Pytel do mlýna nosí osla.
(německé přísloví)

Mlýn v Dolánkách, Schvarcův mlýn

Mlýn v Dolánkách, Schvarcův mlýn
3
Dolánky
463 52
Liberec
Cetenov
50° 39' 38.2'', 14° 54' 56.4''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn čp. 3 stál pod menším rybníkem při silnici z Osečné do Cetenova. Říkalo se mu Schvarcův. První zmínka o něm pochází z roku 1680. Byla to poměrně rozsáhlá stavba. Zbourán byl v roce 1982.
polosamota
Zábrdka
volně přístupný

Obecná historie:

Říkalo se mu Schvarcův mlýn. Poté se přiženil Häbel. Pocházel z Proseče. Mlýn přestavěl a modernizoval . V mlýně byla i pekárna a vločkárna. Häbel byl velký "nácek", špatně skončil. Po válce první správce Kouba -partyzán. Po něm nastoupil Hyka. O paní Hykové bude více info u fořtovny na Malé Mohelce. Mlýn nebyl v r. 1948 zavřen, ale převzal jej národní podnik Liberecké mlýny a pekárny.

Více zde: https://informacni-stredisko-roven6.webnode.cz/zabrdka/


Historie mlýna obsahuje událost z období:

První zápis je z r. 1680, kdy se píše v pozemkových knihách bělského panství, že: Michael Zimmermann ujal se tento mlýn od svého otce za 80 kop.

Dne 7. září 1721 získal Daniel Zimmermann živnost a mlýn na horní vodu od svého otce za 220 kop míšeňských, k tomu 2 koně, 1 krávu, 1 jalovici, jednoho volka, 1 roční tele, vůz, pluh a brány. Část sumy připadla dědicům po otci. Mlýn splácel do roku 1744.

Roku 1756 koupil mlýn od svého tchána Antonín Trägner za 320 kop. Mlýn byl zadlužen, nový majitel dluhy a převzal a ještě zvýšil. Proto v roce 1762 mlýn upadl do dražby. Mlýn získal 19. června 1762 pro svého syna Antonína zourovský mlynář Václav Riegl za 620 kop. Smlouva stanovila, že se postará o nějaký vejměnek k bydlení pro bývalého majitele a jeho rodinu. Na mlýnu vázl dluh ve výši 357 kop, který Václav Riegl postupně splácel. V roce 1771 mu zbývalo doplatit 123 kop. Po smrti Václava Riegla v roce 1772 koupil mlýn a poloviční statek jeho syn Antonín Riegl za 600 kop míšeňských. Mlýn se tehdy skládal z několika budov, mezi nimi bylo popisováno domovní stavení s mlýnicí o délce 22 loket a šířce 11 loket. Mlýn měl „jedno špatné mlýnské složení“. Dále zde byly hospodářské stavení s kravskými chlévy, stodola, komora a sklep. Ke mlýnu náleželo 18 strychů  orné půdy, 1 strych zahrady, 8 strychů pastvin, 3 strychy ostatní porostů a luk na dvě fůry sena a otavy. Mlynář měl povinnost platit měsíčně 1 zlatý 31 krejcarů kontribuce a úroků, o sv. Jiří 4 zlaté a 48 krejcarů, o sv. Havlu 5 zlatých a 6 krejcarů. K tomu ještě 10 zlatých na rozličné vrchnostenské užitky. Za to neměl povinnost robotovat.

V roce 1783 došlo k odloučení polovičního selského statku od mlýna, tuto část koupil od Antonína Riegla 19. září 1783 Jan Moc.

