Sousedovo zrní měříš vlastní měrou.
(anglické přísloví)

Sladový mlýn; Kuttelmühle, Malzmühle

Sladový mlýn; Kuttelmühle, Malzmühle
třída Svobody
Olomouc
779 00
Olomouc
Olomouc-město
49° 35' 22.6'', 17° 15' 12.1''
Prameny doložené mlýniště
Sladový mlýn ležel od nejstarších dob na mlýnské strouze, tzv. Malé Moravě, nedaleko Kamenného mlýna uvnitř hradeb. Stával někde mezi dnešní tržnicí a II. poliklinikou, uvnitř nejjižnějšího rohového bastionu městského opevnění. Vžil se pro něj název Sladový, protože se v něm mlel jen slad. Byl druhým mlýnem, který patřil od 13. století k olomouckému fojtství i když první písemnou zprávu o něm máme až z r. 1389. Město mlýn vlastnilo od r. 1498 až do jeho zrušení v r. 1680. U mlýna se od r. 1389 nacházela i soukenická valcha na válení sukna.
Mlýn se nacházel asi 700 m od středu města Olomouc.
Malá Morava
volně přístupný

Obecná historie:

Sladový mlýn ležel od nejstarších dob na mlýnské strouze, tzv. Malé Moravě, tekoucí od Hejčína kolem nedalekého Kamenného mlýna uvnitř hradeb. Stával někde mezi dnešní tržnicí a II. poliklinikou, uvnitř nejjižnějšího rohového bastionu městského opevnění. V r. 1389 nesl název Kuttelmole, r. 1420 Chuchlmul, pak Kuttelmühl a od r. 1497 až do jeho zrušení se pro něj vžil název Malzmüll - Sladový, protože se v něm mlel jen slad.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Byl druhým mlýnem, který patřil od 13. století k olomouckému fojtství i když první písemnou zprávu o něm máme až z r. 1389. Listinou z 21.6.1389 prodal markrabě Jošt fojtství s mlýnem zv. Kuttelmole a se zahradou u vody Václavu Kralickému (Greliczerovi) do dědičného držení za 1500 hřiven grošů s poznamenáním, že ve mlýně se mají mlet všechny olomoucké slady po 2 groších 2 penězích a zároveň válet sukna za poplatek 6 peněz (kterých bylo 8 do groše) od kusu. To tedy znamená, že se u mlýna nacházela i valcha, zřejmě nejstarší v Olomouci. Mlýn se pak znovu připomíná v r. 1411 a v r. 1415, kdy fojt Václav Kralický se svou ženou Annou prodali právem zpětného výkupu za 20 hřiven Mikuláši Lichtenswerovi a jeho manželce Markétě 2 hřivny z fojtství a mlýna před městem, zvaného Kuttelmul. Zmíněná fakta potvrzuje zápis z r. 1430, který připomíná, že město Olomouc je vysazeno dědičným fojtstvím a mlýnem (Kutlmul) s příslušentsvím. Kralický držel mlýn nejméně do r. 1425-1430, protože ještě r. 1436 máme zaznamenánu dohodu mezi manželkou Kralického Dorotou, která se po smrti svého manžela provdala za Matese Riemera, a poručníkem Václavem z Doloplaz o vyřešení nároku na Sladový mlýn. Již 30.6.1435 však prodal Václav z Doloplaz, za souhlasu markraběte Albrechta Rakouského, fojtství s mlýnem městu Olomouci. To si však mlýn neponechalo a už 27.11.1435 ho prodalo i s fojtstvím, lukami a s rybníkem za 1100 hřiven pražských grošů Lukáši Salcarovi a jeho ženě Barboře. Salcar zemřel r. 1455, protože ve své vůli z 20.7.1455 zapsal své druhé ženě Dorotě mimo jiné i 200 hřiven na mlýně Sladovém. Dědictví po otci si pak podělili 22.12.1463 jeho synové Lukáš a Stanislav (Staněk) tak, že starší Lukáš podržel fojtství se Sladovým mlýnem, zatímco Stanislav dům a statky venkovské na Dědince s bývalým mlýnem Václavským. Po Lukášově smrti přešel Sladový mlýn na Stanislava a jeho syna Kryštofa, který 26.9.1496 odkázal své spoluvlastnictví s bratrem Šebestiánem své paní Apolonii a jejím dětem Mořicovi a Barboře. Jednalo se zde mimo jiné o ves Loděnici s lesem, o fojtství se Sladovým mlýnem a o Dědinku s mlýnem a dvorem. Dohodou z r. 1497 a smlouvou z 6.2.1498 pak prodal Šebestián se souhlasem své švagrové Apolonie dědičné fojtství olomoucké i se Sladovým mlýnem, haltýři, loukami a jiným zpět městu za 2200 zlatých uherských. Městská rada se s ním vyrovnala až v r. 1501, kdy mu vyplatila 1600 zl. a zbytek 600 zl. pak poukázala sirotkům jistého Pavla Störnschatze.

