Z mlynářského desatera
1. Jedině u mne mlíti budeš
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.