Nemá ani k mletí, ani k pečení.
(německé rčení)

Salzerův, Salcarův, Fojtský, Václavský, Vectorův mlýn; Salzamühle, Wenczlawsmühle

Salzerův, Salcarův, Fojtský, Václavský, Vectorův mlýn; Salzamühle, Wenczlawsmühle
Wittgensteinova
Olomouc
779 00
Olomouc
Olomouc-město
49° 35' 14.7'', 17° 15' 46.9''
Prameny doložené mlýniště
Salcarův mlýn ležel na jednom z ramen Moravice asi sto metrů od hlavního toku Moravy, uprostřed tehdejší vesnice Dědinky (Salczergut - dnes Nový Svět). Ve středověku zde stával fojtský statek i s mlýnem, který patřil k funkci olomouckého fojta. V r. 1436 ho koupila šlechtická měšťanská rodina Salzarů, se pro mlýn vžil název Salcarův. Za švédské okupace v 17. stol. zbořen, znovu vystavěn až v r. 1688. Za pruského obléhání v r. 1758 byl opět zbořen, znovu vystavěn byl až po deseti letech. V r. 1841, kdy mlýn normálně v provozu, byl od majitele vykoupen a vojenskou správou zdemolován.
Mlýn se nacházel 1,5 km severozápadně od středu města Olomouc.
Morava
volně přístupný

Obecná historie:

Salcarův mlýn se nacházel za olomouckými městskými hradbami. Stál asi 540 m jihovýchodně od Blažejské brány na rameni Moravice (Střední Moravy), v místech u dnešního železničního mostu u Plynárny a vedlo souběžně s dnešní železniční tratí k toku Malé Moravy. Mlýn ležel na jednom z ramen Moravice asi sto metrů od hlavního toku Moravy u vsi Salczergut, které se česky říkalo Dědinka (dnes Nový Svět), ta kdysi bývala v majetku olomouckých dědičných fojtů Salczerů. Ve středověku zde stával fojtský statek i s mlýnem, který patřil k funkci olomouckého fojta – rychtáře. Později se mlýn jmenoval Václavský, Vectorový a od r. 1436, kdy ho koupila šlechtická měšťanská rodina Salzarů, se pro něj vžil název Salcarův, který mu zůstal až do jeho zrušení.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Jeho počátky spadají zřejmě až do první poloviny 13. století, kdy patřil k olomouckému fojtství. První olomoucký fojt Štěpán měl totiž za vykonávání svého úřadu propůjčeny od panovníka pozemky s lidmi pod Michalským vrškem mimo jiné se dvěma mlýny (Salcarovým a Sladovým). Jeden z těchto mlýnů vlastnil před r. 1343 fojt Václav a po něm jeho syn Hanušek. Po Václavovi se mlýn nazýval Václavským (Wenczlaws Müle) a po smrti obou jmenovaných přešel zpět do majetku zeměpána, kterým byl koncem 14. století markrabě Jošt. Ten v 21.6.1389 prodal oba mlýny různým držitelům. Václavský mlýn prodal Františku Vectorovi a po něm jeho synům Mikuláši a Janovi za 300 hřiven pražských grošů. František držel mlýn ještě v letech 1392-1393 a po něm se stal majitelem již zmíněný Mikuláš a Jan Surovec (Vector), který ho před r. 1420 prodal Janu Czessoldovi. Spor o mlýn v r. 1420 pak byl vyřešen smlouvou z 20.1.1421, kdy na zadlužený mlýn přijal Hanušek Schawfler 30 kop grošů od Jana Surovce, kvitoval jej a propustil Czessoldův mlýn z dluhu, kterým byl povinen ještě František Vector Schawflerovi, měšťanu pražskému. V r. 1421 také nacházíme ojedinělé označení tohoto mlýna názvem "Slewpl". Další zmínka o mlýně pochází z 15.8.1436, kdy ho jeho další majitel Jan Hannaper z Olomouce, měšťan ve Vídni, prodal i s dvorem za 430 hřiven grošů Lukáši Salcarovi (Salczerovi). Že se opravdu jednalo o bývalý mlýn Vectorův, vyplývá jak z této listiny o prodeji mlýna, kde je tohoto názvu použito, tak i z pozdějšího zápisu z r. 1516, čímž se s konečnou platností dá prokázat, že Václavský, Vectorův a Salcarův mlýn byl jeden a týž. Lukáš Salcar tak koupil s pozemky a mlýnem i úřad dědičného fojta, jak vyplývá z listiny z r. 1444, kterýžto úřad pak drželi Salcarové až do r. 1498. Po smrti Lukášově připadl celý majetek jeho synům Lukášovi a Stanislavovi (Staňkovi). Mlýn a statky na Dědince pak získal r. 1463 Stanislav a po něm jeho syn Kryštof. Ten však brzy zemřel a jeho bratr Šebestián, vlastnící Sladový mlýn, během čtyř let odprodal všechen svůj i Kryštofův majetek městu Olomouci. Vesnici Dědinku i s mlýnem, loukami a chlebnými krámy prodal městu smlouvou z 2.10.1500 za 906 zlatých uherských. Učinil to bez souhlasu nezletilého Kryštofova syna Mořice, který v r. 1516 poháněl před zemský soud purkmistra i radu města Olomouce za to, že koupila Dědinku a mlýn, který jim neprávem prodal jeho strýc Šebestián.

U Salcarova mlýna máme prvního mlynáře Michala, doloženého jen nepřímo až v r. 1517, dalším byl v r. 1519 Jakub.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Také další prameny v 1. polovině 16. století zcela jasně prokazují existenci tohoto mlýna.

