Když spadne myš do mouky, myslí si, že je mlynářem.
(německé přísloví)

Pustý, Scheinherrův mlýn

Pustý, Scheinherrův mlýn
308
12
Sadová
Blatná
388 01
Strakonice
Blatná
49° 25' 51.1'', 13° 52' 45.9''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Architektonicky poměrně zajímavý mlýn, který dnes slouží komerčním účelům.
Mlýn stojí pod hrází rybníka Pustý v ulici Sadová.
Závišínský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1598 Jiřík Fafatín

1599 zemřel, blatenský vrchnostenský úřrad mlýn ošacoval na 700 kop a za tuto čístku ho koupila blatenská obec

1609 město mlýn prodalo Jindřichu Šoflingerovi  a ten jej dal do užívání své manželce Evě, řečené Prokundorfce

1611 mlýn koupil hrabě Václav z Rozdražova za 700 kop a postoupil své manželce Anně Marii, roz. Berkové

Ve mlýně museli mlít poddaní ze Skaličan a Hajan a měl dvě složení, čtyři stoupy a pilu. 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

mlýn vrchnost pronajímala, smlouva uzavírána vždy jen na 3 roky

1669-1773 nájemci rod Suchomelů

1716 Jiří Suchomel s Jiřím Bastlem z Jeklíku cechmistry blatenského mlynářského cechu

1768 do mlýna sjel blesk a omráčil mlynáře Matese Suchomela a jejho syna

1773 zemřel Jan Suchomel

1773-1787 nájemce František Hauser

1787 mlýn od vrchnosti emfyteuticky zakoupil Antonín Radolín,  roční činže 175 zlatých rýnských, dle smlouvy měl za povinnost dohlížet na rybniční hráz, aby neutrpěla škody při velké vodě a pokud nebyly naplněny rybníky Topič, Řitovíz a Buzický, musel zastavit mletí, aby do nich voda přednostně natékala (kola mlýbna se úředně přivázala řetězy) Další povinnosti: mlít přednostně a bezplatně pro vrchnost a deputátníky a pro pekaře, kteří pekli chleba pro robotníky, šrotovat pro panský dvůr, za semílání sladu pro panský pivovat dostával 20 mázů piva z každé várky. Dále měl přednostně seřezat špalky pro vrchnost, přičemž vrchnost si dodala vlastní pilu.

1789 císař Josef II. zrušil přikázané mletí pro Skaličany a Hajany

1794 mlýn zakoupil František Cígler s Marií, dcerou mlynáře Červeného

1797 mlýn prodal Ignáci Drazdíkovi (Drastíkovi) a jeho manželce Kateřině roz. Březnické ze Sedlice

18. 4. 1829 při povodni zahynuli (strženi vodou při vytahování stavidla) syn mlynáře Václav Draždík a mládek Martin Hauzar, oběma bylo 16 let. Jejich těla byla byla nalezena až pod Novým mostem u nynější sokolovny. Na památku na tuto tragédii stojí pod mostem přes Závišínský potok v ulici T. G. Masaryka kamenný kříž (viz ikonografie).

1830 Jan Drazdík s Klárou, dcerou blatenského pekaře Václava Jedličky

dcera Anna (1841-1929, umělecké jméno Drazdilová, provd. Krchová) se stala světově proslulou operní pěvkyní, členkou dvorní opery ve Wiesbadenu, vystupovala hojně v Londýně a v USA, pochována v Milevsku

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1856 Václav (1814-1872) a Marie (roz. Kulovaná, 1824-1899, dcera mlynáře ze Starého Rožmitálu) Scheinherrovi, Václav pocházel ze starého mlynářského rodu pův. Scheyharů ze Šimanovského mlýna pod Vojníkovem na Otavě, otec byl mlynářem v Mírči, sám předtím mlynařil v Březnici a Starém Rožmitále

dcera Josefa provdána za mlynáře Jana Ježka z mlýna Hutě

1872 po smrti Václava mlýn převzal syn Josef (1848-1884), vyučený mlynář, měl však permanentní zdravotní problémy a musela jej zastupovat matka

Mlynář Josef Scheinherr byl v r. 1874 prohlášen za šíleného. (RR)

1875 zahájeno jednání o vyvazení z poddanských břemen, jelikož však Josef byl čerstvě hospitalizován v ústavu pro choromyslné v Praze, muselo být odloženo

1877 dokončeno řízení, namísto roční činže 175 zl. rýn. (73 zl. 50 krejcarů) výkupní cena 1470 zl., namísto laudemia (při prodeji mlýna 6 kr. z každého zlatého odhadní ceny) 191 zl. 40 kr., celková výkupní cena 1661 zl. 40 kr. měla být splácena s 5% úrokem v letech 1888-1908. Povinnost řezat špalky pro vrchnost byla promlčená, jelikož u mlýna už 30 let nebyla pila, stejně tak byla promlčena povinnost vrchnosti poskytnout ročně dva dvouspřežní povozy pro převoz mlýnských kamenů a předat mlynáři ročně dva bukové kmeny, každý po 1 sáhu palivového dříví.

