Co člověk na mlýn sype, o to se mlýn podělí s mlynářem.
(německé přísloví)

Gahmühle

Gahmühle
9
Salajna
350 02
Cheb
Salajna
50° 1' 35.8'', 12° 30' 50.8''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Rozlehlý areál mlýna patří k nejhodnotnějším ukázkám lidové architektury Chebska. Obytné stavení (asi z roku 1760) s napojenou mlýnicí je částečně roubené z hraněných trámů, s nízkým hrázděným polopatrem a hrázděnými štíty (na severním je osazen kříž). Ve střeše je zvonička. Areál mlýna doplňují dřevěná brána, původně hrázděná kolna z roku 1748, rámová stodola z roku 1764 a klasicistní chlévy datované 1848.
Šitbořský potok
19864 / 4-83
nepřístupný

Obecná historie:

Vodní mlýn čp. 9, nazývaný Gahmühle, spolu s rozlehlým uzavřeným čtvercovým hospodářským dvorem egerlandského (chebského či franckého) typu byl založen patrně v 17. století na pravém břehu Šitbořského potoka (Altbach) uprostřed údolní lánové vsi Salajna (Konradsgrün). Mlýn na obilí býval vybaven dvěma mlecími jednotkami starého českého mlýnského složení. V roce 1760 byl hlavní obytný objekt mlýna přestavěn podle návrhu neznámého architekta v pozdně barokním slohu se zvoničkou a zdobenými hrázděnými štíty. Roku 1764 byla v západní části naproti obytnému domu vystavěna velká stodola. V roce 1778 byla poté v sousedství obytného stavení vystavěna nová zděná kolna se zdobeným hrázděným štítem.

Patrně v první polovině 19. století byla při východní straně dvora zřízena pila vybavená katrem. Vodní kolo katru přepadová (jalová) voda z mlýnského náhonu, což znamenalo úbytek vodní energie pro mlýn. Z toho důvodu byl následně mlýn upraven pro provoz pouze jedné mlecí jednotky namísto původních dvou. V roce 1848 byly vystavěny klasicistní chlévy, uzavírající severní stranu dvora. V roce 1899 projektoval chebský stavitel Haberzettl podle objektu mlýnu Gahmühle novostavbu restaurace Střelecký mlýn v egerlandském stylu v obci Březová u Karlových Varů.

Někdy na počátku 20. století proběhla částečná přestavba obytného stavení. Roubené konstrukce ve východním a severním průčelí byly nahrazeny zděnými stěnami. V levé části dvorního průčelí pod rozšířeným patrem byla vystavěna krytá zděná veranda. Střecha objektu byla nově pokryta eternitovými šablonami a zvonička dostala plechovou jehlancovou stříšku. Od roku 1923 byla pila s katrem poháněna elektromotorem o výkonu 25 koňských sil. V roce 1930 vlastnil mlýn spolu s pilou Ed. Sommer. Tehdy zde byla tři mlýnská kola na svrchní vodu s celkovým průtokem 0,21 m a výkonem 2,9 koňských sil.

Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války však byl provoz mlýna a přilehlé pily s katrem ukončen, celý areál dvora přestal být udržován a postupně chátral. Dne 3. května 1958 byl bývalý vodní mlýn čp. 9 spolu s přilehlým dvorem v Salajně zapsán na státní seznam kulturních památek České republiky pod rejtř. č. 19864/4-83. Někdy před rokem 1975 došlo k demolici objektu původního špýcharu a tím k narušení půdorysné situace uzavřeného dvora. Podoba areálu byla v průběhu druhé poloviny 20. století narušena novodobými přístavbami a dalšími úpravami, například zazděním původních arkád vozovny.

Na počátku 21. století provedli tehdejším majitelé usedlosti, rodina Hemrova, rekonstrukci objektu dřevěné stodoly, která se již nacházela v havarijním stavu. V září roku 2003 poté odkoupili zchátralý areál bývalého mlýnu s přilehlým dvorcem manželé Zdeněk a Alena Hermanovi. V lednu roku 2004 se stal areál dvora čp. 9 včetně mlýnu součásti vesnické památkové zóny.

V letech 2003-20011 následně proběhla postupná celková rekonstrukce zchátralého areálu bývalého vodního mlýnu čp. 9 s přilehlým dvorem za přispění z rozpočtu Karlovarského kraje. Záchranné práce byly započaty v roce 2003 celkovou opravou bývalé vozovny. Provedena byla rekonstrukce střechy včetně krovů a hrázdění s nutnou výměnou poškozených trámů, vybourány byly původní arkády. V následujícím roce 2004 byly realizovány výplně hrázdění, opraveno nosné zdivo a objekt byl nově omítnut. Roku 2005 byly poté provedeny tesařské práce na hlavním obytném stavení s mlýnicí, na jehož střeše byla v roce 2006 položena nová střešní krytina a opravena zvonička. V letech 2007-2008 bylo provedeno vyplnění a nátěry hrázdění a objektu, který byl následně nově omítnut.