V r. 1542 je na mlýně doložen mlynář Jakub, r. 1549 Jan Viertumb, r. 1552 Řehoř, r. 1561 Klement Hart a r. 1581 Jakub Pauer.

První zprávu o výši nájmu máme z r. 1513, kdy činila 32 zl., v letech 1530-1547 značně kolísal mezi 10-60 kopami grošů, v r. 1565 pak nájem dosáhl výše 205 kop grošů, v r. 1596  995 zl. a konečně r. 1611  423 zl. 

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Poslední zmínka o mlýně před jeho zničením za švédských válek je z r. 1641. Velmi dlouho trvalo, než byl mlýn znovu obnoven. Městská rada jednala o této možnosti sice již v r. 1668, ale mlýn byl vybudován až v letech 1686-1688. Velkou zásluhu na tom měl velký propagátor budování drobných průmyslových podniků, tehdejší purkmistr Matyáš Jiří Buhff, který v dubnu 1686 předložil magistrátu projekt nového mlýna. Po značných průtazích byla stavba dokončena v r. 1688 nákladem města.

Mlynář Václav Gärtner mlýn držel do r. 1693. Po něm následovali 1694-1696 Vilém Tassel, 1697-1703 Daniel Axmann, 1704-1711 Ondřej Fleckh, a 1711-1724 Gottfried Tintz. V r. 1726 byl mlýn pronajat Václavu Meltschovi, který ho měl v nájmu do r. 1730. Ve stejný rok město mlýn pronajalo Ondřeji Potschovi, mlynáři z Města Libavé. Po něm držel mlýn Jan Friemel a to až do r. 1745, kdy mlýn město pronajalo Janu Halovi a po něm v r. 1748 Gottfriedu Schreüerovi, dříve mlynáři na lazeckém mlýně. Dalším nájemcem byl v letech 1752-1753 Karel Schestak.

V 50. letech 18. století, již v období výstavby olomoucké barokní pevnosti, se běžně stávalo, že při fortifikačních pracích byl mlýn často mimo provoz. Důsledkem toho chátral a r. 1755 byl v dezolátním stavu, stejně jako městská papírna, umístěná v jeho těsné blízkosti. Ve stejném roce byl mlýn i s papírnou pronajat Františku Semlerovi z Horky za velmi nízkou cenu 1500 zl. Nový nájemce se zavázal, že dá obě zařízení opět do provozu, přičemž z papírny se měl zřídit mlecí mlýn se dvěma složeními a tak se také stalo. Nově vystavěný mlýn však nebyl v chodu ani rok a při pruském obležení města r. 1758 rozhodla městská rada na příkaz pevnostního velitele, že mlýn musí být do základů zbořen. Stavba nového mlýna na původním místě si vyžádala dobu desíti let a teprve v r. 1768 byl znovu uveden do provozu. V r. 1786 byl mlýn odhadnut na 2550 zl.

Držitelem mlýna byl v r. 1768 František Gabriel a po jeho smrti v r. 1786 připadl mlýn jeho manželce Kateřině, která ho koupila i s bývalou papírnou. Kateřina Gabrielová pak mlýn nebo jeho část pronajala na kratší dobu Martinu Sedláčkovi, ovšem v jejím vlastnictví mlýn zůstal i nadále a teprve v r. 1803 ho přenechala své dceři Cecílii Heintlové. Ta ho se svým manželem Ignácem vedla do r. 1810, kdy ho prodala mlynáři Karlu Wichtovi. Kolem r. 1830 pak mlýn naposledy změnil majitele, kdy ho koupil Jan Trautmann. Na druhém břehu vodního ramene byla v 50. letech 18. stol. vystavěna Salzerova reduta - pevnůstka jako součást předsunutého opevnění k ochraně přístupových cest k městu od jihu a k ochraně stavidla k zatopení předpolí Olomoucké pevnosti. V letech 1834-1835 byla pevnůstka přestavěna a rozšířena. V r. 1841, kdy byl mlýn normálně v provozu, se však magistrát usnesl po dohodě s vojenskou správou mlýn zrušit a Trautmann souhlasil s jeho vykoupením. Objekt byl přidělen městskému střeleckému bratrstvu a vojenský erár se zavázal, že na tomto místě již nikdy nebude žádný mlýn vystavěn. V r. 1908 v blízkosti místa, kde stával Salcarův mlýn, nechalo město vystavět budovy nové městské plynárny, které zde stojí dodnes.  

Nájem se v letech 1711-1724 pohyboval mezi 300-400 zl., v r. 1726 činil již 650 zl., r. 1730  685 zl., r. 1745  761 zl., r. 1748  715 zl. Mezi lety 1752-1753 nájem kolísal mezi 701-715 zl., v r. 1755 činil 917 zl. a v r. 1803  600 zl.

Události
 • Vznik mlynářské živnosti
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Viertumb
 • Hart
 • Pauer
 • Gartner
 • Tassel
 • Axmann
 • Fleckh
 • Tintz
 • Meltsch
 • Potsch
 • Friemel
 • Hala
 • Schreüer
 • Schestak
 • Semler
 • Gabriel
 • Sedláček
 • Wicht
 • Trautmann

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2017
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMiloslav Čermák
      NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí I. část (OAO 1976)
      Rok vydání1977
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMiloslav Čermák
      NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí I. část (OAO 1976)
      Rok vydání1977
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Vytvořeno

      1.12.2017 23:31 uživatelem Čenda

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.12.2017 19:18