Zrušena povinnost odstavovat mlýn při nahánění rybníků Topič, Řitovíz a Buzický (Buzický rybník již neexistoval), zůstala pouze povinnost dohlížet na hráz a splav u rybníku Pustý, v zimě u něj odsekávat led, v případě zanesení rybníka bahnem jej nechat vyčistit. Množství odebírané vody bylo limitováno.

1884 Josef zemřel na ochrnutí mozku, mlýn převzal bratr František (1850-1922), rovněž mlynář, vyučený v Táboře

říjen 1890 František se oženil s Marií roz Antonyovou (*1868), dcerou z mlýna Jeklíku

1892 pro neustálé vodoprávní spory manželé Scheinherrovi koupili rybník Pustý a nadále jej vrchnosti pronajímali

V letech 1898 - 1902 byl mlynář z Blatné František Scheinherr člen okresního zastupitelstva

1911 velká rekonstrukce mlýna, namísto 2 kol instalována Francisova turbína

Z tohoto mlýna pocházela babička posledního Starorožmitálského mlynáře Josefa Hrdiny.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

V roce 1915 mlýn vlastnil František Šeinherr

únor 1920 po krachu parní Družstevní elektrárny se mlynář Scheinherr nabídl, že bude dodávat elektřinu k osvětlení města a odkoupil od družstva dynamo, byla podepsána i prozatímní smlouva s obcí, ukázalo se však, že mlýnská turbína nemá dostatečný výkon, byl tedy nucen přikoupit ještě lokomobilu, ani tím se však problémy zcela nevyřešily a tak se 1923 město připojilo k elektrárně v Mydlovarech a František Scheinherr utrpěl tímto podnikem značnou finanční ztrátu

1922 zemřel František Scheinherr, mlýn převzal syn František

1930 - František Scheinherr

1939 - František Scheinherr (RR)

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1953 mlýn znárodněn a zařazen do n.p. Západočeské mlýny a pekárny, František Scheinherr tam měl zakázán vstup, dostal důchod 150 Kčs měsíčně a musel splácet otcovu půjčku na zařízení

1959 ukončeno mletí, mlýn převzalo JZD, zřídilo zde sklady a garáže

poté předáno n.p. Léčivé rostliny, mlel se zde šípek a připravovaly čajové směsi

1975 demontováno zařízení a vyvezeno do šrotu, JZD zde má opět sklady

poté prodejna stavebnin

 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti

1991 mlýn navrácen v restituci Haně Scheinherrové, dále zde provozuje stavebniny

13.8.2002 mlýn zasažen povodňovou vlnou z protrženého Velkého Bělčického rybníka

Dnes v hospodářských objektech prodejna stavebnin, ve mlýnici prodejna hutního materiálu, v patře truhlárna, ze šalandy je zázemí pro truhláře. V dalším patře byt. Strojovna zbořena a přestavěna na dílnu. Fasáda opravena, ve štítě mlynářský znak z roku 1931 s letopočty 1116 (údajné udělení znaku) a 1856 (příchod Scheinherrů), do západní stěny vloženy dva mlecí kameny.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šoflinkár
 • Draždík
 • Šeinherr
 • Marek
 • Scheinherr
 • Fafatín
 • Šoflinger
 • Suchomel
 • Hauser
 • Radolín
 • Cígler
 • Drastík
 • Drazdík

Historie mlýna také obsahuje:

1598-1599 Jiřík Fafatín

1599-1609 město Blatná

1609-1611 Jindřich Šoflinger a  Eva řečená Prokundorfka

1611 hrabě Václav z Rozdražova a Anna Marie, roz. Berková

nájemci:

1669-1773  rod Suchomelů

1716 Jiří Suchomel

1768 Mates Suchomel

-1773 Jan Suchomel

1773-1787  František Hauser

majitelé:

1787-1794  Antonín Radolín

1794-.1797 František Cígler

1797-1830 Ignác Drazdík (Drastík, Draždík)

1830-1856 Jan Drazdík

1856-1872 Václav Scheinherr

1872-1884 Josef Scheinherr

1884-1922 František Scheinherr

1922-1953 František Scheinherr ml.