Město mlýn vlastnilo od r. 1498 až do jeho zrušení. Předtím i v dalším období se v něm vystřídalo mnoho mlynářů, z nichž některé se podařilo doložit písemně. Prvním takovým byl r. 1506 Hanuš Schilher a r. 1518 zde působil mlynář Štefan. 

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V r. 1536 je zde zaznamenán mlynář Jakub, r. 1541 Martin, r. 1545 zřejmě týž Martin Bansen, r. 1548 Pavel, r. 1548 Tzyrle a v témže roce František, r. 1551 Jan a r. 1597 Bartl Klement. Víme, že se u mlýna nacházela již v r. 1389 jirchářská (soukenická) valcha, kterou zde máme doloženou i později, např. v letech 1550, 1581, 1655 atd. U mlýna také pracovala již v r. 1506 barvírna.

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Nájem ze Sladového mlýna do městské pokladny byl již v 16. století ve stovnání s ostatními mlýny poměrně vysoký. Již v r. 1513 činil 116 zl. 21 gr., v r. 1533 to bylo 77 1/2 kopy grošů, r 1545  155 kop, v r. 1566 již 218 kop, v r. 1596  693 zl. a v r. 1611 již 1186 zlatých. Z výše nájmu jednoznačně vyplývá, že jsou v ní zahrnuty také nájmy ze soukenické valchy a snad i z barvírny a z nedaleko ležící brusírny.

V r. 1608 zde byl mlynářem Jan Gromus, ale od r. 1611 se záznamy o Sladovém mlýně ztrácí, i když z jiných písemností bezpečně víme, že existoval. Stejně jako Kamenný mlýn nebyl zničen ani za švédských válek, o čemž svědčí i plán obležení města císařskými z r. 1643 a 1644. Asi od r. 1668 zde působil mlynář Martin Schike, kterého městská rada na jeho žádost uvolnila z mlýna r. 1670. Po něm mlýn převzal jeho tovaryš Jiří Merkl, který sice chtěl odejít z mlýna již v r. 1674, ale nakonec ho tam máme doloženého ještě v r. 1680. Celkem nelogicky se v r. 1679 objevilo jméno dalšího mlynáře, kterým byl Jiří Polierer. O velikosti mlýna máme pouze jednu konkrétní zmínku a to z r. 1661, kdy měl mlýn celkem pět mlýnských složení, z toho dvě na sklad a tři na mouku.

V souvislosti s opravou městských hradeb v druhé polovině 17. století městská rada rozhodla v r. 1680, že má být Sladový mlýn zrušen. Proto také došlo k opravě Kamenného a nové výstavbě Nového mlýna, které měly převzít produkci mlýna Sladového. V této souvislosti také olomoučtí sladovníci několikrát žádali magistrát v letech 1681-1682, aby jim byl vykázán nový mlýn k semílání sladu. Samostatný mlýn na mletí sladu již nebyl nikdy obnoven, i když i poté se v archiváliích objevují jména sladových mlynářů, což však již nebyli mlynáři v pravém slova smyslu, ale sladovníci, kteří slad zpracovávali.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schilher
 • Bansen
 • Klement
 • Gromus
 • Schike
 • Merkl
 • Polierer

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2017
   městský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • valcha
       Žádná položka není vyplněna
       Žádná položka není vyplněna
       Historické technologické prvky
       AutorMiloslav Čermák
       NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí I. část (OAO 1976)
       Rok vydání1977
       Místo vydáníOlomouc
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMiloslav Čermák
       NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí I. část (OAO 1976)
       Rok vydání1977
       Místo vydáníOlomouc
       Další upřesnění
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Současné fotografie - vodní dílo

       Vytvořeno

       23.12.2017 17:15 uživatelem Čenda

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Rudolf (Rudolf Šimek) 26.12.2017 19:31