Kdokoli by ale svedl jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské hlubině.
(Mt 18, 6)

Lazecký mlýn; Laskamühle

Lazecký mlýn; Laskamühle
Lazecká
Olomouc - Lazce
779 00
Olomouc
Lazce
49° 36' 8.2'', 17° 15' 10.2''
Mlýniště bez mlýna
Nacházel se od nejstarších dob na mlýnském náhonu vedeném z řeky Moravy od starého černovírského jezu. Nejstarší zpráva o mlýně pochází z r. 1298, kdy listinou daroval král Václav II. klášteru sv. Kláry ostrov Lazce, mimo jiné i s mlýnem. Za švédského i pruského obležení města Lazecký mlýn válečnými událostmi jistě velmi utrpěl. V r. 1901 došlo ke značnému poškození černovírského jezu, který už nebyl nikdy obnoven. Tím se narušil i mlýnský náhon, proto byl Lazecký mlýn přestavěn na parní pohon. Mlýn byl v provozu až do r. 1932, kdy vyhořel a už nebyl nikdy obnoven.
Mlýn se nacházel asi 1 km od středu města Olomouc.
Mlýnský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Nacházel se od nejstarších dob na mlýnském náhonu vedeném z řeky Moravy od starého černovírského jezu směrem jihovýchodním. Koryto náhonu od jezu až po mlýn a odtud do Mlýnského potoka (Moravice) je dodnes zčásti zachováno, zejména pak jeho část od místa bývalého mlýna k soutoku s Mlýnským potokem. Aby bylo docíleno většího spádu na mlýn, zahýbal náhon v blízkosti mlýna nad něj velkým zákrutem, čímž lze také vysvětlit, proč se ještě ve 20. století nacházely na dnešní Lazecké ulici dva mosty v nepatrné vzdálenosti od sebe. Mohutný jez vytlačil vodu až nad mlýn, odkud již byl přirozený spád. V těsné blízkosti u dnešní silnice a mostu přes Mlýnský potok se nacházel vlastní mlýn s hospodářskými staveními, opatřený ještě jalovým náhonem pro odvod přebytečné vody. Název mlýna zůstal spojen s Lazcemi (Starými) a jméno majitele nebo nájemce ho přetrvalo jen ojediněle.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Nejstarší zpráva o mlýně pochází z r. 1298, kdy listinou vydanou dne 1. května, daroval král Václav II. klášteru sv. Kláry ostrov Lazce (Lasecz) mimo jiné i s mlýnem se dvěma složeními. V držbě kláštera klarisek mlýn stejně jako Staré Lazce zůstal až do švédských válek; nepatřil tedy městu a proto se nám o něm a jeho činnosti nedochovaly vůbec žádné záznamy.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Teprve v r. 1655 se uskutečnil prodej "místa a mlejniska všeho pustého a od lidu švédského vniveč obráceného" na ostrově Lazcích na pozemcích kláštera Jiřímu Martiškovi a jeho ženě Marině, přičemž se v listině podotýká, že mlýn patřil klášteru od doby Václava, krále českého a markraběte moravského. Zbytky mlýna se dvěma vodními koly, dvěma žlaby a třetí prázdnou výpustí Martišek koupil za 1000 zl., přičemže se mu na opravu dalo 500 zl. Ze smlouvy se také dovídáme, že se u mlýna odedávna nacházel rybní haltýř, který musel mlynář znovu obnovit, aby ho mohl i nadále užívat klášter sv. Kláry. Martiškovým nástupcem se stal Mikuláš Porazil, který smlouvou ze 7.8.1679 prodal lazecký mlýn městu Olomouci za 1446 zl. a to se svolením abatyše Magdaleny Skočovské, ale nadále zde zůstal až do r. 1685. A od tohoto roku až do poloviny 19. století bylo majitelem mlýna město Olomouc. V letech 1689-1695 se ve mlýně objevuje jako nájemce Jiří Gatter (Gotter) a po jeho smrti mlýn do r. 1698 vedla jeho žena. Dalším nájemcem se stal Matyáš Müller z Uničova a to v r. 1699, spravující mlýn až do r. 1704. Od následujícího roku do r. 1710 jej vedl Melichar Rischer. Velikost mlýna se zřejmě až do této doby neměnila a mlýn měl neustále dvě složení. Tomu také odpovídá výše nájmu, která činila v r. 1711  128 zl., r. 1712  136 zl. atd. K zásadnějším úpravám mlýna - zvětšením počtu mlýnských složení - zřejmě došlo v letech 1715-1725, protože r. 1726 platil nájemce již 220 zl. Poslední významná přestavba mlýna pak proběhla v letech 1726-1746 a nájem v r. 1754 činil již 340 zl., aby se konečně od r. 1755 ustálil na výši 360 zl., které pak mlynáři platili až do r. 1849.

