Když není kůň, není hanba jet do mlýna na oslovi.
(arménské přísloví)

Dašický mlýn

Dašický mlýn
35 a 28
Komenského
Dašice
533 03
Pardubice
Dašice
50° 1' 46.7'', 15° 54' 56.2''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Novorenesanční mlýn ve vlastnictví Dašických, Perštejnů, císařský. K č.p. 35 byla v roce 1911 posledním mlynářem Janem Prokešem přistavena nová budova mlýna č.p. 28. Čtyři vodní kola byla nahrazena turbínou. V roce 1922 dvěmi turbínami výkon zvýšen. Zahájena dodávka elektřiny do veřejné sítě. Od roku 1952 míchárna krmiv. Po rekonstrukci v roce 1993 obnovena dodávka elektřiny do veřejné sítě.
Mlýn se nachází severovýchodním směrem od náměstí.
Loučná
38007/6 - 4659
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Novorenesanční vodní mlýn v Dašicích je zmiňován již v 15. století. Byl vybudován spolu s rybníkem na levobřežním náhonu, vedeném z řeky Loučné. Mlýn byl vystavěn na levém břehu náhonu, na pravém břehu pak pila, později doplněna čerpacím zařízením vody.

1494 dle urbáře měl mlynář povinnost odvésti na zámek vykrmeného vepře, později změněno na poplatek 2 1/2 kopy grošů českých

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Původně byl vlastnictvím Dašických z Berchova, od roku 1560 ve vlastnictví Perštejnů,  později patřil císaři. Mlynáři, kteří prostřednictvím správy panství pak mlýn zakoupili,  provozovali mlýn s podmínkou možnosti zpětného vykoupení.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1651 (soupis poddaných podle víry) JMC mlejn -  Jan Čermák, nájemník mlynář s manželkou Marianou (navíc uveden ještě malý mlýnec, v něm však bydlí bednář, nikoliv mlynář)

1654 (Berní rula) Václav Konvalina, mlynář

2.11.1671 umírá Václav, syn Petra Dvořáčka mlynáře Dašice

(matrika Dašice NOZ 1652-1676 sign.413, pag.200)
Dne 8.6.1704 nar. Anna dcera Matěje Kučery mlynáře Dašice
matrika NOZ Dašice 1677-1711 , sign. 414, pag.113

Dašický mlýn vyhořel v roce 1679, kdy se požár rozšířil i do středu městyse. Příčinou požáru bylo zadírání a následné samovznícení nenamazaného dřevěného ložiska „stupníka“. (Stupník – stoupa, zařízení k drcení zemědělských plodin, později i železných rud a jiných materiálů.) (Pro přiblížení doby  jsou v kapitole Ostatní uvedeny opisy prosebných dopisů obyvatel Dašic o pomoc pardubickému hejtmanu a komoře království Českého.) 

29.8.1682 Dašice nar. Václav syn Krištofa Jeníka, mlynáře

(matrika Dašice NOZ 1677-1711, sign. 414, pag.20)
12.7.1688 Dašice nar. Josef syn Gabriela Podhorského mlynáře

matrika NOZ Dašice 1677-1711 , sign.414 , pag.40Dne 8.6.1704 nar.  

Po roce 1700 mlýn provozoval Jan Seifert.  V té době měl mlýn čtyři složení. Pohon obstarávala 4 vodní kola na spodní vodu. Páté vodní kolo pohánělo vodárnu. Povinností mlynáře bylo, spolu se smluvním podílem prací a materiálu dodaného se strany panství, provozovat zřízenou vodárnu a neustále vést vodu dřevěným potrubím do pivovaru a pálenky.

Dne 8.6.1704 nar. Anna dcera Matěje Kučery mlynáře Dašice
(matrika NOZ Dašice 1677-1711 , sign. 414, pag.113)

Dne 27.9.1717 je v Dašicích u křtu Žofie , nemanž.dcery Roziny, kmotrem
Jan Kohout, mlynář dašický.
Matrika Dašice NOZ 1711-1764, sign.415, str.607

Dne 25.12.1721 je u narození Anastazie, dcery Jiřího Dušiny z Prachovic,
kmotr pan Jan Hájek, mlynář dašický.
Matrika Dašice NOZ 1711-1764 , sign.415 , str.84

Dne 28.6.1732 se narodil Josef Jan, syn Jan Josefa Uhlíře, mlynáře císařského mlýna v Dašicích.
Matrika NOZ Dašice, sign.415, str.218

Dne 16.1.1741 se narodil Jiří Šimon , syn Františka Kalhause, mlynáře v Dašicích.
Matrika NOZ Dašice, sign.415, str.317

Dne 15.8.1752 se v Dašicích narodil Jan Václav, rodiče Kateřina a Jan Hanczmon, mlynář v Dašicích ( V indexu k této matrice je uváděn jako Hanzman, u dalších dětí jako Handsman, Hausman).
Matrika Dašice NOZ 1711-1764, sign.415. ,str.454

Dne 15.5.1760 se v Dašicích narodila Anna, rodiče Alžběta a Josef Steigman, mlynář.
Matrika Dašice NOZ 1711-1764, sign.415, str.556

Dne 10.4.1789 je u narození Anny Jeremiášové ve Zminném kmotrou Anna, manželka Václava Šaurka, mlynáře dašického.
Matrika Dašice NOZ 1765-1791, sign.417, fol.190

Od roku 1797 byl vlastníkem Jan Steichmann s manželkou Antonií, ještě s výhradou zpětného výkupu.

