za 600 zl. rýn.

v r.1770 kupuje mlýn František Vajner
dalším majitelem Pavel Drasdík, který umírá v 24 letech r. 1812, manželka Josefa (vdova po Františku Čalounovi, mlynáři z Benešovského mlýna v Heřmani) jej předává svému druhorozenému synovi z prvního manželství Václavovi Čalounovi (*1790)
Václav Čaloun mlýn prodává 19.3.1825 Janu Svobodovi za 13 000 zlatých..
po něm zde hospodaří jeho syn Antonín Svoboda, který mlýn prodal v r.1847 Karlu Nejedlému...

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1856 syn Josef Nejedlý, který mlýn prodává směňuje za 21 000 zlatých Hynku Suhradovi (1825-1891) mlynáři z Kohoutovského mlýna v Krašlovicích u Vodňan, manž. Terezie (1829-1890), dc. Jana Kouby, pozdějšího mlynáře z Kohoutovského mlýna v Krašlovicích u Vodňan

Vodní kniha z r.1874 uvádí pět obyčejných mlýnských složení s pěti koly na spodní vodu umístněných ve dvou žlabech. Pila pak byla poháněna šestým vodním kolem.

12.11.1884 syn František Suhrada s Marií (1863-1922), dc. Martina Sokola, rolníka a starosty okresního zastupitelstva ve Strakonicích

1895 žádá okresní hejtmanství o snížení živnostenské daně

1901 všechny budovy odhadnuty na 19.000 K, turbína na 20.000 K, vodní síla na 30.000 K, celková hodnota majetku na 81.920 K

27.3.1911 zemřel František Suhrada, mlýn spravuje vdova a syn František

 

1916 provoz vede dcera Terezie provd. Kloubková, stárek odveden, pro nedostatek personálu zastaveno mletí, provozována jen elektrárna

18.9.1922 zemřela Marie Suhradová, mlýn převzal syn Karel Suhrada  (1900-1923)

6.12.1923 zemřel Karel Suhrada, mlýn převzala sestra Terezie Kloubková

07 1927 komise zjistila závažné stavební nedostatky, nařízeno do 3 let opravit, do té doby ve mlýně povolen jen provizorní provoz

Mlýn a elektrárna jsou uvedeny v Seznamech vodních děl republiky Československé z r. 1932, majitelka Terezie Kloubková

Mlýn s elektrárnou v provozu po celou dobu války.

13.12.1939 zatčen Zdeněk Kloubek, bývalý důstojník československé armády, propuštěn 29.4.1943 na žádost matky.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Po r.1945 byla elektrárna zahrnuta mezi podniky, které měly být znárodněny. Celý proces se protáhl až do r.1953. V zápise z toho roku se uvádí, že: „Je na řece Blanici instalována Francisova turbína o výkonu 50 HP s olejovým autonatickým regulátorem a řemenovým pohonem na dva generátory. Ve strojovně jsou instalovány dva dieslovy motory o výkonech 30 HP a 25 HP....“
Mlýn byl v provozu do r. 1951. Rozhodnutím ONV 13.4.1956 byl zrušen Suhradův mlýn, využitelné stroje převzaly Jihočeské mlýny. Pro zemědělce z Protivína byl určen k mletí mlýn Martinců v Krašlovicích.
1.1.1978 ukončen provoz ellektrárny

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Pro havarijní stav měla byt mlýnice zbořena v r.1965, ale skutečně to nastalo až po r.1996

Mlýn vrácen v restituci potomkům bývalých majitelů

Události
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Adam
 • Kunda
 • Šedivý
 • Wagner
 • Drazdík
 • Čaloun
 • Svoboda
 • Nejedlý
 • Suhrada
 • Kloubek

Historie mlýna také obsahuje:

1516  Adam

1565  Kunda.

1700  Viktorin Šedivý

1737 Lukáš Šedivý

1759 Matěj Šedivý

1770 František Vajner
-1812 Pavel Drasdík

1812-1825 Václav Čaloun
1825 Jan Svoboda
-1847  Antonín Svoboda

1847- Karel Nejedlý

-1856 Josef Nejedlý

1856- Hynek Suhrada

1884-1911  František Suhrada

1911-1922 Marie Suhradová

1922-1923 Karel Suhrada 

1923 Terezie Kloubková

1939 - Terezie Kloubková (RR)

SEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
Stav koncem roku 1930, Sešit 12, V Praze 1932
Okresní finanční ředitelství Tábor/Důchodkový kontrolní úřad Vodňany
Název toku: Blanice
Obec, čp. : Protivín 11
Podnikatel: Ter. Kloubková
Druh živnosti: mlýn a elektrárna
Počet a druh vodních motorů: 1 Francisova turbína
Normální výkon v ks: 23,76