Od Antonína Riegla koupil mlýn v roce 1787 Josef Kreibich za 1750 zlatých, po něm v roce 1817 jeho syn Antonín Kreibich za 1200 zlatých. Antonín Kreibich vlastnil mlýn do roku 1829, kdy jej koupila jeho dcera Mariana. V červnu 1825 se provdala v hlavickém kostele za Antona Schwarze, který pocházel po otci z mlynářské rodiny z Bukovan u České Lípy a po matce z rodiny mlynáře Bendela z Markvartic u České Kamenice. Manželé Mariana a Anton Schwarzovi mlýn převzali. V roce 1843 nechal mlynář Anton Schwarz se svojí manželkou u mlýna v Dolánkách vztyčit litinový kříž na kamenném podstavci. 9.8.1843 Marie Anna Schwarzová zápisem v pozemkové knize zavázala všechny budoucí držitele mlýna udržovat kříž v dobrém stavu.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Od 24. ledna 1873 byl majitelem Franz Schwarz (za něj bylo 10. července 1884 provedeno normování vodního díla), od 24. září 1889 Franz Schwarz junior, od 1. října 1910 nezletilá Maria (Mariana) Schwarzová, která se později provdala za Heinricha Habela.

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

V roce 1918 se mlýna ujal Henrich Habel (Häbel), který se oženil s dcerou a dědičkou mlynáře Marianou Schwarzovou. Heinrich Habel pocházel z českoněmecké rodiny, jeho matka byla Češka. Později se hlásil spíše k německé části svého původu a vstoupil do Sudetoněmecké strany.

20.9.1889 M.A.Schwarzová převedla 1/2 mlýna na Heinricha Habela

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Na mlýně hospodaří mlynář Habel, který mlýn přestavěl a zmodernizoval, byla v něm také pekárna a vločkárna. V roce 1937 postavil Habel novou budovu mlýna, plány na přístavbu vypracoval českodubský stavební mistr Eduard Arlt. Ve mlýně fungovala pekárna, která měla pec s kapacitou na 35 bochníků chleba. V roce 1938 se Habel stal starostou.

1930 Jindřich Habel

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Za války se mlynář Habel dopouštěl podvodů s obilím. To se mu stalo osudným, 1942 byl zatčen a odsouzen na 1,5 roku vězení, za rok tam ale zemřel (pravděpodobně v roce 1943). Po Habelově zatčení byl vedoucím mlýna jmenován Jiránek, v únoru 1943 byl ale mlýn uzavřen. Habel měl údajně nakoupeno 11 vagonů obilí, které se zkazilo.

Brzy po válce (27. června 1945) převzalo Habelův mlýn, pekárnu a vločkárnu konzumní družstvo Severočeská včela se sídlem v České Lípě. Národním správcem byl jmenován Bohumil Kouba (za války partyzán). Hned po převzetí mlýna se zjistilo, že kolo mělo zlomenou hřídel. Byla podána žádost o instalaci nové spirálové Francisovy turbíny, kterou ONV v České Lípě povolilo. Kouba se ve mlýně údajně obohatil a poté odešel.

Dalším národním správcem se 1. listopadu 1946 stal Josef Hyka. Pocházel z Mukařova z rodiny hajného. Vyučil se mlynářskému řemeslu ve mlýně v Borovici. Po válce se stal nejprve národním správcem mlýna v Osečné čp. 27, ze kterého odsunuli mlynáře Josefa Manna. Po roce mlýn v Osečné zavřeli a Hyka byl přeložen jako národní správce do mlýna v Dolánkách čp. 3. Po vzniku vojenského prostoru a vyklizení několika okolních vesnic začal mlýn ztrácet na významu. V září 1948 napsal správce Hyka žádost na Svaz pro hospodaření s obilím o stanovení obchodního kontingentu, neboť v důsledku zrušení a vystěhování několika okolních obcí byl mlýn značně poškozen na námezdním mletí a nemůže ho již s rodinou uživit. Ještě v roce 1948 převzal mlýn národní podnik Liberecké mlýny a pekárny a Hyka zde jako zaměstnanec tohoto podniku pracoval dál..