V roce 1804 došlo k dalšímu požáru, kterým byl mlýn značně poškozen.

V roce 1817 se vrchnost práva zpětného výkupu vzdala. Po smluvním vyvázání se  z gruntovních břemen s mlýnem spojených, zůstala od roku 1858 pouze břemeny mlýna.

1817 Jan a Antonie (roz. Kablíková) Saifertovi

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

1850 František a Marie Součkovi

V roce 1859  mlýn koupil mlynář Josef Steichmann.

1872 Josef a Anna Šínovi

Od něj mlýn odkoupil Václav Prokeš ze Ždánic pro svého syna Jana Prokeše (1856 – 1929).

1880 Jan a Marie Prokešovi

V roce 1900 nechal mlynář Jan Prokeš před mlýnem instalovat sochu sv. Jana Nepomuckého.

Spolu se svým synem Ladislavem (1882 – 1952) vybudoval po roce 1911  na pravém břehu náhonu mlýn nový, válcový,  vybavený novým turbínovým zařízením.

1921 Ladislav Prokeš s manželkou Františkou

ve mlýně dále zapsán stárek František Zálešák s manželkou Marií a svobodný mládek Jaroslav Bartoš

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

V roce 1958 byl vodní mlýn Dašice, budovy č.p. 35 a 28 spolu se sochou sv. Jana Nepomuckého, zapsán do státního seznamu nemovitých památek.

V padesátých létech 20. století byl mlýn zastaven a upraven na míchárnu krmiv. Provoz míchárny krmiv skončil v roce 1986.

Potomkem mlynářského rodu, Tomášem Kláskem, je po potřebné rekonstrukci části technologického zařízení udržován provoz vodní elektrárny mlýna, která tak  od roku 1928  dodává nepřetržitě elektrický  proud do veřejné sítě .

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Seifert
 • Steichmann
 • Prokeš
 • Čermák
 • Konvalina
 • Saifert
 • Souček
 • Šín
 • Dvořáček
 • Jeník
 • Podhorský
 • Kučera
 • Hájek
 • Uhlíř
 • Kalhaus
 • Kohout
 • Hanczmon
 • Hanzman
 • Handsman
 • Hausman
 • Steigman
 • Šourek

Historie mlýna také obsahuje:

1651 Jan Čermák

1654 Václav Konvalina

1671 Petr Dvořáček

1682 Krištof Jeník
1688 Gabriel Podhorský 

1700 Jan Seifert

1704 Matěj Kučera

1717 Jan Kohout

1721 Jan Hájek

1732 Jan Josef Uhlíř

1741 František Kalháus

1752 Jan Hanczmon (Hanzman, Handsman, Hausman)

1760 Josef Steigman

1789 Václav Šourek

1797 Jan Steichmann

1817 Jan Saifert

1850 František Souček

1859  Josef Steichmann.

1872 Josef  Šín

1880 Jan Prokeš

1921-1939 - Ladislav Prokeš (RR)