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  03 2018
  • dochován pouze obytný objekt/obytná část
  mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   jednopatrový
   Při odhadu ceny mlýna v r.1901 je uvedeno:
   v obytné části – v přízemí dvě místnosti a krámek v prvním patře dvě místnosti
   mlýnice měla přízemí, patro a podkroví; celá budova byla z kamene a cihel
   V čele dvora zděná stodola s kůlnami po obou stranách, všechny budovy odhadnuty na 19.000 K
   1927 zjištěny závažné stavební nedostatky - malá výška mlýnice, chatrné trámoví, vychýlené obvodní zdivi, nedostatečné přirození osvětlení aj. Nařízeno do 3 let dát do pořádku.
   1965 se zřítil krov a zdivo nad částí mlýnice
   MNV nařídil demolici zbytku objektu, k tomu nedošlo
   1996 ve štítě velká prasklina, celá staticky narušená budova zbořena a odstraněna
     • zcela bez technologie aj.
     Vodní kniha z r. 1874 uvádí pět obyčejných mlýnských složení s pěti koly na spodní vodu umístěných ve dvou žlabech. Pila pak byla poháněna šestým vodním kolem
     13.4.1956 rozhodnutím ONV nařízeno zlikvidovat a rozebrat stroje, kovové části odvezeny do šrotu
     Žádná položka není vyplněna
     Při odhadu ceny mlýna v r.1901 je uvedeno:
     v obytné části – v přízemí dvě místnosti a krámek v prvním patře dvě místnosti
     mlýnice měla přízemí, patro a podkroví; celá budova byla z kamene a cihel
     na dvoře na pravé straně náhonu byla pila na zděných pilířích umístěná v dřevěné budově zakryté šindelem. V r.1911 se uvádí již jako chatrná, k řezání nezpůsobilá
     pohon mlýnských strojů zajišťovala turbína Girard; v mlýnici se nacházelo šest čistících strojů, čtyři mlecí kameny – jeden český, tři francouzské; tři válcové stolice a pět cylindrů s příslušenstvím
     Zaniklý
     • pila
     • pekárna
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1598 uvedena pila u mlýna
     1900 zřízena pekárna
     1901: pila na pravém břehu náhonu, 13,4 m dlouhá, 5,3 m široká, spočívá n dřevěných sllupkách, prkny obedněná a zakrytá šindelem
     1911 pila uvedena jako chatrná a k řezání nezpůsobilá
     1909 vydáno povolení ke zřízení elektrárny
     10.8.1910 a 10.3.1911 koncese k dodávkám proudu na osvětlení
     1912 elektrárna přestěhována do turbínového domku
     10 1939 pořízen nový trojfázový generátor typu TG, 20/1000 s budičem letmo na hřídeli montovaným pro trvalý výkon 24kWA v ceně 15.000 Kč
     1949: 2 generátory, výkon I. 40 kWA, II. 24 kWA
     1.1.1978 ukončen provoz ellektrárny
     1996 Vlastimil Řehák elektrárnu obnovil
     • jez
     • náhon
     • odtokový kanál
     • most, propustek
     • turbínový domek
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis1912 Girardova turbína nahrazena Farncisovou, zkolaudována 4.12.1912, zřízen turbínový domek
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,32 m3/s, spád 1,8 m, výkon 23,76 HP
     Po r. 1936 instalována nová regulační Francisova turbína se svislou hřídelí typ „100Q“ v ceně 19.900 Kč, která zůstala turbínovém domku až do r.2015
     1936 pořízen automatický turbínový olejový regulátor, system JPS, typ RH 15 za 48.100 Kč
     výkon 50 HP
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     Popis1912 Girardova turbína nahrazena Farncisovou, zkolaudována 4.12.1912, zřízen turbínový domek
     1930: 1 turbína Francis, hltnost 1,32 m3/s, spád 1,8 m, výkon 23,76 HP
     Po r. 1936 instalována nová regulační Francisova turbína se svislou hřídelí typ „100Q“ v ceně 19.900 Kč, která zůstala turbínovém domku až do r.2015
     1936 pořízen automatický turbínový olejový regulátor, system JPS, typ RH 15 za 48.100 Kč
     výkon 50 HP
     Typturbína Girardova
     StavZaniklý
     Výrobceneznámý
     PopisGirardova turbína nahradila vodní kola okolo roku 1900 a byla instalována v budově mlýna
     1912 nahrazena Francisovou
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis1710: 4 kola
     1748: 6 kol
     1874: 5 kol na spodní vodu ve dvou vedle sebe ležících žlabech pro mlýn, 6. kolo pro pilu
     1895: 6 kol
     Typturbína Kaplanova
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis2 dieslovy motory výkony 30 a 25 HP
     Typnaftový motor
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis2 dieslovy motory výkony 30 a 25 HP
     Historické technologické prvky
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevMatriky fary Protivín
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrpJ&id=6694
     Datum citace internetového zdroje17.3.2018
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevMatriky fary Protivín
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1nrpJ&id=6694
     Datum citace internetového zdroje17.3.2018
     AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
     NázevSčítání lidu pro Proivín čp.11
     Rok vydání
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/DA?menu=0&doctree=1shcepr&id=608767
     Datum citace internetového zdroje17.3.2018
     AutorMinisterstvo veřejných prací
     NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 12
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje17.3.2018
     AutorJaroslava Pixová
     NázevNa břehu Blanice...
     Rok vydání2010
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněníStrana 101 a výše
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje17.3.2018

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Vytvořeno

     17.3.2018 10:12 uživatelem pepino

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 17.3.2018 18:07
     Radomír Roup (Radomír Roup) 18.6.2018 13:37
     doxa (Jan Škoda) 6.10.2022 16:17