1953-1959  n.p. Západočeské mlýny a pekárny

1959  JZD Růže Blatná

n.p. Léčivé rostliny

-1991 JZD Růže Blatná

1991- Hana Scheinherrová

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   • klasicismus do roku 1850
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   vícepodlažní
   Fasáda dnes opravena, ve štítě mlynářský znak z roku 1931 s letopočty 1116 (údajné udělení znaku) a 1856 (příchod Scheinherrů), do západní stěny vloženy dva mlecí kameny.
   • kamenické prvky barokní a mladší
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • vyskladňovací otvor
   • povodňová značka
   • drobné sakrální památky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1787 2 složení
    V roce 1915 bylo ve mlýně české a francouzské složení.
    1911:
    přízemí:
    hlavní transmise
    transportní šnek
    spodní část výtahu
    I. patro:
    loupačka
    české kamenné složení na šrotování
    francouzské kameny na vymílání
    žitná stolice na ploché mletí
    kombinovaná stolice s 1 párem rýhovaných a 1 párem porcelánových válců na mletí pšenice
    II. patro:
    rezervoáry od stolic
    rezervoár od míchačky na mouku
    odpadní trubky od vysévačů
    čisticí stroje na krupici a jemnou krupici
    Podkroví:
    prachový vysévač s triérem
    šrotový vysévač
    moučný vysévač k žitnému systému
    rovinný vysévač
    čistící stroje na krupici a krupičky k pšeničnému systému
    hadicový filtr
    větrák pro ventilaci celého mlýna
    ukončení výtahů a rezervoárů na šroty a mouku
    hlavní přední transmise
    (všechny stroje nemohly být spuštěny najednou)
    Zaniklý
    • pila
    • stoupa
    Nezjištěn
    • výroba elektrické energie
    Pila 1787-1845
    1787: 4 stoupy
    1911 dynamo pro vlastní osvětlení
    1921 odkoupeno dynamo od městské elektrárny, uzavřena smlouva na dodávku elektřiny pro osvětlení města, ukázalo se však, že výkon turbíny není dostatečný
    • rybník
    • odtokový kanál
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1911: 2 kola nahrazena turbínou
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1911: 2 kola nahrazena turbínou
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Popisinstalována 1911
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,35 m3/s, spád 5 m, výkon 17,5 HP
    1944 navrženo, červenec 1946 schváleno navýšení výkonu o 3 HP prohloubením dna a zvýšením spádu 0,5 m
    Typplynosací motor
    StavNezjištěn
    Popisinstalován 1911
    výkon 16-20 HP, 200 ot/min.
    Typplynosací motor
    StavNezjištěn
    Popisinstalován 1911
    výkon 16-20 HP, 200 ot/min.
    Typdynamo
    StavNezjištěn
    Popisinstalováno 1911 pro vlastní osvětlení
    1921 zakoupeno dynamo od zaniklé Družstevní elektrárenské společnosti pro osvětlení města
    Typparní stroj, lokomobila
    StavZaniklý
    Popis1921 jelikož výkon turbíny nepostačoval, pořízena lokomobila pro pohon dynama na osvětlení města
    1923 město napojeno na elektrárnu v Mydlovarech, lokomobila se ztrátou odprodána
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 5
    • AutorSiblík Josef
     NázevBlatensko a Březnicko
     Rok vydání1915
     Místo vydáníBlatná
     Další upřesněnís. 208 - 215.
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorSiblík Josef
     NázevBlatensko a Březnicko
     Rok vydání1915
     Místo vydáníBlatná
     Další upřesněnís. 208 - 215.
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorkolektiv
     NázevObecní a okresní samospráva Blatenska a Březnicka
     Rok vydání1932
     Místo vydáníBlatná
     Další upřesněnís. 259
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 11 (Plzeň), s. 8
     AutorJaroslava Pixová
     NázevMlýny na Závišínském potoce s jeho přítoky a v Blatné
     Rok vydání2020
     Místo vydáníPutim
     Další upřesněnís. 206-223

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Obrazy

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Ostatní

     Vytvořeno

     24.5.2012 17:01 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Radomír Roup (Radomír Roup) 29.6.2018 21:23
     doxa (Jan Škoda) 12.10.2020 10:39