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   vrchnostenský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • sgrafito, rytá výzdoba
    • kamenické prvky předbělohorské
    • dveře
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • střešní nástavba
    • povodňová značka
    • drobné sakrální památky
    • vrata, brána
     • zcela bez technologie aj.
     V roce 1797 měl mlýn 5 složení .
     V roce 1804 mlýn vyhořel
     V roce 1859 měl mlýn 4 složení, 1 jahelku
     V roce 1911 postaven mlýn nový, plně automatický s válcovými stolicemi, projektovaný firmou Prokop a synové Pardubice, odkud také pocházelo mlýnské zařízení.
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     V nové budově mlýna, postavené na pravém břehu náhonu v roce 1911, bylo instalováno zařízení válcového mlýna, které zajišťovalo plně automatický chod. Projekt nového mlýna opatřený podélným a příčným řezem s půdorysy jednotlivých podlaží je vložen do složky ikonografie - Techologické zařízení mlýna.
     Záznam ve vložce vodní knihy č. 342 uvádí:
     Zřízení sestávalo ze 3 pšeničných dvoupárových stolic.
     V čistírně byl umístěn trier, loupačka, kartáčka, větrák a stolice na mačkání žita. Ve mlýnici byl umístěn jeden pár francouzských kamenů, tři rovinné vysévače na pšeničné mletí a jeden vysévač na žitné mletí. K tomu příslušely dvě dvojité reformy, odsávací zařízení a výtahy.
     Ve staré části mlýna na levém břehu náhonu za obytnou budovou byl šrotovník s kameny, krupník, jahelka a jeden pár válců na mačkání ovsa.
     Zaniklý
     • pila
     • stoupa
     • jahelka
     • jiné
     Dochovaný
     • výroba elektrické energie
     1898 u mlýna bečvárna
     Po instalaci dvojice vodních turbin byl v roce 1922 instalován i synchronní generátor, který vyrobenou elektřinu dodával pro Východočeský elektrárenský svaz Pardubice. Chod vodních turbin byl řízen samočinnými olejovými regulátory.
     V roce 2010 byl synchronní generátor nahrazen asynchroním, řízeným veřejnou elektrickou sítí. Je nadále v trvalém provozu.
     • jez
     • stavidlo
     • náhon
     • odtokový kanál
     • turbínová kašna
     • turbínový domek
     Mlýn Dašice je vybudována na levobřežním derivačním kanálu, který navazuje jímacím objektem vody na vzdouvací zařízení vody v toku řeky Loučné. Otevřený náhon délky 400 m a šířky 10m je za přemostěním zakončen stavidlovými uzávěry. V levé části je situován nátok k vodní kašně s dvojitou turbínou, stavidlo na pravé straně uzavírá vstup do kanálu na jehož konci je před dalším stavidlovým uzávěrem vstup vody do druhé vodní kašny s druhou turbínou, jednoduchou, stejných základních rozměrů. Odpadním kanálem délky 340 m se voda vrací zpět do hlavního toku řeky.
     Vodní turbiny jsou propojeny hřídelí s vyřazovací spojkou. Jedna, nebo obě turbiny společně poháněly mlýn, případně synchronní generátor pomocí řemenic a plochých řemenů. Hodnota průtoku vody turbinami byla volena podle hodnoty průtoku vody řekou, který zaručoval stabilní chod mlýna. Regulace byla prováděna ručním kolem, situovaným na hydraulickém regulátoru ovládání turbin. Tomu odpovídala i kombinace otevření či uzavření stavidlových uzávěrů. Pravostranný kanál, sloužící k přívodu vody k menší turbině, současně sloužil jako jalová propust.
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     PopisV roce 1922 byla povolena stavba dvojice horizontálních kašnových turbín s mokrými koleny, z nihž jedna byla dvojitá, druhá jednoduchá, s možností společného i nezávislého chodu. Výstupní výkon poskytovaly tři oběžná kola stejných základních rozměrových parametrů.
     Průměr oběžných kol 750 mm, vstupní výška rozváděcích lopatek 300 mm. Při užitečném spádu 2,9 m a hltnosti 4,0 a 2,0 m3/s poskytovaly výkon 118 a 59 HP.
     1930: 2 turbíny Francis
     1) hltnost 4,1 m3/s, spád 3,1 m
     2) hltnost 2 m3/s, spád 3,1 m
     celkový výkon 120 HP
     Typturbína Francisova
     StavDochovaný
     VýrobceJos. Prokop a synové, Pardubice (a názvy firmy následující)
     PopisV roce 1922 byla povolena stavba dvojice horizontálních kašnových turbín s mokrými koleny, z nihž jedna byla dvojitá, druhá jednoduchá, s možností společného i nezávislého chodu. Výstupní výkon poskytovaly tři oběžná kola stejných základních rozměrových parametrů.
     Průměr oběžných kol 750 mm, vstupní výška rozváděcích lopatek 300 mm. Při užitečném spádu 2,9 m a hltnosti 4,0 a 2,0 m3/s poskytovaly výkon 118 a 59 HP.
     1930: 2 turbíny Francis
     1) hltnost 4,1 m3/s, spád 3,1 m
     2) hltnost 2 m3/s, spád 3,1 m
     celkový výkon 120 HP
     Typvodní kolo na spodní vodu
     StavZaniklý
     Výrobce
     Popis
     Typelektrický motor
     StavDochovaný
     Popis
     Typelektrický motor
     StavDochovaný
     Popis
     Typsynchronní alternátor
     StavDochovaný
     Výrobce
     Popis
     Historické technologické prvky
     • Válcová stolice s 2 páry rýhovaných válců v litinové skříni
     • průchodová
     • válcový
     • dvouskříňový
     3
     2
     • sací filtr
     • hadicový / tlakový filtr
     • cyklon
     • šneková
     • šnekový dopravník | Počet:
     • kapsový výtah | Počet:
     • pytlový skluz - exteriér | Počet:
     • AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněnís. 9
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesněnís. 9
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorV. Křeček
      NázevElektrické podniky Města Pardubic
      Rok vydání1927
      Místo vydáníHradec Králové
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autorkol.
      NázevDašice - Historie města I. - II.
      Rok vydání2002
      Místo vydáníDašice
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Místo uložení
      Název fondu
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura
      Místo uložení
      Název fondu
      Název archiválie
      Evidenční jednotka
      Inventární číslo, signatura

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Plány - stavební a konstrukční

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Ostatní

      Vytvořeno

      22.1.2014 13:28 uživatelem Petr Vávra

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 7.11.2017 13:47
      Radim Urbánek 10.4.2016 00:25
      Radomír Roup 9.6.2018 21:00
      doxa (Jan Škoda) 15.6.2023 22:13