Roku 2008 byla rovněž opravena hlavní brána a odstraněny omítky z objektu chlévů. Přistoupeno bylo k záchraně technického zařízení bývalého mlýna, lednice byla vyčištěna a rekonstruována doplněním nových žulových kvádrů, připraven byl rovněž odtok vody. V roce 2009 byla provedena oprava krovu a výměna střešní krytiny nad objektem chlévů. V letech 2010-2011 byl následně na místě původního špýcharu postaven historický špýchar, převezený z obce Milíkov, kde mu hrozila demolice. Špýchar byl na původním místě po podrobné fotodokumentaci stávajícího stavu a přesném zaměření a označení jednotlivých prvků konstrukce pro následovné kompletování rozebrán a v Salajně po renovaci následně znovu sestaven. Tím došlo k opětovnému doplnění tradičně uzavřeného chebského dvorce.

zdroj: Památky a příroda Karlovarska

(Jaroslav Vyčichlo, 2016)


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Dne 5.6.1701 zemřel Hannß Breünl, mlynář z ober Cunraths grün (dnešní "horní" Salajna). Hannß byl patrně Hans, syn mlynáře Lorentze Breünla z prvního manželství. Oženil se 9.6.1665 v Neualbenreuth s Anna Peter. Měli děti: Magdalena (narozená 1666), Michael (1668-1676), Ursula (1670), Eva (1672), Eva (1674), Wolfgang (1676), Michael (1678), Mathäus (1680). Děti uvádím kvůli možnosti zjištění mlynářova následovníka. (výzkum Haralda Dietla a Václava Černohouse,
matrika Dřenice 1)

1841 Jiří Adam Sommer

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1930 Ed. Sommer

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1.1.1959 převzaly Státní statky, ukončeno mletí, nadále sloužil jako ubytovna zaměstnanců a ke skladování sena a slámy

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Breünl
 • Breunl
 • Sommer

Historie mlýna také obsahuje:

-1701 Hannß Breünl

1841 Jiří Adam Sommer

V r. 1930 vlastnil mlýn a pilu Ed. Sommer.

Historie mlýna Gahmühle zřejmě začíná někdy v polovině 17. století. Dne 17. 4. 1673 zemřel mlynář Lorentz Breünl z Ober Cunraths Grün (dnešní "horní" Salajna). Pokud respektujeme rozložení blízkých obcí Horní a Dolní Žandov, tak byla "horní" Salajna v místě, kde je dnes Gahmühle. Mlynář Lorentz Breünl se třikrát oženil. Poprvé zatím neznámo kde a s kým, ale z tohoto manželství měl tři děti (Ursula, Hans, Caspar). Druhá svatba byla 10. 6. 1658 v Treunitz s Elisabethou neznámého příjmení. Třetí sňatek proběhl 26. 2. 1672 s vdovou Margarethou Döllinger z Pällitz. Z posledního manželství se 30. 5. 1673 narodil syn (pohrobek) Georg. Zajímavé je, že tento rod (později zapisován také jako Breunl) je propojen s rody (Zuber, Stingl, Irrgang, Löw), kterým patřily mlýny v okolí.

Prameny: výzkum Haralda Dietla a Václava Černohouse
matrika Dřenice 01 a Dřenice 02

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • baroko do roku 1800
   roubená+zděná+hrázděná
   jednopatrový
   Rozlehlý uzavřený čtvercový dvorec egerlandského (chebského či franckého) typu se skládá z obytného stavení s mlýnicí, kolny, chléva, stodoly a špýcharu. Jednotlivé objekty usedlosti uzavírají přibližně čtvercový dvůr. V nárožích k sobě nepřiléhají, prostor mezi nimi se zahrazoval pouze ploty. Hlavní vjezd do dvora je veden dřevěnou branou v severovýchodním nároží, původně opatřenou plnými vraty a menší plnou brankou na zápraží obytné budovy. Dvorec je nejstarší stavbou v Salajně a představuje charakteristický a velmi hodnotný příklad lidové architektury Chebska.

   Východní část dvora zaujímá pozdně barokní patrové obytné stavení s mlýnicí z roku 1760 na obdélném půdorysu, kryté původně šindelovou sedlovou střechou s menšími vikýři, dnes pokrytou pálenými drážkovými taškami. Nad severním štítem je situována dřevěná otevřená sloupková zvonička, završená oplechovanou cibulovou bání s makovicí na vrcholu. V pravé části obytného stavení je situována mlýnice s dochovaným zbytkem vybavení, avšak bez funkčního vodního motoru.