 

Josef Hyka zemřel v roce 1956, jeho manželka a 3 dcery se odstěhovaly do Mimoně. Na mlýně se potom ještě nějakou dobu šrotovalo.

Na přelomu 70. a 80. let 20. století se uvažovalo, že budova mlýna bude přebudována na ozdravovnu s 80 lůžky případně na rekreační zařízení. V sousední stodole už byl k tomu účelu uskladněn stavební materiál. K tomu však nedošlo a mlýn byl roku 1982 zbourán. Údajně představoval potenciální nebezpečí pro aktivity v sousedním Vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, který obývala sovětská vojska.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Zimmermann
 • Trägner
 • Riegl
 • Kreibich
 • Schwarz
 • Habel
 • Kouba
 • Hyka

Historie mlýna také obsahuje:

r. 1680 Michael Zimmermann

r. 1721 Daniel Zimmermann

r. 1756 Antonín Trägner

r. 1762 Václav Riegl

r. 1772 Antonín Riegl

r. 1787 Josef Kreibich

r. 1817 Antonín Kreibich

r. 1829 Mariana Schwarzová (dcera A.K.)

r. 1873 Franz Schwarz

r. 1889 Franz Schwarz jun.

r. 1910 Mariana Schwarz nezl.(provdaná Habel)

r. 1918 Henrich Habel  na 1/2

1930 Jindřich Habel

r. 1941 Marie Habel (vdova)

r. 1945 správce Kouba

r. 1946 správce Hykar

1948 Liberecké mlýny a pekárny

r. 1956 zemřel, potom družstvo šrotovalo

Michael Zimmermann ujal se tento mlýn od svého otce za 80 kop - viz ikonografie.