V letech 1710-1720 měl mlýn v nájmu Šimon Miksch. Za jeho nástupce Gottfrieda Titze byly provedeny na mlýně různé, především zednické práce, na kterých se podílel i J. Kniebandel. Po Titzově smrti vedla mlýn určitou dobu jeho žena Anna Rosa a v r. 1745 zde již máme doloženého mlynáře Gottfrieda Schreyera a po něm pak Ondřeje Potsche. Za pruského obležení města mlýn jistě válečnými událostmi utrpěl, i když o tom nemáme přímých zpráv. Smlouvou z 1.7.1754 pak prodalo město mlýn se třemi složeními do emfyteutického nájmu Karlu Františku Pudelovi (Pudilovi) za 980 zl. a činži 360 zl. Udržování splavu v Černovíře jakož i udržování přívodu vody k mlýnu (čištění náhonu) patřilo až do r. 1859 k povinnostem města, ovšem mlynář platil městu pravidelný roční nájem. Po tomto roce tyto veškeré práce převzal lazecký mlynář a město se na těchto výlohách podílelo z jedné třetiny vzhledem k odebírání vody pro městský vodovod a to až do r. 1879.

V r. 1755 se sice připomíná jako mlynář jistý Lorenc Josef, ovšem k podstatné změně majitele došlo až po Pudelově smrti r. 1762, kdy smlouvou z 12. února koupil mlýn s příslušenstvím Matyáš Kuchler za 2420 zl. Touž smlouvou však Kuchler prodal mlýn za stajných podmínek svému švagrovi Josefu Hledigovi. Vlastní mlýn se tehdy skládal z mlýnice se třemi složeními, z jedné velké a jedné malé obývací místnosti, kuchyně a komory. K mlýnu samozřejmě patřila ještě hospodářská stavení. V r. 1764 mlýn opět změnil majitele a novým mlynářem se stal Adam Placzek z Prostějova. V r. 1773 se zde objevuje Jan Lachnik. Smlouvou z 21.9.1776 získal mlýn Filip Ploth, první cechovní přísežný, který ho 4.9.1779 prodal Janu Woletzovi. Woletz byl také v letech 1800-1812 starším přísežným mlynářského cechu.. V r. 1780 byl mlýn rozšířen o jedno složení a měl tedy čtyři složení. Po smrti Jana Woletze (13.2.1814) přešel mlýn do vlastnictví jeho dvou dcer Františky (provdané Machánkové) a Anny (Ebnerové). Smlouvou z 5.8.1817 prodaly obě zmíněné mlýn na Lazcích Josefu Sedláčkovi, mlynáři z Nového mlýna za 22.000 zl. konvenční měny. Mlýn změnil majitele až 3.7.1832, kdy ho Sedláček prodal Josefu Heroldovi z Litultovic za 15.000 z. konvenční měny.

V r. 1849 prodal Josef Herold mlýn č. 10 za 25.000 zl. a činži 360 zl. Evženu Odstrčilovi. V letech 1854-1856 byl majitelem mlýna Florián Molitor, v letech 1857-1869 manželé František s Alžběta Beckovi a konečně smlouvou z 11.10.1869 mlýn získali Terezie a Karel Weiserovi.

Lazecký mlýn byl poháněn od svého vzniku vodní silou. Teprve v r. 1901, kdy došlo k značnému poškození černovírského jezu a tento jez již nebyl obnoven, byl lazecký mlýn přebudován na parní pohon, přičemž se vodní právo vykoupilo za 160.000 K, což bylo nezbytné před připravovanou regulací Moravy, prováděnou v letech 1909-1913. K poslední změně majitele došlo 6.9.1906, kdy mlýn převzal syn Karla Weisera Alois.

Alois Weiser mlýn udržoval v provozu až do osudné noci z 9. na 10 března 1932, kdy mlýn do základů vyhořel. Zůstala ušetřena pouze jednopatrová budova č. 22 v Lazecké ulici, vlastní mlýn již nikdy nebyl obnoven. Dnes v těchto místech stojí budova úřadu Finanční správy.

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Martišek
 • Porazil
 • Gatter
 • Müller
 • Rischer
 • Miksch
 • Titz
 • Schreyer
 • Potsch
 • Pudel
 • Lorenc
 • Kuchler
 • Hledig
 • Placzek
 • Lachnik
 • Ploth
 • Woletz
 • Sedláček
 • Herold
 • Odstrčil
 • Molitor
 • Beck
 • Weiser

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  12 2017
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typvodní kolo na spodní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Typparní stroj, lokomobila
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Historické technologické prvky
      AutorMiloslav Čermák
      NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí II. část (OAO 1977)
      Rok vydání1978
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMiloslav Čermák
      NázevMlýny v Olomouci a jejím nejbližším okolí II. část (OAO 1977)
      Rok vydání1978
      Místo vydáníOlomouc
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      9.12.2017 11:47 uživatelem Čenda

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 16.12.2017 19:57