   Přízemí objektu bývalo původně roubené z hraněných trámů. Na počátku 20. století byla východní a severní stěna vyzděna z cihel a prolomena obdélnými okny. Podél dvorního západního průčelí objektu bývalo původně situováno zápraží kryté proti dešti rozšířeným patrem, které končilo schody stoupajícími ke vchodu do mlýnice. V levé části je připojena mladší zděná krytá veranda. Valeně klenutý sklep pod obytnou částí a spodní část mlýnice jsou vystavěny z kamene. Místnost vedle mlýnice má novější plochý strop, nesený ocelovými kolejnicemi. Při východní stěně objektu je zachována lednice, vyzděná z opracovaných žulových bloků. Vodní kolo mlýna mělo průměr asi 340 cm a šířku téměř 2 metry. Zhruba 500 metrů dlouhý náhon byl veden od jezu na Šitbořském potoce pod dvorem čp. 10.

   Nad přízemím objektu je nad roubeným věncem vyneseno hrázděné polopatro, na dvorní straně částečně rozšířené. Trojosé severní a jižní průčelí jsou završena bohatě členěnými zdobenými hrázděnými štíty se složitým šachováním s barevně kontrastními dřevěnými konstrukcemi a styčnými body trámů a bíle omítanými výplněmi. Ve štítech jsou situována menší čtvercová okénka s dřevěnými trojúhelníkovými štíty, doplněná původně dřevěnými okenicemi. Na severním štítu býval původně osazen velký dřevěný kříž s lidovou plastikou Ukřižovaného Ježíše Krista a stříškou. Dnes je menší krucifix osazen na jižním štítu.

   Po pravé straně obytného stavení kolmo navazuje zděná kolna z roku 1778 z lomového kamene na obdélném půdorysu, krytá sedlovou střechou s pálenými drážkovými taškami a vikýři, která je posazena na roubeném věnci. Východní průčelí kolny je završeno bohatě členěným zdobeným hrázděným štítem se složitým šachováním s barevně kontrastními dřevěnými konstrukcemi a styčnými body trámů a bíle omítanými výplněmi. Západní hrázděný štít je překryt bedněním. Objekt je směrem do dvora otevřený dvěma arkádami nesenými zděným sloupem. Na jednom ze sloupů kolny je datace 1778.

   Naproti obytnému stavení se nachází stodola z roku 1764 obdélného půdorysu, krytá sedlovou střechou s pálenými drážkovými taškami. Stodola je tvořena rámovou konstrukcí z vnější strany obedněnou širokými prkny. Šířka jednotlivých prken se mírně liší. Prkna bednění osazená na dvorním průčelí jsou zakončena do špice. Vnitřní prostor stodoly je členěn na dvě postranní perny a dva průjezdné mlaty, které jsou situované uprostřed.

   Na severní straně dvora se nachází neomítaný polopatrový zděný klasicistní objekt chlévů z roku 1848 z lomového kamene na podélném obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou původně s pálenými bobrovkami, dnes pálenými drážkovými taškami. Na hřebeni střechy bývaly původně osazeny dva dřevěné větrací komínky. Jižní dvorní stěna objektu je prolomena čtyřmi obdélnými vstupními otvory. Ve štítech jsou situována menší elipsovitá okénka, ve východním štítu pak dvě patrně novější obdélná okna. V nitřní prostor chlévů je členěn na tři oddíly, v postraních částech jsou plackové klenby, prostřední díl je zaklenut do traverz.

   Jihozápadní stranu dvora v prostoru mezi stodolou a kolnou původně uzavíral velký dřevěný špýchar na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou s menšími vikýři. Původní špýchar bal během druhé poloviny 20. století odstraněn a na jeho místě postaven špýchar přenesený z obce Milíkov. Mešní přízemní hrázděný špýchar na obdélném půdorysu, krytý sedlovou střechou s pálenými drážkovými taškami, která je posazena na roubeném věnci. Směrem do dvora je objekt otevřený.

   zdroj: Památky a příroda Karlovarska

   (Jaroslav Vyčichlo, 2016)
   • skládaný bedněný štít
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   2 složení
   Zaniklý
   • pila
   V novém rybníčku před mlýnem, postaveném na místě pily, se dochoval betonový sokl katru.
   Zařízení pily po válce odvezeno.
   • náhon
   • lednice
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   PopisV r. 1930 zde byla 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,05 + 0,06 + 0,1 m3/s, spád 3,6 + 3,5 + 3,3 m, výkon 2,9 k.
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   PopisV r. 1930 zde byla 3 kola na svrchní vodu, průtok 0,05 + 0,06 + 0,1 m3/s, spád 3,6 + 3,5 + 3,3 m, výkon 2,9 k.
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Popisinstalován 1923, výkon 18 kW
   Typelektrický motor
   StavZaniklý
   Popisinstalován 1923, výkon 18 kW
   Historické technologické prvky
   • pískovcový kámen | Počet:
   • AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    AutorMinisterstvo financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - technologické vybavení

    Vytvořeno

    4.5.2012 23:08 uživatelem Jan Pešta (Jan Pešta)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 30.3.2023 19:18
    Radomír Roup (Radomír Roup) 20.12.2013 14:06
    doxa (Jan Škoda) 10.9.2023 00:34
    Franklyn (Lukáš Racocha) 27.3.2016 21:47