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    vícepodlažní
    Zděná dvoupatrová budovy ve tvaru písmene L.
    1772 Mlýn se tehdy skládal z několika budov, mezi nimi bylo popisováno domovní stavení s mlýnicí o délce 22 loket a šířce 11 loket. Dále zde byly hospodářské stavení s kravskými chlévy o délce 15 loket a šířce 9 loket, stodola a špatné stáje v délce 24 loket a šířce 13 loket, komora a sklep dlouhý 12 loket a široký 7 loket.
    Na podstavci kříže u mlýna nápis: "Nun mein lieber Wandersmann / sieh, was ich für dich getan, thue Busse / betracht mein bitteres Leiden und blutigen / Todesschweiss, dann verrichte / deine Reis." Na kevém boku "Anton Schwarz", na pravém "Im Jahre 1843".
    1937 novou budovu nechal postavit Heinruch Habel podle plánů českodubského stavebního mustra Eduarda Arlta z roku 1930.
    Na mohutné aruce nad vchodem byl půvdně nápis: "Mühlen- u. Nährmittelswerke Heinrich Habel"
    • drobné sakrální památky
     • zcela bez technologie aj.
     Žádná položka není vyplněna
     1772 Mlýn měl „jedno špatné mlýnské složení“.
     1932: 2 válcové stolice, šrotovací složení, loupačka
     1945 instalován nový rovinný vysévač, zakoupený již za války
     1945 Soupis vybavení: V čistírně hrudový prachový vysévač 1500/700 mm, koukolník délky 150 cm, průchodová loupačka Halfhausen, tlakový čtyřhadicový filtr. Pro mletí dvouválcová hladká stolice 300/270 mm firmy Andrae a Fellgner, dvouválcová stolice s rýhovanými válci 500/300 mm od stejné firmy, dvouválcová stolice s rýhovanými válci 400/300 mm od firmy Prokop Pardubice. Pro mletí šrotu francouzský kámen o průměru 780 mm. Další vybavení: rovinný vysévač firmy Andrae & Fellgner, hranolový předvysévač, hranolový moučný vysévač a předvysévač pro mačkadlo, jednoduchá reforma firmy Andrae & Fellgner, aspiratér firmy Andrae a Fellgner, míchačka firmy Andrae & Fellgner na 30 q mouky. Specialitou mlýna byl stroj na vločky se dvěma elektricky vyhřívanými válci 500/400 mm s výkonem 4-5 q za 24 hodin. V pekárně byl míchací stroj a dělička.
     V období 1. republika za mlynáře Habela byla ve mlýně také pekárna a vločkárna.
     1945 pekárna, pec na 35 bochníků, míchací stroj Adler a dělička.
     • stavidlo
     • náhon
     • rybník
     • odtokový kanál
     1932: Náhon včetně rybníka měl délku 341 m. Rybník měl plochu 50 m2 a obsahoval asi 650 m3 vody, což vystačilo cca na 10 hodin provozu. Na hrázi rybníka bylo stavidlo vpouštějící vodu do vantrok dlouhých 21,8 m. Na začátku byly vantroky zděné, pak přecházely v dřevěný žlab dlouhý 4,5 m a podepřený zděnými pilíři. Z něj padala voda na kolo o průměru 6 m a šířce 76 cm, po obvodu mělo 84 korečků hlubokých 23,5 cm a širokých 56 cm. Spotřeba vody byla asi 0,03 m3 za vteřinu, spád 6,09 m a výkon 2,34 HP. Od kola vedl podzemní klenutý odpadní kanál zpět do potoka, původně měl světlou výšku po vrchol klenby 120 cm a šířku 85 cm.
     10.7.1884 vodní dílo normováno
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,051 m3/s, spád 5,7 m, výkon 2,3 HP, prům. 6 m, šířka 76 cm, 84 korečků hlubokých 23,5 cm a 56 cm širokých.
     1932: plnění 0,03 m3/s, spád 6,09 m, výkon 2,34 HP
     1945 po převzetí mlýna se zjistilo, že kolo má zlomenou hřídel
     Typvodní kolo na vrchní vodu
     StavZaniklý
     PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,051 m3/s, spád 5,7 m, výkon 2,3 HP, prům. 6 m, šířka 76 cm, 84 korečků hlubokých 23,5 cm a 56 cm širokých.
     1932: plnění 0,03 m3/s, spád 6,09 m, výkon 2,34 HP
     1945 po převzetí mlýna se zjistilo, že kolo má zlomenou hřídel
     Typturbína Francisova
     StavZaniklý
     VýrobceAndrae & Fellgner G.m.b.H.
     PopisPo válce s povolením ONV Česká Lípa instalována spirálová Francisova turbína od firmy Andrae & Fellgner z Hrádku nad Nisou, národní správa, spád 6,4 m, průtok 82 litrů za vteřinu, 550 otáček za minutu, výkon 5,5 HP.
     Typelektrický motor
     StavZaniklý
     VýrobceSiemens
     Popis1932 Náhradní zdroj – elektromotor Siemens o výkonu 5,5 kW.
     Typelektrický motor
     StavZaniklý
     VýrobceSiemens
     Popis1932 Náhradní zdroj – elektromotor Siemens o výkonu 5,5 kW.
     Historické technologické prvky
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníLitoměřice, str. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníLitoměřice, str. 26
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorInternet
     NázevDolánky
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://informacni-stredisko-roven6.webnode.cz/vesnice/dolanky/
     Datum citace internetového zdroje1.9.2016
     AutorInternet
     NázevZábrdka
     Rok vydání0
     Místo vydání
     Další upřesnění
     Odkazhttp://informacni-stredisko-roven6.webnode.cz/zabrdka/
     Datum citace internetového zdroje1.9.2016
     AutorZdeněk Jodas
     NázevVodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky
     Rok vydání2015
     Místo vydáníLiberec
     Další upřesněnístr. 198-201
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - předměty spojené s osobou mlynáře

     Ostatní

     Vytvořeno

     1.9.2016 15:29 uživatelem cestovatelka

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 29.1.2018 08:15
     doxa (Jan Škoda) 16.5.2024 16:42